Türk ve İsviçre İflas Hukukunda Paylaştırma (Ciltli) Tuğçe Arslanpınar

Türk ve İsviçre İflas Hukukunda Paylaştırma (Ciltli)
Tuğçe Arslanpınar Tat

100,00 TL
Temin süresi 5 iş günüdür.
9786257528177
887614
Türk ve İsviçre İflas Hukukunda Paylaştırma (Ciltli)
Türk ve İsviçre İflas Hukukunda Paylaştırma (Ciltli)
On İki Levha Yayınları
100.00

Müflisin haczedilebilir nitelikteki tüm malvarlığı değerlerinin paraya çevrilerek bütün alacaklıların tatmininin hedeflendiği iflas hukukunda, paylaştırmanın önemi büyüktür. İflasta paylaştırma, yalnız masaya dahil malvarlığı değerlerinin paraya çevrilmesi neticesinde elde edilmiş olan bedelin alacaklılara dağıtılmasından ibaret görülmemelidir. Paranın alacaklılara dağıtılması için sıra cetveli, pay cetveli ve son hesap işlemlerinin gerektiği şekilde yapılması; kural olarak bu işlemlere karşı başvurulabilecek müracaat yollarına ilişkin yargılamaların neticelenmesi gerekir. Biz bu çalışmayla iflasta paylaştırmaya ilişkin düşüncelerimizi, paylaştırmanın tüm bu işlemler ve müracaat yollarını kapsayacak şekilde geniş değerlendirilmesi gerektiğinden hareketle, ortaya koymaya çalıştık.(Arka Kapaktan)

İçindekiler

Giriş

birinci bölüm

iflasta paylaştırma kavramı ve sıra cetveli

§1. İflasta paylaştırma kavramı

ı. Genel olarak

ıı. İflas hukukundaki paylaştırmanın icra hukukundaki paylaştırmayla karşılaştırılması

ııı. Paylaştırma işlemlerinin hukuki niteliği

ıv. İflasta paylaştırmaya hakim olan ilkeler

v. Paylaştırma yapmaya yetkili merci

vı. Paylaştırmanın şartları

§2. Sıra cetveli

ı. Kanuni düzenleme

ıı. Sıra cetvelinin düzenlenme şartları

ııı. Sıra cetvelini düzenleyen merci

ıv. Sıra cetvelini düzenleme süresi ve bu sürenin sona ermesinin sonuçları

v. Alacak kayıt taleplerinin masaya bildirilmesi ve incelenmesi

vı. Sıra cetvelinin işlevi

vıı. Sıra cetvelinin içeriği ve şekli

vııı. Sıra cetvelinin hukuki niteliği

ıx. Sıra cetveline kabul edilen alacaklar

x. Sıra cetvelinin oluşturulması

xı. Sıra cetvelinin ilanı ve bildirilmesi


İkinci bölüm

sıra cetveline karşı müracaat yolları

§3. Sıra cetveline itiraz davası

ı. Genel olarak

ıı. Sıra cetveline itiraz davasının türleri

ııı. Sıra cetveline itiraz davasının hukuki niteliği

ıv. Sıra cetveline itiraz davasının talep sonucunun niteliği bakımından türü

v. Görevli ve yetkili mahkeme

vı. Davanın açılma süresi

vıı. Davanın tarafları

vııı. Davanın sebebi

ıx. Davanın konusu

x. Dava konusunun değeri

xı. Davalının karşı dava açıp açamayacağı sorunu

xıı. Sıra cetveline itiraz davası açılmadan önce arabulucuya başvurulmasının bir dava şartı olup olmadığı sorunu

xııı. Sıra cetveline şikayet yoluna başvurulmuş olmasının sıra cetveline itiraz davasının görülmesini etkileyip etkilemeyeceği sorunu

