9786256394353
960882
Batıniler: İblis Behmen-Tam Metin
Batıniler: İblis Behmen-Tam Metin
120.00
Şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi Efendi genç denebilecek bir yaşta yani 49 yaşında vefat etmiş ancak buna rağmen çok verimli bir matbuat ve yazı hayatı geçirmiştir. Matbuat hayatında birçok gazete de çıkaran Filibeli'nin adı âdeta Hikmet gazetesiyle özdeşleşmiştir.
Bâtınîler -İblîs Behmen- ismini verdiğimiz bu roman da Haftalık Hikmet gazetesinin ilk sayısından (21 Nisan 1910) son sayısına (28 Eylül 1912) kadar aralıklarla 63 sayı tefrika edilmiş olup tam metin olarak ilk defa okuyucularımızın karşısına çıkmaktadır. Ancak bu roman, maalesef tamamlanamamış ve âkıbeti meçhul kalmıştır. Şayet tamamlansaydı günümüzde Şehbenderzâde'nin en meşhur eseri A‘mâk-ı Hayâl kadar ilgi göreceği muhakkaktır.
Bu hâliyle roman, Mukaddeme, İblîs'in Vekîli ve İblîs'in Sukûtu başlıklarında üç kitaptan mürekkeptir ki Üçüncü Kitap ne yazık ki daha giriş kısmında akameti uğramıştır. Roman, Filibeli'nin bâtıl inanışlar, maddî-mânevî varlıklar, şeytan-beşer çatışması, inanç ve mezhep çatışmaları, insanlar arası içtimaî çatışmaları gibi bahislerdeki düşüncelerini ortaya koymaktadır ki bu hususlar açısında son derece dikkat çekicidir. Özellikle de şunu vurgulamak gerekmektedir ki roman, son derece başarılı ve cezbedici bir üslupla kaleme alınmış olup okuyucuda fevkalâde ilgi ve merak uyandırmaktadır.


(Tanıtım Bülteninden)


Kapat