Konsül - Uluslararası İnsan Hakları Mevzuatı Törehan Özdemir

Konsül - Uluslararası İnsan Hakları Mevzuatı
Kaymakamlık-Hakimlik Kamu Personeli Seçme Sınavına Hazırlık
Törehan Özdemir

85,00 TL
Temin süresi 15 iş günüdür.
9786257262415
879309
Konsül - Uluslararası İnsan Hakları Mevzuatı
Konsül - Uluslararası İnsan Hakları Mevzuatı Kaymakamlık-Hakimlik Kamu Personeli Seçme Sınavına Hazırlık
Temsil Kitap
85.00

Birleşmiş Milletler Antlaşması
Suçunun Önlenmesine ve Cezalandırılmasına Dair Sözleşme
İşkence ve Diğer Zalimane, Gayri İnsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşme
Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi
Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesine Ek Seçmeli Protokol
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Tasfiye Edilmesine Dair Sözleşmeye İlişkin Seçmeli Ek Protokol
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'ye Ek Çocukların Silahlı Çatışmalara Dahil Olmaları Konusundaki Seçmeli Protokol
Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocuk Satışı, Çocuk Fahişeliği ve Çocuk Pornografisi ile İlgili İhtiyari Protokol
Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocukların Silahlı Çatışmalara Katılmaları ile İlgili İhtiyari Protokol
Çocuk Hakları Bildirgesi
Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşme
Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına
Dair Uluslararası Sözleşme
Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşmeye İlişkin Bildirimlerimiz ve Çekincemiz
Göçmen İşçinin Hukuki Statüsü Hakkında Avrupa Sözleşmesi
Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi
(Gözden Geçirilmiş) Avrupa Sosyal Şartı
Değiştirilmiş Avrupa Sosyal Şartı'nın Eki
Ulusal veya Etnik, Dinsel veya Dilsel Azınlıklara Mensup Olan Kişilerin Haklarına Dair Bildiri
Din veya İnanca Dayanan Her Türlü Hoşgörüsüzlüğün ve Ayrımcılığın Tasfiye Edilmesine Dair Bildiri
Kadınlara Karşı Şiddetin Tasfiye Edilmesine Dair Bildiri
Gelişme Hakkına Dair Bildiri
Mahpusların Islahı İçin Asgari Standart Kurallar
Herhangi Bir Biçimde Tutulan veya Hapsedilen Kişilerin Korunması İçin Prensipler Bütünü
Tutuklulara Uygulanacak Muameleler İçin Temel İlkeler
Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Küçüklerin Korunması İçin Kurallar
Hukuk Dışı, Keyfi ve Kısa Yoldan İnfazların Etkili Biçimde Önlenmesi ve Soruşturulmasına Dair Prensipler
Kanun Adamlarının Zor ve Silah Kullanmalarına Dair Temel Prensipler
Zorla Kayıp Edilmeye Karşı Herkesin Korunmasına Dair Bildiri
Savcıların Rolüne Dair İlkeler
İnsan Haklarının ve Temel Özgürlüklerin İhlaline İlişkin Haberleşmede Uygulanacak Prosedür Ekonomik ve Sosyal Konseyin 1503 (48) No'lu Kararı
Avrupa Konseyi Statüsü
İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme'ye Ek Protokol
İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerin Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi'ne Ek Birinci Protokol'de Tanınmış Bulunan Haklardan ve Özgürlüklerden Başka Haklar ve Özgürlüklerden Başka Haklar ve Özgürlükler Tanıyan 4 Numaralı Protokol.
İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerin Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi'ne Ek
Ölüm Cezasının Kaldırılmasına Dair 6 Numaralı Protokol
İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme'ye Ek Protokol No: 7
İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme'ye Ek Protokol No: 12
İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme'ye Ek, Ölüm Cezasının Her Durumda Kaldırılmasına Dair Protokol No: 13
İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerini Korumaya Dair Sözleşmenin Oluşturduğu Denetim Mekanizmasının Değiştirilmesine İlişkin 14 No'lu Protokol
İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşme'ye Değişiklik Getiren 15 No'lu Protokol
İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşmeye Ek 16 No'lu Protokol
İşkenceye ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Onur Kırıcı Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşme
İşkencenin ve Gayri İnsani ya da Küçültücü Ceza veya Muamelelerin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi
İşkencenin ve Gayriinsani ya da Küçültücü Ceza veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesine 1 No'lu Ek Protokol
İşkencenin ve Gayriinsani ya da Küçültücü Ceza veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi'ne 2 No'lu Ek Protokol
Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi
Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesi
Terörizmin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi
Terörizmin (Tedhişçiliğin) Önlenmesi Avrupa Sözleşmesi
Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin “Avrupa Cezaevi Kuralları” Başlıklı (87) 3 No'lu Tavsiye Kararı
Kopenhag Kriterleri
Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Konferansı Sonuç Bildirgesi (Helsinki Belgesi)
Yeni Bir Avrupa İçin Paris Şartı Yeni Bir Demokrasi, Barış ve Birlik Çağı
İnsan haklarının geliştirilmesi ve korunması için kurulan ulusal
Kuruluşların Statüsüne İlişkin İlkeler (Paris Prensipleri)
Avrupa Güvenlik Şartı
Afrika İnsan ve Halkların Hakları Şartı
Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi
Hz. Muhammed'in “Veda Haccı” Hutbesi