xıv. Dava açılmasının paylaştırmaya etkisi

xv. Yargılama usulü

xvı. İspata ilişkin hususlar ve deliller

xvıı. Sıra cetveline itiraz davası neticesinde verilebilecek kararlar

xvııı. Yargılama masrafları

xıx. Kanun yolu ve kanun yoluna başvurunun paylaştırma sürecine etkisi

§4. Sıra cetveline karşı şikayet yolu

ı. Şikayet yolunun hukuki niteliği ve sıra cetveline itiraz davasından farkı

ıı. Şikayetin konusu

ııı. Şikayet sebepleri

ıv. Şikayet yargılamasının tarafları

v. Şikayet yoluna başvuruda görevli ve yetkili mahkeme

vı. Şikayet süresi

vıı. Şikayet başvurusunun içeriği ve etkisi

vııı. Şikayette yargılama usulü

ıx. Şikayet yargılaması sonunda verilebilecek kararlar

x. Kanun yolları ve kanun yollarına başvurunun paylaştırmaya etkisi

Üçüncü bölüm

pay cetveli ve son hesabın düzenlenmesi ve bu işlemlere karşı bir müracaat yolu olarak şikayet

§5. Pay cetveli ve son hesabın düzenlenmesi

ı. Pay cetveli kavramı ve pay cetvelinin içeriği

ıı. Pay cetvelinin hukuki niteliği

ııı. Pay cetvelinin işlevi

ıv. Pay cetvelinin düzenlenme zamanı

v. Pay cetvelini düzenleyen merci

vı. Geçici paylaştırma

vıı. Pay cetveli oluşturulmasının şartları

vııı. Pay cetvelinin düzenlenmesi

ıx. Son hesap kavramı, içeriği ve düzenlenmesi

x. Pay cetveli ve son hesabın iflas dairesine bırakılması ve alacaklılara bildirilmesi

§6. Pay cetveli ve son hesaba karşı müracaat yolu olarak şikayet

ı. Genel olarak

ıı. Şikayetin konusu

ııı. Şikayet sebepleri

ıv. Sıra cetveline itiraz davası açmamış veya sıra cetveline şikayet yoluna başvurmamış alacaklıların pay cetveli ve son hesaba karşı şikayet yoluna başvurup başvuramayacağı sorunu

v. Şikayet yargılamasının tarafları

vı. Şikayet yoluna başvuruda görevli ve yetkili mahkeme

vıı. Şikayet süresi

vııı. Şikayet başvurusunun içeriği ve şikayetin paraların dağıtılmasına etkisi

ıx. Şikayette yargılama usulü

x. Şikayet neticesinde verilecek karar

xı. Şikayet neticesinde verilen karara karşı kanun yoluna başvurulup başvurulamayacağı sorunu

sonuç

Kaynakça

 • Açıklama
  • Müflisin haczedilebilir nitelikteki tüm malvarlığı değerlerinin paraya çevrilerek bütün alacaklıların tatmininin hedeflendiği iflas hukukunda, paylaştırmanın önemi büyüktür. İflasta paylaştırma, yalnız masaya dahil malvarlığı değerlerinin paraya çevrilmesi neticesinde elde edilmiş olan bedelin alacaklılara dağıtılmasından ibaret görülmemelidir. Paranın alacaklılara dağıtılması için sıra cetveli, pay cetveli ve son hesap işlemlerinin gerektiği şekilde yapılması; kural olarak bu işlemlere karşı başvurulabilecek müracaat yollarına ilişkin yargılamaların neticelenmesi gerekir. Biz bu çalışmayla iflasta paylaştırmaya ilişkin düşüncelerimizi, paylaştırmanın tüm bu işlemler ve müracaat yollarını kapsayacak şekilde geniş değerlendirilmesi gerektiğinden hareketle, ortaya koymaya çalıştık.(Arka Kapaktan)

   İçindekiler

   Giriş

   birinci bölüm

   iflasta paylaştırma kavramı ve sıra cetveli

   §1. İflasta paylaştırma kavramı

   ı. Genel olarak

   ıı. İflas hukukundaki paylaştırmanın icra hukukundaki paylaştırmayla karşılaştırılması

