Borçlunun Avukatımısın! Borçluların İcra ve İflas Hukukunda Hak ve Sor

Borçlunun Avukatımısın! Borçluların İcra ve İflas Hukukunda Hak ve Sorumlulukları El Kitabı - Şahıs
Yavuz Süphandağ

225,00 TL
Tükendi
9786256533035
967934
Borçlunun Avukatımısın! Borçluların İcra ve İflas Hukukunda Hak ve Sorumlulukları El Kitabı - Şahıs
Borçlunun Avukatımısın! Borçluların İcra ve İflas Hukukunda Hak ve Sorumlulukları El Kitabı - Şahıs
225.00

İÇİNDEKİLER


İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ . vii


BİRİNCİ BASIYA ÖNSÖZ ix


İÇİNDEKİLER xi


İCRA TAKİP İŞLEMLERİ . 1


BORÇLUNUN HAK VE SORUMLUKLARI . 1


İCRA DAİRELERİNİN SORUMLU AMİRİ 3


Takip Talebi 4


Harçlar . 4


Ödeme/İcra Emri . 5


Tebligat 5


Şikâyet ve İtiraz . 5


İlamlı ve İlamsız Takip 6


Taşınır ve Taşınmaz Malların Hacizi 6


Satış Talebi 7


Sıra Cetveli 7


Aciz Belgesi & Rehin Açığı Belgesi . 7


İflas İşlemleri . 7


BU KİTAPTAN NASIL FAYDALANMANIZ GEREKTİĞİ


HUSUSU! 8


TAKİP TALEBİ VE MUHTEVASI . 10


TAKİP HUKUKU . 10


Tebligat İşlemleri 14


- Tebligat Nedir? . 15


- Tebligat Yapacak Kurumlar 15


- Tebligatın Kime Yapılacağı 16


İçindekiler


x൴൴


- Tebligatın Nereye Yapılacağı . 16


- Tebligatın Yapılma Şekli 16


- Adres Bildirme Zorunluluğu . 17


- Muhatabın Yokluğunda Tebligatın Nasıl Yapılacağı . 17


- Tebligatı Aldığınızda Ne Yapmalısınız 18


- Tebligatın Sizin İçin Önemi 19


- Tebligatın Muhtara Bırakılmasında Ne Yapmalısınız 19


- Tebligatın Yapılma Zamanı 21


Tebligatın Usulsüz ve Geçersiz Sayılacağı Haller 21


İCRA TUTANAKLARI . 26


- Borçlunun Beyanda Bulunacağı İcra Tutanağının Geçerliliği 26


- Borçlunun İtiraz Dilekçesi Verirken Dikkat Etmesi Gereken


Hususlar 26


Borçlunun Harçlardan Sorumluluğu 27


- İhtiyati Hacizle İlgili Takiplerde İcra veya Ödeme Emrinin


Tebliğinden Önce Ödenen Paralarda Borçludan Harç


Alınmayacağı 27


- Nafaka Alacaklarında Borçlunun Ödemesi Gereken Harç Oranı . 27


- Takipten Vazgeçme ve Bila (Tebligat Yapılamaması


Durumunda) Tebliğde ve İhtiyati Hacizde Harç . 27


- Konut Finansmanında Tahsil Harcı 28


- Maaş Hacizlerinde Harç Oranı . 28


- Yabancı Para Alacaklarında Harcın Döviz Satış Kuru Üzerinden


Hesaplanması Gerekir . 28


- Takipten Vazgeçilmesi Durumunda Borçlunun Değil


Alacaklının Harçtan Sorumlu Olduğu 29


- Borçlunun Cezaevi Harcından Sorumluluğu 29


- Birden Fazla Borçlunun Borçtan Sorumlu Olduğu Miktar . 29


- Borçlunun Ödemesi Gereken Nafakanın Başlangıç Tarihi . 29


İçindekiler


x൴൴൴


Alacak Kalemlerine Göre Borçludan İstenebilecek Faiz Türü ve


Oranları . 29


- Alacaklı Tarafından, Borçludan Yasal Oranın Üzerinde Faiz


Talebi 30


BORÇLUNUN ŞİKAYETİ ÜZERİNE YAPILACAK


MUAMELELER. 33


Şikâyet Niteliğindeki Başvurularda İnkâr Tazminatına


Hükmedilemeyeceği 33


İCRANIN DURDURULMASI 34


- Şikâyet, İcra Mahkemesince Karar Verilmedikçe İcrayı


Durdurmaz 34


Süreli ve Süresiz Şikâyete Konu İşlemler . 34


- Şikâyet ve Şartlar 34


- Borçlunun Şikâyet Hakkı 34


- İtiraz ile Şikâyet Arasındaki Farklar . 35


BORÇLUNUN SÜRESİZ ŞİKÂYET HAKKI . 36


MÜDDETLERİN DEĞİŞTİRİLMEMESİ 39


- SÜRELER . 39


İCRA KEFİLİ . 41


- Borçlu Yönünden Takip Kesinleşmedikçe İcra Kefiline İcra


Emri Çıkarılamayacağı . 41


- İcra Kefili, İcra Emri Tebliği ve Sürelerden Feragat Etmiş Olsa


Bile, İcra Emri Tebliğ Edilip Takip Kesinleşmeden Adı Geçen


İcra Kefilinin Mallarına Haciz Konulamaz . 41


- İcra Kefilinin Sürelerden Vazgeçtiğine İlişkin Beyanda


Bulunmadan Yapılan Ödeme Taahhüdünün Hukuken Geçersiz


Olduğu 42


BORÇLU HAKKINDA İLAMLI İCRA TAKİBİ


BAŞLATILMIŞSA . 43


Aile Hukuku ile İlgili İlamın İcrası . 45


Nafakanın Sona Ermesi . 45


İçindekiler


x൴v


TAŞINMAZIN TAHLİYE VE TESLİMİ 48


- Borçlunun Elinde İse 48


- İlama Dayalı Olarak İlamsız İcra Takibi Yapılamayacağı 49


- Taşınmaz ile İlgili Kısa Bilgiler 52


BORÇLUNUN İCRANIN GERİ BIRAKILMASINI İSTEME


HAKKI 53


BORÇLUYA İCRANIN GERİ BIRAKILMASI İÇİN


VERİLECEK SÜRE 56


İLAM MAHİYETİNİ HAİZ BELGELER KEFİLİN


SORUMLULUĞU 59


- Eşin Rızası 60


- Kefaletin Şekli 60


- Adi Kefaletle Müteselsil Kef

Kapat