 • Açıklama
  • Birleşmiş Milletler Antlaşması
   Suçunun Önlenmesine ve Cezalandırılmasına Dair Sözleşme
   İşkence ve Diğer Zalimane, Gayri İnsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşme
   Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi
   Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesine Ek Seçmeli Protokol
   Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi
   Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi
   Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Tasfiye Edilmesine Dair Sözleşmeye İlişkin Seçmeli Ek Protokol
   Çocuk Haklarına Dair Sözleşme
   Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'ye Ek Çocukların Silahlı Çatışmalara Dahil Olmaları Konusundaki Seçmeli Protokol
   Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocuk Satışı, Çocuk Fahişeliği ve Çocuk Pornografisi ile İlgili İhtiyari Protokol
   Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocukların Silahlı Çatışmalara Katılmaları ile İlgili İhtiyari Protokol
   Çocuk Hakları Bildirgesi
   Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşme
   Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına
   Dair Uluslararası Sözleşme
   Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşmeye İlişkin Bildirimlerimiz ve Çekincemiz
   Göçmen İşçinin Hukuki Statüsü Hakkında Avrupa Sözleşmesi
   Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi
   (Gözden Geçirilmiş) Avrupa Sosyal Şartı
   Değiştirilmiş Avrupa Sosyal Şartı'nın Eki
   Ulusal veya Etnik, Dinsel veya Dilsel Azınlıklara Mensup Olan Kişilerin Haklarına Dair Bildiri
   Din veya İnanca Dayanan Her Türlü Hoşgörüsüzlüğün ve Ayrımcılığın Tasfiye Edilmesine Dair Bildiri
   Kadınlara Karşı Şiddetin Tasfiye Edilmesine Dair Bildiri
   Gelişme Hakkına Dair Bildiri
   Mahpusların Islahı İçin Asgari Standart Kurallar
   Herhangi Bir Biçimde Tutulan veya Hapsedilen Kişilerin Korunması İçin Prensipler Bütünü
   Tutuklulara Uygulanacak Muameleler İçin Temel İlkeler
   Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Küçüklerin Korunması İçin Kurallar
   Hukuk Dışı, Keyfi ve Kısa Yoldan İnfazların Etkili Biçimde Önlenmesi ve Soruşturulmasına Dair Prensipler
   Kanun Adamlarının Zor ve Silah Kullanmalarına Dair Temel Prensipler
   Zorla Kayıp Edilmeye Karşı Herkesin Korunmasına Dair Bildiri
   Savcıların Rolüne Dair İlkeler
   İnsan Haklarının ve Temel Özgürlüklerin İhlaline İlişkin Haberleşmede Uygulanacak Prosedür Ekonomik ve Sosyal Konseyin 1503 (48) No'lu Kararı
   Avrupa Konseyi Statüsü
   İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme'ye Ek Protokol
   İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerin Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi'ne Ek Birinci Protokol'de Tanınmış Bulunan Haklardan ve Özgürlüklerden Başka Haklar ve Özgürlüklerden Başka Haklar ve Özgürlükler Tanıyan 4 Numaralı Protokol.
   İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerin Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi'ne Ek
   Ölüm Cezasının Kaldırılmasına Dair 6 Numaralı Protokol
   İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme'ye Ek Protokol No: 7
   İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme'ye Ek Protokol No: 12
   İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme'ye Ek, Ölüm Cezasının Her Durumda Kaldırılmasına Dair Protokol No: 13
   İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerini Korumaya Dair Sözleşmenin Oluşturduğu Denetim Mekanizmasının Değiştirilmesine İlişkin 14 No'lu Protokol
   İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşme'ye Değişiklik Getiren 15 No'lu Protokol
   İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşmeye Ek 16 No'lu Protokol
   İşkenceye ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Onur Kırıcı Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşme
   İşkencenin ve Gayri İnsani ya da Küçültücü Ceza veya Muamelelerin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi
   İşkencenin ve Gayriinsani ya da Küçültücü Ceza veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesine 1 No'lu Ek Protokol
   İşkencenin ve Gayriinsani ya da Küçültücü Ceza veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi'ne 2 No'lu Ek Protokol
   Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi
   Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesi
   Terörizmin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi
   Terörizmin (Tedhişçiliğin) Önlenmesi Avrupa Sözleşmesi
   Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme
   Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin “Avrupa Cezaevi Kuralları” Başlıklı (87) 3 No'lu Tavsiye Kararı
   Kopenhag Kriterleri
   Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Konferansı Sonuç Bildirgesi (Helsinki Belgesi)
   Yeni Bir Avrupa İçin Paris Şartı Yeni Bir Demokrasi, Barış ve Birlik Çağı
   İnsan haklarının geliştirilmesi ve korunması için kurulan ulusal
   Kuruluşların Statüsüne İlişkin İlkeler (Paris Prensipleri)
   Avrupa Güvenlik Şartı
   Afrika İnsan ve Halkların Hakları Şartı
   Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi
   Hz. Muhammed'in “Veda Haccı” Hutbesi