   ııı. Paylaştırma işlemlerinin hukuki niteliği

   ıv. İflasta paylaştırmaya hakim olan ilkeler

   v. Paylaştırma yapmaya yetkili merci

   vı. Paylaştırmanın şartları

   §2. Sıra cetveli

   ı. Kanuni düzenleme

   ıı. Sıra cetvelinin düzenlenme şartları

   ııı. Sıra cetvelini düzenleyen merci

   ıv. Sıra cetvelini düzenleme süresi ve bu sürenin sona ermesinin sonuçları

   v. Alacak kayıt taleplerinin masaya bildirilmesi ve incelenmesi

   vı. Sıra cetvelinin işlevi

   vıı. Sıra cetvelinin içeriği ve şekli

   vııı. Sıra cetvelinin hukuki niteliği

   ıx. Sıra cetveline kabul edilen alacaklar

   x. Sıra cetvelinin oluşturulması

   xı. Sıra cetvelinin ilanı ve bildirilmesi


   İkinci bölüm

   sıra cetveline karşı müracaat yolları

   §3. Sıra cetveline itiraz davası

   ı. Genel olarak

   ıı. Sıra cetveline itiraz davasının türleri

   ııı. Sıra cetveline itiraz davasının hukuki niteliği

   ıv. Sıra cetveline itiraz davasının talep sonucunun niteliği bakımından türü

   v. Görevli ve yetkili mahkeme

   vı. Davanın açılma süresi

   vıı. Davanın tarafları

   vııı. Davanın sebebi

   ıx. Davanın konusu

   x. Dava konusunun değeri

   xı. Davalının karşı dava açıp açamayacağı sorunu

   xıı. Sıra cetveline itiraz davası açılmadan önce arabulucuya başvurulmasının bir dava şartı olup olmadığı sorunu

   xııı. Sıra cetveline şikayet yoluna başvurulmuş olmasının sıra cetveline itiraz davasının görülmesini etkileyip etkilemeyeceği sorunu

   xıv. Dava açılmasının paylaştırmaya etkisi

   xv. Yargılama usulü

   xvı. İspata ilişkin hususlar ve deliller

   xvıı. Sıra cetveline itiraz davası neticesinde verilebilecek kararlar

   xvııı. Yargılama masrafları

   xıx. Kanun yolu ve kanun yoluna başvurunun paylaştırma sürecine etkisi

   §4. Sıra cetveline karşı şikayet yolu

   ı. Şikayet yolunun hukuki niteliği ve sıra cetveline itiraz davasından farkı

   ıı. Şikayetin konusu

   ııı. Şikayet sebepleri

   ıv. Şikayet yargılamasının tarafları

   v. Şikayet yoluna başvuruda görevli ve yetkili mahkeme

   vı. Şikayet süresi

   vıı. Şikayet başvurusunun içeriği ve etkisi

   vııı. Şikayette yargılama usulü

   ıx. Şikayet yargılaması sonunda verilebilecek kararlar

   x. Kanun yolları ve kanun yollarına başvurunun paylaştırmaya etkisi

   Üçüncü bölüm

   pay cetveli ve son hesabın düzenlenmesi ve bu işlemlere karşı bir müracaat yolu olarak şikayet

   §5. Pay cetveli ve son hesabın düzenlenmesi

   ı. Pay cetveli kavramı ve pay cetvelinin içeriği

   ıı. Pay cetvelinin hukuki niteliği

   ııı. Pay cetvelinin işlevi

   ıv. Pay cetvelinin düzenlenme zamanı

   v. Pay cetvelini düzenleyen merci

   vı. Geçici paylaştırma

   vıı. Pay cetveli oluşturulmasının şartları

   vııı. Pay cetvelinin düzenlenmesi

   ıx. Son hesap kavramı, içeriği ve düzenlenmesi

   x. Pay cetveli ve son hesabın iflas dairesine bırakılması ve alacaklılara bildirilmesi

