Türk Ticaret Kanunu Şerhi Altıncı Kitap: Sigorta Hukuku - Cilt 6 - Yar

Türk Ticaret Kanunu Şerhi - Altıncı Kitap Sigorta Hukuku
Cilt 6 Yargı Kararları
Samim Ünan

91,00 TL
Temin süresi 5 iş günüdür.
9786257899093
828907
Türk Ticaret Kanunu Şerhi - Altıncı Kitap Sigorta Hukuku
Türk Ticaret Kanunu Şerhi - Altıncı Kitap Sigorta Hukuku Cilt 6 Yargı Kararları
On İki Levha Yayınları
91.00

Türk Ticaret Kanunu Şerhi Cilt VI olarak yayınlanan bu kitap, ülkemizde son zamanlarda verilmiş olan bazı yargı kararlarını ve bunlara ilişkin yorumlarımızı içermektedir. Bu ciltte de çok sayıda göreve, yargı koluna ilişkin karar yer almaktadır.(ÖNSÖZDEN)

İçindekiler

Kasko sigortası uyarınca sigorta ettirene sigorta tazminatını (parasını) ödeyen sigortacının yasal haleflik hakkına dayalı rücu davasının hangi mahkemede görülmesi gerektiği

Sorumluluk sigortacısının haksız eylemden kaynaklanan istemlerde hangi tarihten itibaren faiz ile sorumlu olacağı; davacı mal sigortacısının yasal haleflik hakkına dayalı olarak açtığı rücu davasında, davacının sigortalısının zararın artmasına sebep olan bir karşılık kusurunun mevcut olup olmadığı

Sigortacının yasal halef sıfatıyla açtığı haksız eyleme dayalı rücu davasına davalının tacir olması halinde hangi mahkemede bakılması gerektiği

Tacir sıfatına sahip sigorta ettirene kasko sigortası teminatı sağlamış olan sigortacının, başka bir tacire ait aracın çarpması sonucu sigorta ettirenin aracında meydana gelen zararı giderdikten sonra açtığı yasal haleflik hakkına dayalı rücu davasına hangi mahkemede bakılacağı

Davacı sigortacının kasko sigortası kapsamında sigorta ettirenin zararını giderdikten sonra çarpan aracın sürücüsü ve araç işleteninin sorumluluk sigortacısına karşı açtığı yasal haleflik hakkına dayalı rücu davasına hangi mahkemede bakılacağı

Yol kusuru (yolun üzerinde su birikmiş olması) sebebiyle açılan davanın yönetsel yargıda mı yoksa adli yargıda mı görüleceği

Sigortacının yasal halef sıfatıyla açtığı dava, zarardan sorumlu olan kişiye değil de bir başkasına yöneltilmişse, davanın hangi gerekçeyle reddi gerektiği

Kat mülkiyetine tabi binada bulunan su giderinin tıkanması sebebiyle apartman yöneticisi aleyhine açılan davanın dayanağı

Sigortacının yasal haleflik hakkına dayanarak açtığı kat mülkiyetine tabi binada bulunan bir bağımsız bölümden su sızması nedeniyle oluşan zararın tazmini davasının hangi mahkemede görüleceği

Yangın dolayısıyla sorumlu kişilere karşı yangından kaynaklanan zararı ödeyen sigortacının yasal halef sıfatıyla açtığı davanın hangi mahkemede görülmesi gerektiği

Zarardan sorumlu araç işleteni ve onun Zorunlu Trafik Sigortası (ZTS) poliçesini düzenleyen sigortacıya karşı açılan davada sigortacının merkezinin bulunduğu mahkemenin yetkisi

Zarara sebep olmuş motorlu aracın ZTS poliçesini düzenleyen sorumluluk sigortacısına karşı yasal haleflik hakkına dayanılarak açılan davanın asliye hukuk mahkemesinde mi yoksa ticaret mahkemesinde görüleceği

Kat mülkiyetine tabi bir taşınmazda bulunan sigortalı bağımsız bölüme komşu bağımsız bölümden sızan suların neden olduğu zararla ilgili yasal halefliğe dayalı rücu davasına hangi mahkemede bakılacağı

Motorlu aracın verdiği zararı ödeyen mal (yük) sigortacısının, zarardan sorumlu araç maliki, onun sorumluluk sigortacısı ve sürücüsüne karşı açtığı yasal halefliğe dayalı rücu davasına hangi mahkemede bakılacağı

Trafik kazasında zarar gören aracın malikinin, diğer araç için ZTS poliçesini düzenlemiş olan sigortacıdan bütün zararını karşılayan tutarda tazminat aldıktan sonra kendi kasko sigortacısından da ödeme alması; kasko sigortacısının yasal halef olduğu savıyla açtığı davada verilmesi gereken karar

Yol kusurundan doğan zararların tazmini için Belediye'ye karşı açılan dava hangi yargının görevine girer?

