Okul Yönetiminde Kültürel Sermaye ve Liderlik Serkan Gökalp

Okul Yönetiminde Kültürel Sermaye ve Liderlik
Serkan Gökalp

55,00 TL
Temin süresi 15 iş günüdür.
9786257354622
870964
Okul Yönetiminde Kültürel Sermaye ve Liderlik
Okul Yönetiminde Kültürel Sermaye ve Liderlik
Akademisyen Kitabevi
55.00

1.Bölüm Giriş
1.1. Problem Durumu
1.2. Problem Cümlesi
1.3. Araştırmanın Önemi
1.4. Araştırmanın Sayıltıları
1.5. Araştırmanın Sınırlılıkları
1.6. Temel Terimlerin Tanımları
2.Bölüm Kuramsal Temeller Ve İlgili Literatür
2.2. Örgüt Kültürü
2.2.1. Kültür Kavramı
2.2.2. Örgüt Kültürü Kavramı
2.2.3. Örgüt Kültürünün İşlevleri
2.2.4. Örgüt Kültürünün Öğeleri
2.2.5. Örgüt Kültürünün Taşıyıcıları
2.2.6. Örgüt Kültürünün Boyutları
2.2.7. Örgüt Kültürünün Türleri
2.2.8. Örgüt Kültürünün Özellikleri
2.2.9. Örgüt Kültürünün Önemi
2.2.10. Okul Kültürü
2.2.10.1. Okul Kültürünün Türleri
2.2.10.2.Başarılı Okul Kültürlerinin Özellikleri
2.2.10.3. Okul Kültürünün Oluşturulması
2.2.10.4. Okul Kültürünün Geliştirilmesi
2.2.10.5. Okul Kültürünün Değiştirilmesi
2.3. Liderlik
2.3.1. Örgütsel Liderlik
2.3.2. Okul Liderliği
2.3.3. Kültürel Liderlik Ve Kültürel Lider Kavramları
2.3.5. Okul Yöneticilerinin Kültürel Liderlik Davranışları
2.3.6. Okul Yöneticilerinin Kültürel Liderlik Rolleri
2.3.7. Eğitimsel Liderlikte Kültürel Liderliğin Önemi
2.3.8. Kültürel Liderlerin Sahip Olması Gereken Beceriler Ve Yeterlikler
2.4. Kültürel Sermaye
2.4.1. Sermaye Kavramı Ve Sermaye Türleri
2.4.2. Sermaye Türlerinin Arasındaki İlişki
2.4.3. Kültürel Sermaye Kavramı
2.4.4. Kültürel Sermayenin İşlevleri
2.4.6. Bourdieu' Ya Göre Kültürel Sermaye Biçimleri
2.4.7. Kültürel Sermayenin Bileşenleri
2.4.8. Kültürel Sermayenin Etki Alanları
2.4.8.1. Kültürel Sermaye Ve Kültürel Liderlik
2.4.8.2. Kültürel Sermaye-Toplum
2.4.8.3. Kültürel Sermaye Ve Eğitim
2.4.8.4. Kültürel Sermaye Ve Ekonomi
2.5. Yapılan Çalışmalar
2.5.1. Yurt İçinde Yapılan Çalışmalar
2.5.2. Yurt Dışında Yapılan Çalışmalar
3.Bölüm Yöntem
3.1. Araştırmanın Deseni (Araştırmanın Modeli)
3.2. Değişkenler
3.2. Evren Ve Örneklem
3.2.1. Nicel Örneklem
3.2.2. Nicel Yöntemde Verileri Kullanılan Çalışma Grubuna
İlişkin Betimseller
3.2.3. Nitel Örneklem
3.3. Veri Toplama Araçları
3.3.1. Araştırmanın Nicel Boyutuna İlişkin Veri Toplama Araçları
3.3.1.1. Okul Yöneticilerinin Kültürel Liderlik Rolleri Ölçeği
3.3.1.2. Kültürel Sermaye Ölçeği
3.3.2. Araştırmanın Nitel Boyutuna İlişkin Veri Toplama Aracı
3.3.2.1 Araştırmanın Nitel Boyutu İçin Geçerlik
Ve Güvenirlik Çalışması
3.4. Verilerin Toplanması Aşaması
3.4.1 Araştırmanın Nicel Boyutuna İlişkin Veri Toplama Süreci
3.4.2. Araştırmanın Nitel Boyutuna İlişkin Veri Toplama Süreci
3.5. Verilerin Analizi Aşaması
3.5.1. Nicel Verilerin Analizi
3.5.2. Nitel Verilerin Analizi
4.Bölüm Bulgular
4.1. Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular
4.1.1. Okul Yöneticilerinin Kültürel Sermaye Yeterlik Düzeyleri
4.1.2. Cinsiyet Değişkeni İçin Analiz Sonuçları
4.1.3. Yaş Değişkeni İçin Analiz Sonuçları
4.1.4. Görev Değişkeni İçin Analiz Sonuçları