   Stok Kodu
   :
   9786257262415
   Boyut
   :
   16.50x23.50
   Sayfa Sayısı
   :
   554
   Basım Yeri
   :
   Kocaeli
   Basım Tarihi
   :
   2021-06
   Kapak Türü
   :
   Ciltsiz
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
 • Taksit Seçenekleri
  • Axess Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   85,00   
   85,00   
   2
   42,50   
   85,00   
   3
   28,33   
   85,00   
   4
   23,09   
   92,36   
   5
   18,77   
   93,84   
   6
   15,92   
   95,51   
   7
   13,91   
   97,34   
   8
   12,43   
   99,42   
   9
   11,19   
   100,72   
   10
   10,33   
   103,32   
   11
   9,50   
   104,54   
   12
   8,82   
   105,83   
   Finansbank Kartları
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   85,00   
   85,00   
   2
   42,50   
   85,00   
   3
   28,33   
   85,00   
   4
   23,09   
   92,36   
   5
   18,77   
   93,84   
   6
   15,92   
   95,51   
   7
   13,91   
   97,34   
   8
   12,43   
   99,42   
   9
   11,19   
   100,72   
   10
   10,33   
   103,32   
   11
   9,50   
   104,54   
   12
   8,82   
   105,83   
   Bonus Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   85,00   
   85,00   
   2
   42,50   
   85,00   
   3
   28,33   
   85,00   
   4
   23,09   
   92,36   
   5
   18,77   
   93,84   
   6
   15,92   
   95,51   
   7
   13,91   
   97,34   
   8
   12,43   
   99,42   
   9
   11,19   
   100,72   
   10
   10,33   
   103,32   
   11
   9,50   
   104,54   
   12
   8,82   
   105,83   
   Maximum Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   85,00   
   85,00   
   2
   42,50   
   85,00   
   3
   28,33   
   85,00   
   4
   23,09   
   92,36   
   5
   18,77   
   93,84   
   6
   15,92   
   95,51   
   7
   13,91   
   97,34   
   8
   12,43   
   99,42   
   9
   11,19   
   100,72   
   10
   10,33   
   103,32   
   11
   9,50   
   104,54   
   12
   8,82   
   105,83   
   World Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   85,00   
   85,00   
   2
   42,50   
   85,00   
   3
   28,33   
   85,00   
   4
   23,09   
   92,36   
   5
   18,77   
   93,84   
   6
   15,92   
   95,51   
   7
   13,91   
   97,34   
   8
   12,43   
   99,42   
   9
   11,19   
   100,72   
   10
   10,33   
   103,32   
   11
   9,50   
   104,54   
   12
   8,82   
   105,83   
   Paraf Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   85,00   
   85,00   
   2
   42,50   
   85,00   
   3
   28,33   
   85,00   
   4
   23,09   
   92,36   
   5
   18,77   
   93,84   
   6
   15,92   
   95,51   
   7
   13,91   
   97,34   
   8
   12,43   
   99,42   
   9
   11,19   
   100,72   
   10
   10,33   
   103,32   
   11
   9,50   
   104,54   
   12
   8,82   
   105,83   
   Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   85,00   
   85,00   
   2
   42,50   
   85,00   
   3
   28,33   
   85,00   
   4
   23,09   
   92,36   
   5
   18,77   
   93,84   
   6
   15,92   
   95,51   
   7
   13,91   
   97,34   
   8
   12,43   
   99,42   
   9
   11,19   
   100,72   
   10
   10,33   
   103,32   
   11
   9,50   
   104,54   
   12
   8,82   
   105,83   
 • Yazarın Diğer Kitapları
 • Yayınevinin diğer kitapları
istanbul evden eve nakliyat eşya depolama evden eve nakliyat sultanbeyli escort sancaktepe escort izmit evden eve nakliyat uluslararası evden eve nakliyat
Kapat