Sigorta konusu sitede meydana gelen yangın zararı için tazminat ödeyen sigortacının yasal haleflik hakkına dayalı olarak açtığı rücu davasının hangi mahkemede görüleceği

Sel zararı sebebiyle tazminat ödeyen mal sigortacısının, zarardan sorumlu kuruma yasal halef sıfatıyla yönelttiği tazminat davasının hangi yargıda görüleceği

Kasko sigortacısının tacir olmayan sigortalısının aracına zarar veren tacir sıfatı bulunmayan üçüncü kişiye yönelttiği yasal halefliğe dayalı rücu davasının hangi mahkemede görüleceği

Kasko sigortacısı tarafından yasal halef sıfatıyla açılan rücu davasında, sigorta ettirenin uğradığı gerçek zarardan fazla bir tazminat ödenmeyeceği; davacı sigortacının ödediği tazminat tutarının belirleyici olmayacağı; zarar tutarının Yargıtay denetimine elverişli bilirkişi incelemesiyle belirlenmesi gerektiği

Trafik kazalarında araçta meydana gelen zararın saptanmasının teknik bilgi ve uzmanlık gerektirdiği ve mahkemece bu konuda Yargıtay denetimine elverişli bir bilirkişi incelemesi yaptırılması gerektiği

Kasko sigortalı araca verilen zarardan sorumlu birden fazla kişi varsa, bunların hepsi hasım gösterilerek açılacak davanın hangi mahkemede açılması gerektiği

Yangın sigortası uyarınca taşınmazdaki zararı gideren sigortacının, yasal haleflik hakkına dayanarak zarardan sorumlu (yapı maliki olduğu anlaşılan) kişiye karşı açtığı davanın hangi mahkemede görüleceği

Trafik kazasında hasarlanan araç için kasko sigortası uyarınca tazminat ödeyen sigortacının yasal halef sıfatıyla açtığı davanın tüketici mahkemesinde yoksa Asliye Hukuk Mahkemesinde mi görülmesi gerektiği

Kat mülkiyetine tabi taşınmazda komşu bağımsız bölümden sızan suların verdiği zararı karşılayan davacı sigortacının yasal halef sıfatıyla açtığı davaya hangi mahkemenin bakması gerektiği

Yangın sigortası kapsamında taşınmazda meydana gelmiş olan zararı karşılayan sigortacının yasal halef sıfatıyla zarardan sorumlu kiracıya yönelteceği tazminat talebine hangi mahkemede bakılması gerektiği

Sigortacının yasal halef sıfatıyla zarardan sorumlu kişinin mirasçılarına karşı açtığı davada, ölüm tarihinde miras bırakanın ödemeden aczinin açıkça belli olması durumunda davanın reddi gerekeceği

Zarardan sorumlu kişinin tacir sıfatına sahip olması halinde, yangın sigortası kapsamında meydana gelen zararı ödeyen sigortacının yasal halef sıfatıyla açtığı davaya ticaret mahkemesinde bakılmasının gerekip gerekmediği

Aydınlatma direğinin kasko sigortalı araç üzerine devrilmesinden doğan hasarı ödeyen sigorta şirketinin davalı yönetim birimine karşı yasal halef sıfatıyla açtığı davanın yönetsel yargı da mı yoksa adli yargıda mı görüleceği

Kiracının uğradığı dahili su hasarı sebebiyle taşınmaz malikine (kiraya verene) karşı kiracının zararını ödeyen sigortacı tarafından açılan yasal halefliğe dayalı rücu davasının hangi mahkemede görüleceği

Kat mülkiyetine tabi taşınmazda bulunan sigortalı bağımsız bölümde diğer bir bağımsız bölümden sızan suların yol açtığı zararı ödeyen sigortacının yasal halefliğe dayalı olarak diğer bağımsız bölüm malikine karşı açtığı rücu davasının hangi mahkemede görüleceği

Metrobüs çalışması sırasında yere bırakılan demir bariyerlerin yağış ve fırtınalı hava nedeniyle yolun ortasına kadar gelmesinden kaynaklanan trafik kazası sonrasında araçtaki zararı ödeyen sigortacının yasal halef sıfatıyla Belediye aleyhine açtığı dava yönetsel yargıda mı yoksa adli yargıda mı görülmelidir?

Motorlu aracın davacının sigortaladığı işyerine ait sundurma ve güvenlik kamerasına çarparak zarar vermesi halinde, yasal haleflik hakkına dayalı olarak açılan davada görevli mahkeme

Sigortacının işyeri sigortasıyla sigortalamış olduğu dükkânın mal sahibine yüklenebilecek sebeplerle çıkan yangında zarar görmesi üzerine sigortalı kiracıya tazminat ödedikten sonra mal sahibine açtığı yasal haleflik hakkına dayalı rücu davasının hangi mahkemede görülmesi gerektiği

Konut sigortası uyarınca komşu taşınmazdan sızan suların yol açtığı zararı ödeyen sigortacının halef sıfatıyla açtığı rücu davasına hangi mahkemede bakılması gerektiği

Kat mülkiyetine tabi taşınmazda sigortalı bağımsız bölümün diğer bir bağımsız bölüme ait kalorifer tesisatından sızan sularla zarara uğraması üzerine sigorta ettirene tazminat ödeyen sigortacının yasal haleflik hakkı uyarınca açtığı rücu davasına hangi mahkemede bakılması gerektiği