4.1.5. Eğitim Düzeyi Değişkeni İçin Analiz Sonuçları
4.1.6. Okul Öncesi Eğitim Alma Durumu Değişkeni
İçin Analiz Sonuçları
4.1.7. Aile Toplam Aylık Geliri Değişkeni İçin Analiz Sonuçları
4.1.8. Anne Eğitim Düzeyi Değişkeni İçin Analiz Sonuçları
4.1.9. Baba Eğitim Düzeyi Değişkeni İçin Analiz Sonuçları
4.1.10. Branş Değişkeni İçin Analiz Sonuçları
4.1.11. Kardeş Sayısı Değişkeni İçin Analiz Sonuçları
4.1.12. Kıdem Değişkeni İçin Analiz Sonuçları
4.1.13. Mezun Olunan Üniversitenin Yer Aldığı
Coğrafi Bölge Değişkeni İçin Analiz Sonuçları
4.1.14. Okul Türü Değişkeni İçin Analiz Sonuçları
4.1.15. Ailede Yükseköğretim Düzeyinde Eğitim Gören
Kişi Sayısı Değişkeni İçin Analiz Sonuçları
4.1.16. Yükseköğretim Öncesi Uzun Süreli İkamet Edilen
Yer Değişkeni İçin Analiz Sonuçları
4.2. İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular
4.2.1.Kültürel Sermaye Yeterlik Düzeyini Etkileyen Faktörler
4.3. Üçüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular
4.3.1. Okul Yöneticilerinin Kültürel Liderlik
Rollerini Yerine Getirme Düzeyleri
4.3.2. Cinsiyet Değişkeni İçin Analiz Sonuçları
4.3.3. Yaş Değişkeni İçin Analiz Sonuçları
4.3.4. Görev Değişkeni İçin Analiz Sonuçları
4.3.5. Eğitim Düzeyi Değişkeni İçin Analiz Sonuçları
4.3.6. Okul Öncesi Eğitim Alma Durumu Değişkeni
İçin Analiz Sonuçları
4.3.7. Aile Toplam Aylık Geliri Değişkeni İçin Analiz Sonuçları
4.3.8. Anne Eğitim Düzeyi Değişkeni İçin Analiz Sonuçları
4.3.9. Baba Eğitim Düzeyi Değişkeni İçin Analiz Sonuçları
4.3.10.Branş Değişkeni İçin Analiz Sonuçları
4.3.11. Kardeş Sayısı Değişkeni İçin Analiz Sonuçları
4.3.12. Kıdem Değişkeni İçin Analiz Sonuçları
4.3.13. Mezun Olunan Üniversitenin Yer Aldığı
Coğrafi Bölge Değişkeni İçin Analiz Sonuçları
4.3.14. Okul Türü Değişkeni İçin Analiz Sonuçları
4.3.15. Ailede Yükseköğretim Düzeyinde Eğitim
Gören Kişi Sayısı Değişkeni İçin Analiz Sonuçları
4.3.16. Yükseköğretim Öncesi Uzun Süreli İkamet
Edilen Yer Değişkeni İçin Analiz Sonuçları
4.4. Dördüncü Altprobleme İlişkin Bulgular
4.4.1. Kültürel Liderlik Rollerini Yerine Getirme
Düzeyini Etkileyen Faktörler
4.5. Beşinci Alt Probleme İlişkin Bulgular
4.5.1. Okul Yöneticilerinin Kültürel Sermaye Yeterlik Düzeyleri İle Kültürel
Liderlik Rollerini Yerine Getirme Düzeyleri Arasındaki İlişki
4.6. Altıncı Alt Probleme İlişkin Bulgular
5.Bölüm Tartışma
5.1. Araştırmanın Birinci Alt Problemine İlişkin Tartışma
5.2. Araştırmanın İkinci Alt Problemine İlişkin Tartışma
5.3. Araştırmanın Üçüncü Alt Problemine İlişkin Tartışma
5.4. Araştırmanın Dördüncü Alt Problemine İlişkin Tartışma
5.5. Araştırmanın Beşinci Alt Problemine İlişkin Tartışma
5.6. Araştırmanın Altıncı Alt Problemine İlişkin Tartışma
6.Bölüm Sonuç Ve Öneriler
6.1. Sonuçlar
6.2. Öneriler
6.2.1. Uygulayıcılar Ve Politika Yapıcılar İçin Öneriler
6.2.2. Araştırmacılar İçin Öneriler
Kaynaklar

 • Açıklama
  • 1.Bölüm Giriş
   1.1. Problem Durumu
   1.2. Problem Cümlesi
   1.3. Araştırmanın Önemi
   1.4. Araştırmanın Sayıltıları
   1.5. Araştırmanın Sınırlılıkları