   §6. Pay cetveli ve son hesaba karşı müracaat yolu olarak şikayet

   ı. Genel olarak

   ıı. Şikayetin konusu

   ııı. Şikayet sebepleri

   ıv. Sıra cetveline itiraz davası açmamış veya sıra cetveline şikayet yoluna başvurmamış alacaklıların pay cetveli ve son hesaba karşı şikayet yoluna başvurup başvuramayacağı sorunu

   v. Şikayet yargılamasının tarafları

   vı. Şikayet yoluna başvuruda görevli ve yetkili mahkeme

   vıı. Şikayet süresi

   vııı. Şikayet başvurusunun içeriği ve şikayetin paraların dağıtılmasına etkisi

   ıx. Şikayette yargılama usulü

   x. Şikayet neticesinde verilecek karar

   xı. Şikayet neticesinde verilen karara karşı kanun yoluna başvurulup başvurulamayacağı sorunu

   sonuç

   Kaynakça

   Stok Kodu
   :
   9786257528177
   Boyut
   :
   16.20x23.50
   Sayfa Sayısı
   :
   432
   Basım Tarihi
   :
   2021-08
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
 • Taksit Seçenekleri
  • Axess Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   100,00   
   100,00   
   2
   50,00   
   100,00   
   3
   33,33   
   100,00   
   4
   27,17   
   108,66   
   5
   22,08   
   110,40   
   6
   18,73   
   112,37   
   7
   16,36   
   114,52   
   8
   14,62   
   116,96   
   9
   13,17   
   118,49   
   10
   12,16   
   121,55   
   11
   11,18   
   122,99   
   12
   10,38   
   124,50   
   Finansbank Kartları
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   100,00   
   100,00   
   2
   50,00   
   100,00   
   3
   33,33   
   100,00   
   4
   27,17   
   108,66   
   5
   22,08   
   110,40   
   6
   18,73   
   112,37   
   7
   16,36   
   114,52   
   8
   14,62   
   116,96   
   9
   13,17   
   118,49   
   10
   12,16   
   121,55   
   11
   11,18   
   122,99   
   12
   10,38   
   124,50   
   Bonus Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   100,00   
   100,00   
   2
   50,00   
   100,00   
   3
   33,33   
   100,00   
   4
   27,17   
   108,66   
   5
   22,08   
   110,40   
   6
   18,73   
   112,37   
   7
   16,36   
   114,52   
   8
   14,62   
   116,96   
   9
   13,17   
   118,49   
   10
   12,16   
   121,55   
   11
   11,18   
   122,99   
   12
   10,38   
   124,50   
   Maximum Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   100,00   
   100,00   
   2
   50,00   
   100,00   
   3
   33,33   
   100,00   
   4
   27,17   
   108,66   
   5
   22,08   
   110,40   
   6
   18,73   
   112,37   
   7
   16,36   
   114,52   
   8
   14,62   
   116,96   
   9
   13,17   
   118,49   
   10
   12,16   
   121,55   
   11
   11,18   
   122,99   
   12
   10,38   
   124,50   
   World Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   100,00   
   100,00   
   2
   50,00   
   100,00   
   3
   33,33   
   100,00   
   4
   27,17   
   108,66   
   5
   22,08   
   110,40   
   6
   18,73   
   112,37   
   7
   16,36   
   114,52   
   8
   14,62   
   116,96   
   9
   13,17   
   118,49   
   10
   12,16   
   121,55   
   11
   11,18   
   122,99   
   12
   10,38   
   124,50   
   Paraf Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   100,00   
   100,00   
   2
   50,00   
   100,00   
   3
   33,33   
   100,00   
   4
   27,17   
   108,66   
   5
   22,08   
   110,40   
   6
   18,73   
   112,37   
   7
   16,36   
   114,52   
   8
   14,62   
   116,96   
   9
   13,17   
   118,49   
   10
   12,16   
   121,55   
   11
   11,18   
   122,99   
   12
   10,38   
   124,50   
   Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   100,00   
   100,00   
   2
   50,00   
   100,00   
   3
   33,33   
   100,00   
   4
   27,17   
   108,66   
   5
   22,08   
   110,40   
   6
   18,73   
   112,37   
   7
   16,36   
   114,52   
   8
   14,62   
   116,96   
   9
   13,17   
   118,49   
   10
   12,16   
   121,55   
   11
   11,18   
   122,99   
   12
   10,38   
   124,50   
 • Yazarın Diğer Kitapları
 • Yayınevinin diğer kitapları
istanbul evden eve nakliyat eşya depolama evden eve nakliyat sultanbeyli escort sancaktepe escort izmit evden eve nakliyat uluslararası evden eve nakliyat
Kapat