Trafik kazası nedeniyle sigorta ettirene tazminat ödeyen mal sigortacısının zarardan sorumlu işletenin ZTS poliçesini düzenleyen sorumluluk sigortacına yönelttiği yasal halefliğe dayalı rücu davasının hangi mahkemede görülmesi gerektiği

Motorlu araca gelen zararı tazmin eden mal sigortacısının zarardan sorumlu kişilere yasal halefliğe dayalı olarak yönelttiği rücu davasının yönetsel yargıda mı yoksa adli yargıda mı görüleceği; adli yargıda görülmesi halinde ticaret mahkemesinin mi yoksa asliye hukuk mahkemesinin mi davaya bakacağı

Yoldaki rögar kapağının fırlaması sonucu meydana gelen araç hasarını ödemiş olan sigortacının yasal haleflik hakkına dayalı olarak açtığı rücu davasının hangi mahkemede görüleceği

Trafik kazasından doğan zararı ödeyen sigortacının yasal halef sıfatıyla zarardan sorumlu araç sürücüsü, işleteni ve onun sorumluluk sigortacısı aleyhine açtığı rücu davasının hangi mahkemede görüleceği

Ehliyetsiz olarak kullanılan motorlu araçla yapılan kaza sebebiyle zarar görene tazminat ödeyen aracın ZTS poliçesini düzenlemiş olan sigortacının, sigorta ettiren araç malikinin mirasçılarına yönelttiği rücu davası

Davalının yüklenici sıfatı ile yaptığı yol inşaatında gerekli tedbirleri almamasından dolayı meydana gelen kazada hasar gören araç için tazminat ödeyen sigortacının yasal halef sıfatıyla açtığı rücu davasına hangi mahkemede bakılacağı

Sigortalı konutta meydana gelen doğalgaz patlamasının yol açtığı zararı ödeyen sigortacının yasal halef sıfatıyla sorumlular aleyhine açtığı davaya tüketici mahkemesinde bakılması

Ticari faaliyette (yük taşımada) kullanılan motorlu araç için ZTS poliçesini düzenleyen sigortacının, araç sürücüsünün gabari dışı yükleme yaparak belediyeye ait köprüyü hasara uğratması sonucu belediyenin zararını karşıladıktan sonra sigorta ettirene yönelttiği rücu davasına hangi mahkemede bakılacağı

Trafik kazası nedeniyle açılacak sorumluluk davalarının görüm ve çözümünde adli yargının görevli olduğu; yol kusuru sebebiyle meydana gelen zararın tazmini istemiyle açılan bu davanın da adli yargı yerinde çözümlenmesi gerektiği

Trafik kazası nedeniyle açılacak sorumluluk davalarının görüm ve çözümünde adli yargının görevli olduğu; yol kusuru sebebiyle meydana gelen zararın tazmini istemiyle açılan bu davanın da adli yargı yerinde çözümlenmesi gerektiği

Trafik kazası nedeniyle açılacak sorumluluk davalarının görüm ve çözümünde adli yargının görevli olduğu; yol kusuru sebebiyle meydana gelen zararın tazmini istemiyle açılan bu davanın da adli yargı yerinde çözümlenmesi gerektiği

Yolun bakım ve onarımından sorumlu Karayolları Genel Müdürlüğü görevlisinin yanlış yönlendirmesi sonucu bir aracın ters yöne girmesi ve sigortalı araçla çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazası sonrasında hasarlanan araç için tazminat ödeyen sigortacının yasal haleflik hakkına dayalı olarak açtığı davanın yönetsel yargıda mı yoksa adli yargıda mı görüleceği

Araçlardan birinin kırmızı ışıkta geçmesi sebebiyle meydana gelen iki araç arsındaki çarpışmada, işletenlerin sorumluluğu tehlike esasına dayandığından kırmızı ışıkta geçen araca yüzde yüz kusur verilmesinin doğru olup olmayacağı

Kasko sigortacısının sigorta ettirene tazminat ödemesi ertesinde, sigorta konusu aracın hasarlanmasına yol açan diğer aracın işleteni ve (kazaya sebep olan) sürücüsünden (ZTS poliçesini düzenleyen sorumluluk sigortacısının ödediği limit tutarı düşüldükten sonra) zarar bakiyesi için yasal halef sıfatıyla açtığı davada zararın ve tazminatın nasıl hesaplanacağı

Kasko sigortası ile sigorta güvencesi altına alınmış olan aracın hastanenin otopark görevlisine bırakılması sonrasında, bir güvenlik görevlisinin aracın yerini değiştirmek isterken yaptığı yanlış manevra sonucu hasarlanması; kasko sigortacısının ödediği tazminat için sorumlu oldukları savıyla kazaya sebep olan güvenlik görevlisi, onu çalıştıran güvenlik şirketi ve aynı zamanda otopark işleticisi olan sağlık kurumuna yasal haleflik hakkına dayalı olarak açtığı rücu davası

Kasko sigortacısının, yasal halefliğe dayanarak kavşakta sigortalı araca çarpıp zarar veren aracın işletene açtığı rücu davası- Hangi tarafın yeşil ışıkta geçtiği- Davalıya ait aracın sürücüsünün alkollü olması