   1.6. Temel Terimlerin Tanımları
   2.Bölüm Kuramsal Temeller Ve İlgili Literatür
   2.2. Örgüt Kültürü
   2.2.1. Kültür Kavramı
   2.2.2. Örgüt Kültürü Kavramı
   2.2.3. Örgüt Kültürünün İşlevleri
   2.2.4. Örgüt Kültürünün Öğeleri
   2.2.5. Örgüt Kültürünün Taşıyıcıları
   2.2.6. Örgüt Kültürünün Boyutları
   2.2.7. Örgüt Kültürünün Türleri
   2.2.8. Örgüt Kültürünün Özellikleri
   2.2.9. Örgüt Kültürünün Önemi
   2.2.10. Okul Kültürü
   2.2.10.1. Okul Kültürünün Türleri
   2.2.10.2.Başarılı Okul Kültürlerinin Özellikleri
   2.2.10.3. Okul Kültürünün Oluşturulması
   2.2.10.4. Okul Kültürünün Geliştirilmesi
   2.2.10.5. Okul Kültürünün Değiştirilmesi
   2.3. Liderlik
   2.3.1. Örgütsel Liderlik
   2.3.2. Okul Liderliği
   2.3.3. Kültürel Liderlik Ve Kültürel Lider Kavramları
   2.3.5. Okul Yöneticilerinin Kültürel Liderlik Davranışları
   2.3.6. Okul Yöneticilerinin Kültürel Liderlik Rolleri
   2.3.7. Eğitimsel Liderlikte Kültürel Liderliğin Önemi
   2.3.8. Kültürel Liderlerin Sahip Olması Gereken Beceriler Ve Yeterlikler
   2.4. Kültürel Sermaye
   2.4.1. Sermaye Kavramı Ve Sermaye Türleri
   2.4.2. Sermaye Türlerinin Arasındaki İlişki
   2.4.3. Kültürel Sermaye Kavramı
   2.4.4. Kültürel Sermayenin İşlevleri
   2.4.6. Bourdieu' Ya Göre Kültürel Sermaye Biçimleri
   2.4.7. Kültürel Sermayenin Bileşenleri
   2.4.8. Kültürel Sermayenin Etki Alanları
   2.4.8.1. Kültürel Sermaye Ve Kültürel Liderlik
   2.4.8.2. Kültürel Sermaye-Toplum
   2.4.8.3. Kültürel Sermaye Ve Eğitim
   2.4.8.4. Kültürel Sermaye Ve Ekonomi
   2.5. Yapılan Çalışmalar
   2.5.1. Yurt İçinde Yapılan Çalışmalar
   2.5.2. Yurt Dışında Yapılan Çalışmalar
   3.Bölüm Yöntem
   3.1. Araştırmanın Deseni (Araştırmanın Modeli)
   3.2. Değişkenler
   3.2. Evren Ve Örneklem
   3.2.1. Nicel Örneklem
   3.2.2. Nicel Yöntemde Verileri Kullanılan Çalışma Grubuna
   İlişkin Betimseller
   3.2.3. Nitel Örneklem
   3.3. Veri Toplama Araçları
   3.3.1. Araştırmanın Nicel Boyutuna İlişkin Veri Toplama Araçları
   3.3.1.1. Okul Yöneticilerinin Kültürel Liderlik Rolleri Ölçeği
   3.3.1.2. Kültürel Sermaye Ölçeği
   3.3.2. Araştırmanın Nitel Boyutuna İlişkin Veri Toplama Aracı
   3.3.2.1 Araştırmanın Nitel Boyutu İçin Geçerlik
   Ve Güvenirlik Çalışması
   3.4. Verilerin Toplanması Aşaması
   3.4.1 Araştırmanın Nicel Boyutuna İlişkin Veri Toplama Süreci
   3.4.2. Araştırmanın Nitel Boyutuna İlişkin Veri Toplama Süreci
   3.5. Verilerin Analizi Aşaması
   3.5.1. Nicel Verilerin Analizi
   3.5.2. Nitel Verilerin Analizi
   4.Bölüm Bulgular
   4.1. Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular
   4.1.1. Okul Yöneticilerinin Kültürel Sermaye Yeterlik Düzeyleri
   4.1.2. Cinsiyet Değişkeni İçin Analiz Sonuçları
   4.1.3. Yaş Değişkeni İçin Analiz Sonuçları
   4.1.4. Görev Değişkeni İçin Analiz Sonuçları
   4.1.5. Eğitim Düzeyi Değişkeni İçin Analiz Sonuçları
   4.1.6. Okul Öncesi Eğitim Alma Durumu Değişkeni
   İçin Analiz Sonuçları
   4.1.7. Aile Toplam Aylık Geliri Değişkeni İçin Analiz Sonuçları