Yol üzerindeki rögar kapağının sebep olduğu motorlu araç hasarını gideren sigortacının yasal halef sıfatıyla özel hukuk hükümlerine tabi kuruluş aleyhine açtığı davanın hangi mahkemede görüleceği

Bina asansörünün yol açtığı araç hasarını ödeyen sigortacının yasal halef sıfatıyla açtığı rücu davası

İşleten sıfatının (ve işletenin bağlı olduğu teşebbüs sahibi sıfatının) nasıl kanıtlanacağı

“Zincirleme” trafik kazasında zarar gören (en ön taraftaki) aracın kasko sigortacısı tarafından arkadaki aracın sürücüsü ve ZTS poliçesini düzenleyen sorumluluk sigortacısı aleyhine yasal halef sıfatıyla açılan davada kusur durumunun ne şekilde araştırılacağı

Kasko sigortası ile güvence altına alınmış olan park halindeki aracın davalının (kiracı) evinde meydana gelen doğalgaz patlaması nedeniyle evin duvarlarının yıkılması sonucu hasarlanması; kasko sigortacısının yasal haleflik hakkına dayalı rücu davası

Kasko sigortası ile güvence altına alınmış aracın hasarını ödeyen sigortacı tarafından aracın otoparkta hasarlandığı savıyla açılan davada davacının “otoparkta hasarlanma” olgusunu nasıl kanıtlayacağı

Kasko sigortacısı tarafından açılan yasal haleflik hakkına dayalı rücu davasında, hasar bedelinin saptanması için bilirkişi incelemesi yaptırılması; davalıların miras bırakanının aczi saptanmışsa davalıların mirasçı sıfatıyla sorumlu tutulamayacağı

Üzerinde rehin hakkı kurulmuş bulunan motorlu aracın trafik kazasında hasarlanması üzerine, sigorta ettiren araç malikine rehin alacaklısının onayını almaksızın tazminat ödeyen kasko sigortacısının zarardan sorumlu kişiye açtığı yasal haleflik hakkına dayalı rücu davası

Trafik kazasında yaralanan sigortalıların tedavi giderlerini ödeyen sağlık sigortacısının yasal halef sıfatıyla kazaya yol açan aracın işleteninin sorumlu olduğu ölçüde o araç için ZTS poliçesini düzenleyen sorumluluk sigortacısına değil SGK'ya başvurması gerektiği

Sağlık sigortacısının trafik kazası sebebiyle ortaya çıkan sağlık giderlerini karşılaması sonrasında yasal halef sıfatıyla, kazadan sorumlu olan işletene yükletilebilecek tedavi masrafı sorumluluğu için ZTS poliçesini düzenlemiş olan sorumluluk sigortacısına değil, Sosyal Güvenlik Kurumu'na dava açması gereği

Mülkiyeti saklı tutma kaydıyla yapılan satışta araç üzerindeki işleten sıfatının kime ait sayılacağı

Sigortacının yasal halef sıfatıyla açtığı rücu davasında, sigorta ettirenin zararın meydana gelmesine etki eden davranışı (eşlik eden kusuru) sebebiyle indirim yapılması

Kasko sigortası güvencesi altında olan aracın başka bir araçla çarpışması sonucu uğradığı hasarı ödedikten sonra diğer aracın işletenine yasal halef sıfatıyla rücu eden sigortacının açtığı davada, davalıların araç işleteni olan miras bırakanlarının borca batık olarak ölmüş bulunduğu savunmasını ileri sürmeleri- Davacı sigortacının talep edebileceği tutarın ne olması gerektiği

Kasko sigortası konusu araçtaki hasarı ödeyen sigortacının yasal haleflik hakkına dayalı olarak açtığı rücu davasında hüküm altına alınacak tazminatın nasıl belirleneceği

Kasko sigortacısının yasal halef sıfatıyla trafik kazasından sorumlu olan aracın işletenine karşı açtığı rücu davasında tazmine konu tutarın nasıl hesaplanacağı

Kasko sigortası konusu aracın anahtarlar teslim edilerek kendisine bırakıldığı şirketin, aracın çalınmasından sorumluluğu

Rögar kapağının fırlaması sonucu meydana gelen araç hasarının tazminine yönelik davada, yönetsel yargının mı yoksa adli yargının mı görevli olacağı; isteme uygulanacak zamanaşımı

Taşıma sırasında meydana gelen zararı ödeyen sigortacının zarardan sorumlu taşıyıcıya karşı açtığı yasal haleflik hakkına dayalı rücu davası taşıma sözleşmesine dayanır ve bu sözleşme TTK'da düzenlendiği için Ticaret Mahkemesinde görülmelidir.

Yola aniden çıkarak sebep olduğu trafik kazasında hayatını kaybeden yayanın mirasçılarına karşı kazada zarar gören aracın kasko sigortacısı tarafından açılan rücu davası- Araç onartılmasa dahi, gerçek zarar belirlenerek hüküm altına alınabilir

Kasko sigortacısının yasal halef sıfatıyla açtığı rücu davasında kazaya sebep olduğu ileri sürülen diğer aracın sürücüsünün kusurunun (ve araç işleteninin sorumluluğunun) nasıl kanıtlanacağı

ZTS poliçesini düzenleyen sigortacıya karşı bölge müdürlüğünün bulunduğu yer mahkemesinde dava açılması; başka davalılar da varsa ortak yetkili mahkemenin kesin yetkili sayılıp sayılmayacağı

Mal zararına uğrayan sigorta ettirenin zararını zarardan sorumlu üçüncü kişinin sorumluluk sigortacısından aldıktan sonra ayrıca mal (kasko) sigortacısından da tahsil etmesi- Kasko sigortacısının sigorta ettirene ve zarardan sorumlu kişiye karşı, ödediği geri almak üzer dava açması

Trafik kazasından kaynaklanan tedavi giderleri için SGK'nın sorumluluğu- Özel sağlık sigortacısının karşıladığı masraflar sebebiyle SGK'ya yasal halefliğe dayalı rücu hakkı

Sigortacının yasal halef sıfatıyla açtığı birden fazla davalının söz konusu olduğu davada yetkili mahkeme

Yasal halef sıfatıyla rücu davası açan sigortacının selefi sigorta ettireni bağlayan tahkim şartı uyarınca tahkim yoluna gitmesi gerektiği

CIF satılan mallarda, hasar alıcıya geçtikten (mallar taşıyana teslim edildikten) sonra, satış parasının tahsil edilmesine kadar satıcının mallar üzerinde sigortalanabilir çıkara sahip olup olmadığı

Kişisel kusuru ile yol açtığı tek taraflı kazada vefat eden araç sürücüsünün desteğinden yoksun kalanların, aracın ZTS poliçesi olmaması dolayısıyla Güvence Hesabı'na yönelttikleri dava

Tüketiciye kredi vermiş olan bankanın, kredi borcu geri ödenmemişken kredi bağlantılı olarak düzenlenen hayat sigortası kapsamında riziko gerçekleşmesi (kredi müşterisi sigorta ettirenin vefatı) durumunda kredi borçlusu mirasçılardan önce hayat sigortası poliçesini düzenlemiş olan sigortacıdan istemde bulunması gerekir mi? (Yargıtay 13. Hukuk Dairesi T. 2.5.2019 E. 2016/6270 K. 2019/5657)

Kredi (bağlantılı) hayat sigortasında bankanın, kredi alacağının ödenmemesi halinde önce sigortacıyı dava etmesinin zorunlu olup olmadığı (Yargıtay 13. Hukuk Dairesi T. 6.2.2019 E. 2016/18862 K. 2019/1327)

Kredi hayat sigortasında kredi alacaklısı bankanın önce sigortacıyı dava etmesinin gerekip gerekmediği (Yargıtay 13. Hukuk Dairesi T. 11.5.2016 E. 2015/16813 K. 2016/12955)

Kredi hayat sigortasında kredi alacaklısı bankanın önce sigortacıyı dava etmesinin gerekip gerekmediği (Yargıtay 13. HD 29.04.2019 E.2016/19095 K.2019/5344)

Damperli kamyonun yük boşaltırken damper pistonunun kırılması sebebiyle gördüğü zararın kasko sigortası kapsamında olup olmadığı

TTK 1427(3) uyarınca karar altına alınan “avans” tutarının daha sonra hükmedilen tazminattan düşülmesi – Makine kırılması zarar hesabının nasıl yapılması gerektiği – Temerrüt faizinin başlangıcının nasıl belirleneceği

TTK 1427(2) hükmü uyarınca sigorta tazminatı alacağının muaccel hale gelmesi

Sigorta tazminatı isteminin yerinde olup olmadığı belirlenirken zarara uğrayan işyerinde riziko sırasında bulunduğu kabul edilmesi gereken değerlerin de dikkate alınması lüzumu

Kısmi hasar üzerine sigorta sözleşmesinin feshi

Finansal kiralama konusu aracın kaza sonucu gördüğü hasarı ödeyen sigortacının, zarardan sorumlu kişilere yönelik olarak açtığı yasal halefliğe dayanan rücu davası – Sigortalının TTK 1429 anlamında eylemlerinden sorumlu olduğu kişi niteliğindeki davalılara sigortacının rücu edip edemeyeceği – Davaya hangi mahkemede bakılacağı

Sigorta ettirenin TTK 1448 uyarınca rizikonun gerçekleştiği veya gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu durumlarda zararın önlenmesi ve azaltılması ve engel olunması için imkanlar dahilinde önlemler almak görevi

SRC-4 belgesine sahip olmayan sürücünün yaptığı kazanın yük taşıma sigortası teminatından yararlanma hakkını ortadan kaldıracağına ilişkin sözleşme klozu

Davacının davalı ile bir sigorta şirketi arasında davalının istemi üzerine yapılan sigorta sözleşmesine ilişkin primi ödediği fakat davalının anlaşmaya aykırı şekilde prim tutarını kendisine geri ödemediği savıyla açtığı dava