   4.1.8. Anne Eğitim Düzeyi Değişkeni İçin Analiz Sonuçları
   4.1.9. Baba Eğitim Düzeyi Değişkeni İçin Analiz Sonuçları
   4.1.10. Branş Değişkeni İçin Analiz Sonuçları
   4.1.11. Kardeş Sayısı Değişkeni İçin Analiz Sonuçları
   4.1.12. Kıdem Değişkeni İçin Analiz Sonuçları
   4.1.13. Mezun Olunan Üniversitenin Yer Aldığı
   Coğrafi Bölge Değişkeni İçin Analiz Sonuçları
   4.1.14. Okul Türü Değişkeni İçin Analiz Sonuçları
   4.1.15. Ailede Yükseköğretim Düzeyinde Eğitim Gören
   Kişi Sayısı Değişkeni İçin Analiz Sonuçları
   4.1.16. Yükseköğretim Öncesi Uzun Süreli İkamet Edilen
   Yer Değişkeni İçin Analiz Sonuçları
   4.2. İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular
   4.2.1.Kültürel Sermaye Yeterlik Düzeyini Etkileyen Faktörler
   4.3. Üçüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular
   4.3.1. Okul Yöneticilerinin Kültürel Liderlik
   Rollerini Yerine Getirme Düzeyleri
   4.3.2. Cinsiyet Değişkeni İçin Analiz Sonuçları
   4.3.3. Yaş Değişkeni İçin Analiz Sonuçları
   4.3.4. Görev Değişkeni İçin Analiz Sonuçları
   4.3.5. Eğitim Düzeyi Değişkeni İçin Analiz Sonuçları
   4.3.6. Okul Öncesi Eğitim Alma Durumu Değişkeni
   İçin Analiz Sonuçları
   4.3.7. Aile Toplam Aylık Geliri Değişkeni İçin Analiz Sonuçları
   4.3.8. Anne Eğitim Düzeyi Değişkeni İçin Analiz Sonuçları
   4.3.9. Baba Eğitim Düzeyi Değişkeni İçin Analiz Sonuçları
   4.3.10.Branş Değişkeni İçin Analiz Sonuçları
   4.3.11. Kardeş Sayısı Değişkeni İçin Analiz Sonuçları
   4.3.12. Kıdem Değişkeni İçin Analiz Sonuçları
   4.3.13. Mezun Olunan Üniversitenin Yer Aldığı
   Coğrafi Bölge Değişkeni İçin Analiz Sonuçları
   4.3.14. Okul Türü Değişkeni İçin Analiz Sonuçları
   4.3.15. Ailede Yükseköğretim Düzeyinde Eğitim
   Gören Kişi Sayısı Değişkeni İçin Analiz Sonuçları
   4.3.16. Yükseköğretim Öncesi Uzun Süreli İkamet
   Edilen Yer Değişkeni İçin Analiz Sonuçları
   4.4. Dördüncü Altprobleme İlişkin Bulgular
   4.4.1. Kültürel Liderlik Rollerini Yerine Getirme
   Düzeyini Etkileyen Faktörler
   4.5. Beşinci Alt Probleme İlişkin Bulgular
   4.5.1. Okul Yöneticilerinin Kültürel Sermaye Yeterlik Düzeyleri İle Kültürel
   Liderlik Rollerini Yerine Getirme Düzeyleri Arasındaki İlişki
   4.6. Altıncı Alt Probleme İlişkin Bulgular
   5.Bölüm Tartışma
   5.1. Araştırmanın Birinci Alt Problemine İlişkin Tartışma
   5.2. Araştırmanın İkinci Alt Problemine İlişkin Tartışma
   5.3. Araştırmanın Üçüncü Alt Problemine İlişkin Tartışma
   5.4. Araştırmanın Dördüncü Alt Problemine İlişkin Tartışma
   5.5. Araştırmanın Beşinci Alt Problemine İlişkin Tartışma
   5.6. Araştırmanın Altıncı Alt Problemine İlişkin Tartışma
   6.Bölüm Sonuç Ve Öneriler
   6.1. Sonuçlar
   6.2. Öneriler
   6.2.1. Uygulayıcılar Ve Politika Yapıcılar İçin Öneriler
   6.2.2. Araştırmacılar İçin Öneriler
   Kaynaklar

   Stok Kodu
   :
   9786257354622
   Boyut
   :
   16.00x24.00
   Sayfa Sayısı
   :
   273
   Basım Tarihi
   :
   2021-03
   Kapak Türü
   :
   Ciltsiz
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
 • Taksit Seçenekleri