Kredi bağlantılı olarak grup hayat sigortası kapsamına alınan kredi müşterisinin daha sonra kredi borcunu daha düşük faiz oranından yararlanmak için yeniden yapılandırması; bunun üzerine kredi bağlantılı sigortanın da yeni kredi ilişkisine uygun şekilde yeniden yapılması; bu yeni sigorta yapıldığı sırada önemli (ölümcül) rahatsızlığın sigortacıya bildirilmemiş olması

Yönetici sorumluluk sigortasında sigorta ettiren şirketin sözleşme öncesi bildirim görevine aykırı davranmış olması sebebiyle sigortacı tarafından ödenecek tazminat tutarından indirim yapılması

Hırsızlık sigortasında sigorta ettirenin zararın gerçekleşme olasılığının yüksek olduğu bir halde gerekli koruma önlemlerini almaması

Yat sigortası uyarınca yatta meydana gelen hasarın tazmini istemiyle açılan dava- 805 sayılı “Türkçe Kullanılması” hakkında yasa- TTK 1429 ile TTK 1448 arasındaki ayrım (bu hükümlerin uygulanma alanları)

Sigorta ettiren kiracının sigortalı finansal kiralama şirketi lehine yaptırdığı sigortada, finansal kiralama konusu malın hasar görmesi üzerine kimin sigortacıyı dava edebileceği

Finansal kiralama konusu malın sigorta ettiren kiracı tarafından sigortalı finansal kiralama şirketi lehine sigorta ettirilmiş olması halinde sigortacıyı dava hakkının kime ait olacağı – sigorta alacağının temyiz aşamasında temliki

Hırsızlık rizikosunu temin eden sigorta poliçesindeki güvenlik önlemleri alınmasına ilişkin özel hükme uyulmaması

 • Açıklama
  • Türk Ticaret Kanunu Şerhi Cilt VI olarak yayınlanan bu kitap, ülkemizde son zamanlarda verilmiş olan bazı yargı kararlarını ve bunlara ilişkin yorumlarımızı içermektedir. Bu ciltte de çok sayıda göreve, yargı koluna ilişkin karar yer almaktadır.(ÖNSÖZDEN)

   İçindekiler

   Kasko sigortası uyarınca sigorta ettirene sigorta tazminatını (parasını) ödeyen sigortacının yasal haleflik hakkına dayalı rücu davasının hangi mahkemede görülmesi gerektiği

   Sorumluluk sigortacısının haksız eylemden kaynaklanan istemlerde hangi tarihten itibaren faiz ile sorumlu olacağı; davacı mal sigortacısının yasal haleflik hakkına dayalı olarak açtığı rücu davasında, davacının sigortalısının zararın artmasına sebep olan bir karşılık kusurunun mevcut olup olmadığı

   Sigortacının yasal halef sıfatıyla açtığı haksız eyleme dayalı rücu davasına davalının tacir olması halinde hangi mahkemede bakılması gerektiği

   Tacir sıfatına sahip sigorta ettirene kasko sigortası teminatı sağlamış olan sigortacının, başka bir tacire ait aracın çarpması sonucu sigorta ettirenin aracında meydana gelen zararı giderdikten sonra açtığı yasal haleflik hakkına dayalı rücu davasına hangi mahkemede bakılacağı

   Davacı sigortacının kasko sigortası kapsamında sigorta ettirenin zararını giderdikten sonra çarpan aracın sürücüsü ve araç işleteninin sorumluluk sigortacısına karşı açtığı yasal haleflik hakkına dayalı rücu davasına hangi mahkemede bakılacağı

   Yol kusuru (yolun üzerinde su birikmiş olması) sebebiyle açılan davanın yönetsel yargıda mı yoksa adli yargıda mı görüleceği

   Sigortacının yasal halef sıfatıyla açtığı dava, zarardan sorumlu olan kişiye değil de bir başkasına yöneltilmişse, davanın hangi gerekçeyle reddi gerektiği

   Kat mülkiyetine tabi binada bulunan su giderinin tıkanması sebebiyle apartman yöneticisi aleyhine açılan davanın dayanağı

   Sigortacının yasal haleflik hakkına dayanarak açtığı kat mülkiyetine tabi binada bulunan bir bağımsız bölümden su sızması nedeniyle oluşan zararın tazmini davasının hangi mahkemede görüleceği

   Yangın dolayısıyla sorumlu kişilere karşı yangından kaynaklanan zararı ödeyen sigortacının yasal halef sıfatıyla açtığı davanın hangi mahkemede görülmesi gerektiği

   Zarardan sorumlu araç işleteni ve onun Zorunlu Trafik Sigortası (ZTS) poliçesini düzenleyen sigortacıya karşı açılan davada sigortacının merkezinin bulunduğu mahkemenin yetkisi

   Zarara sebep olmuş motorlu aracın ZTS poliçesini düzenleyen sorumluluk sigortacısına karşı yasal haleflik hakkına dayanılarak açılan davanın asliye hukuk mahkemesinde mi yoksa ticaret mahkemesinde görüleceği

   Kat mülkiyetine tabi bir taşınmazda bulunan sigortalı bağımsız bölüme komşu bağımsız bölümden sızan suların neden olduğu zararla ilgili yasal halefliğe dayalı rücu davasına hangi mahkemede bakılacağı

   Motorlu aracın verdiği zararı ödeyen mal (yük) sigortacısının, zarardan sorumlu araç maliki, onun sorumluluk sigortacısı ve sürücüsüne karşı açtığı yasal halefliğe dayalı rücu davasına hangi mahkemede bakılacağı

   Trafik kazasında zarar gören aracın malikinin, diğer araç için ZTS poliçesini düzenlemiş olan sigortacıdan bütün zararını karşılayan tutarda tazminat aldıktan sonra kendi kasko sigortacısından da ödeme alması; kasko sigortacısının yasal halef olduğu savıyla açtığı davada verilmesi gereken karar

   Yol kusurundan doğan zararların tazmini için Belediye'ye karşı açılan dava hangi yargının görevine girer?