  • Axess Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   55,00   
   55,00   
   2
   27,50   
   55,00   
   3
   18,33   
   55,00   
   4
   14,94   
   59,76   
   5
   12,14   
   60,72   
   6
   10,30   
   61,80   
   7
   9,00   
   62,99   
   8
   8,04   
   64,33   
   9
   7,24   
   65,17   
   10
   6,69   
   66,85   
   11
   6,15   
   67,64   
   12
   5,71   
   68,48   
   Finansbank Kartları
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   55,00   
   55,00   
   2
   27,50   
   55,00   
   3
   18,33   
   55,00   
   4
   14,94   
   59,76   
   5
   12,14   
   60,72   
   6
   10,30   
   61,80   
   7
   9,00   
   62,99   
   8
   8,04   
   64,33   
   9
   7,24   
   65,17   
   10
   6,69   
   66,85   
   11
   6,15   
   67,64   
   12
   5,71   
   68,48   
   Bonus Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   55,00   
   55,00   
   2
   27,50   
   55,00   
   3
   18,33   
   55,00   
   4
   14,94   
   59,76   
   5
   12,14   
   60,72   
   6
   10,30   
   61,80   
   7
   9,00   
   62,99   
   8
   8,04   
   64,33   
   9
   7,24   
   65,17   
   10
   6,69   
   66,85   
   11
   6,15   
   67,64   
   12
   5,71   
   68,48   
   Maximum Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   55,00   
   55,00   
   2
   27,50   
   55,00   
   3
   18,33   
   55,00   
   4
   14,94   
   59,76   
   5
   12,14   
   60,72   
   6
   10,30   
   61,80   
   7
   9,00   
   62,99   
   8
   8,04   
   64,33   
   9
   7,24   
   65,17   
   10
   6,69   
   66,85   
   11
   6,15   
   67,64   
   12
   5,71   
   68,48   
   World Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   55,00   
   55,00   
   2
   27,50   
   55,00   
   3
   18,33   
   55,00   
   4
   14,94   
   59,76   
   5
   12,14   
   60,72   
   6
   10,30   
   61,80   
   7
   9,00   
   62,99   
   8
   8,04   
   64,33   
   9
   7,24   
   65,17   
   10
   6,69   
   66,85   
   11
   6,15   
   67,64   
   12
   5,71   
   68,48   
   Paraf Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   55,00   
   55,00   
   2
   27,50   
   55,00   
   3
   18,33   
   55,00   
   4
   14,94   
   59,76   
   5
   12,14   
   60,72   
   6
   10,30   
   61,80   
   7
   9,00   
   62,99   
   8
   8,04   
   64,33   
   9
   7,24   
   65,17   
   10
   6,69   
   66,85   
   11
   6,15   
   67,64   
   12
   5,71   
   68,48   
   Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   55,00   
   55,00   
   2
   27,50   
   55,00   
   3
   18,33   
   55,00   
   4
   14,94   
   59,76   
   5
   12,14   
   60,72   
   6
   10,30   
   61,80   
   7
   9,00   
   62,99   
   8
   8,04   
   64,33   
   9
   7,24   
   65,17   
   10
   6,69   
   66,85   
   11
   6,15   
   67,64   
   12
   5,71   
   68,48   
 • Yazarın Diğer Kitapları
 • Yayınevinin diğer kitapları
istanbul evden eve nakliyat eşya depolama evden eve nakliyat sultanbeyli escort sancaktepe escort izmit evden eve nakliyat uluslararası evden eve nakliyat
Kapat