   Sigorta konusu sitede meydana gelen yangın zararı için tazminat ödeyen sigortacının yasal haleflik hakkına dayalı olarak açtığı rücu davasının hangi mahkemede görüleceği

   Sel zararı sebebiyle tazminat ödeyen mal sigortacısının, zarardan sorumlu kuruma yasal halef sıfatıyla yönelttiği tazminat davasının hangi yargıda görüleceği

   Kasko sigortacısının tacir olmayan sigortalısının aracına zarar veren tacir sıfatı bulunmayan üçüncü kişiye yönelttiği yasal halefliğe dayalı rücu davasının hangi mahkemede görüleceği

   Kasko sigortacısı tarafından yasal halef sıfatıyla açılan rücu davasında, sigorta ettirenin uğradığı gerçek zarardan fazla bir tazminat ödenmeyeceği; davacı sigortacının ödediği tazminat tutarının belirleyici olmayacağı; zarar tutarının Yargıtay denetimine elverişli bilirkişi incelemesiyle belirlenmesi gerektiği

   Trafik kazalarında araçta meydana gelen zararın saptanmasının teknik bilgi ve uzmanlık gerektirdiği ve mahkemece bu konuda Yargıtay denetimine elverişli bir bilirkişi incelemesi yaptırılması gerektiği

   Kasko sigortalı araca verilen zarardan sorumlu birden fazla kişi varsa, bunların hepsi hasım gösterilerek açılacak davanın hangi mahkemede açılması gerektiği

   Yangın sigortası uyarınca taşınmazdaki zararı gideren sigortacının, yasal haleflik hakkına dayanarak zarardan sorumlu (yapı maliki olduğu anlaşılan) kişiye karşı açtığı davanın hangi mahkemede görüleceği

   Trafik kazasında hasarlanan araç için kasko sigortası uyarınca tazminat ödeyen sigortacının yasal halef sıfatıyla açtığı davanın tüketici mahkemesinde yoksa Asliye Hukuk Mahkemesinde mi görülmesi gerektiği

   Kat mülkiyetine tabi taşınmazda komşu bağımsız bölümden sızan suların verdiği zararı karşılayan davacı sigortacının yasal halef sıfatıyla açtığı davaya hangi mahkemenin bakması gerektiği

   Yangın sigortası kapsamında taşınmazda meydana gelmiş olan zararı karşılayan sigortacının yasal halef sıfatıyla zarardan sorumlu kiracıya yönelteceği tazminat talebine hangi mahkemede bakılması gerektiği

   Sigortacının yasal halef sıfatıyla zarardan sorumlu kişinin mirasçılarına karşı açtığı davada, ölüm tarihinde miras bırakanın ödemeden aczinin açıkça belli olması durumunda davanın reddi gerekeceği

   Zarardan sorumlu kişinin tacir sıfatına sahip olması halinde, yangın sigortası kapsamında meydana gelen zararı ödeyen sigortacının yasal halef sıfatıyla açtığı davaya ticaret mahkemesinde bakılmasının gerekip gerekmediği

   Aydınlatma direğinin kasko sigortalı araç üzerine devrilmesinden doğan hasarı ödeyen sigorta şirketinin davalı yönetim birimine karşı yasal halef sıfatıyla açtığı davanın yönetsel yargı da mı yoksa adli yargıda mı görüleceği

   Kiracının uğradığı dahili su hasarı sebebiyle taşınmaz malikine (kiraya verene) karşı kiracının zararını ödeyen sigortacı tarafından açılan yasal halefliğe dayalı rücu davasının hangi mahkemede görüleceği

   Kat mülkiyetine tabi taşınmazda bulunan sigortalı bağımsız bölümde diğer bir bağımsız bölümden sızan suların yol açtığı zararı ödeyen sigortacının yasal halefliğe dayalı olarak diğer bağımsız bölüm malikine karşı açtığı rücu davasının hangi mahkemede görüleceği

   Metrobüs çalışması sırasında yere bırakılan demir bariyerlerin yağış ve fırtınalı hava nedeniyle yolun ortasına kadar gelmesinden kaynaklanan trafik kazası sonrasında araçtaki zararı ödeyen sigortacının yasal halef sıfatıyla Belediye aleyhine açtığı dava yönetsel yargıda mı yoksa adli yargıda mı görülmelidir?

   Motorlu aracın davacının sigortaladığı işyerine ait sundurma ve güvenlik kamerasına çarparak zarar vermesi halinde, yasal haleflik hakkına dayalı olarak açılan davada görevli mahkeme

   Sigortacının işyeri sigortasıyla sigortalamış olduğu dükkânın mal sahibine yüklenebilecek sebeplerle çıkan yangında zarar görmesi üzerine sigortalı kiracıya tazminat ödedikten sonra mal sahibine açtığı yasal haleflik hakkına dayalı rücu davasının hangi mahkemede görülmesi gerektiği

   Konut sigortası uyarınca komşu taşınmazdan sızan suların yol açtığı zararı ödeyen sigortacının halef sıfatıyla açtığı rücu davasına hangi mahkemede bakılması gerektiği

   Kat mülkiyetine tabi taşınmazda sigortalı bağımsız bölümün diğer bir bağımsız bölüme ait kalorifer tesisatından sızan sularla zarara uğraması üzerine sigorta ettirene tazminat ödeyen sigortacının yasal haleflik hakkı uyarınca açtığı rücu davasına hangi mahkemede bakılması gerektiği

   Trafik kazası nedeniyle sigorta ettirene tazminat ödeyen mal sigortacısının zarardan sorumlu işletenin ZTS poliçesini düzenleyen sorumluluk sigortacına yönelttiği yasal halefliğe dayalı rücu davasının hangi mahkemede görülmesi gerektiği

   Motorlu araca gelen zararı tazmin eden mal sigortacısının zarardan sorumlu kişilere yasal halefliğe dayalı olarak yönelttiği rücu davasının yönetsel yargıda mı yoksa adli yargıda mı görüleceği; adli yargıda görülmesi halinde ticaret mahkemesinin mi yoksa asliye hukuk mahkemesinin mi davaya bakacağı

   Yoldaki rögar kapağının fırlaması sonucu meydana gelen araç hasarını ödemiş olan sigortacının yasal haleflik hakkına dayalı olarak açtığı rücu davasının hangi mahkemede görüleceği

   Trafik kazasından doğan zararı ödeyen sigortacının yasal halef sıfatıyla zarardan sorumlu araç sürücüsü, işleteni ve onun sorumluluk sigortacısı aleyhine açtığı rücu davasının hangi mahkemede görüleceği

   Ehliyetsiz olarak kullanılan motorlu araçla yapılan kaza sebebiyle zarar görene tazminat ödeyen aracın ZTS poliçesini düzenlemiş olan sigortacının, sigorta ettiren araç malikinin mirasçılarına yönelttiği rücu davası

   Davalının yüklenici sıfatı ile yaptığı yol inşaatında gerekli tedbirleri almamasından dolayı meydana gelen kazada hasar gören araç için tazminat ödeyen sigortacının yasal halef sıfatıyla açtığı rücu davasına hangi mahkemede bakılacağı

   Sigortalı konutta meydana gelen doğalgaz patlamasının yol açtığı zararı ödeyen sigortacının yasal halef sıfatıyla sorumlular aleyhine açtığı davaya tüketici mahkemesinde bakılması

   Ticari faaliyette (yük taşımada) kullanılan motorlu araç için ZTS poliçesini düzenleyen sigortacının, araç sürücüsünün gabari dışı yükleme yaparak belediyeye ait köprüyü hasara uğratması sonucu belediyenin zararını karşıladıktan sonra sigorta ettirene yönelttiği rücu davasına hangi mahkemede bakılacağı

   Trafik kazası nedeniyle açılacak sorumluluk davalarının görüm ve çözümünde adli yargının görevli olduğu; yol kusuru sebebiyle meydana gelen zararın tazmini istemiyle açılan bu davanın da adli yargı yerinde çözümlenmesi gerektiği

   Trafik kazası nedeniyle açılacak sorumluluk davalarının görüm ve çözümünde adli yargının görevli olduğu; yol kusuru sebebiyle meydana gelen zararın tazmini istemiyle açılan bu davanın da adli yargı yerinde çözümlenmesi gerektiği

   Trafik kazası nedeniyle açılacak sorumluluk davalarının görüm ve çözümünde adli yargının görevli olduğu; yol kusuru sebebiyle meydana gelen zararın tazmini istemiyle açılan bu davanın da adli yargı yerinde çözümlenmesi gerektiği

   Yolun bakım ve onarımından sorumlu Karayolları Genel Müdürlüğü görevlisinin yanlış yönlendirmesi sonucu bir aracın ters yöne girmesi ve sigortalı araçla çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazası sonrasında hasarlanan araç için tazminat ödeyen sigortacının yasal haleflik hakkına dayalı olarak açtığı davanın yönetsel yargıda mı yoksa adli yargıda mı görüleceği

   Araçlardan birinin kırmızı ışıkta geçmesi sebebiyle meydana gelen iki araç arsındaki çarpışmada, işletenlerin sorumluluğu tehlike esasına dayandığından kırmızı ışıkta geçen araca yüzde yüz kusur verilmesinin doğru olup olmayacağı

   Kasko sigortacısının sigorta ettirene tazminat ödemesi ertesinde, sigorta konusu aracın hasarlanmasına yol açan diğer aracın işleteni ve (kazaya sebep olan) sürücüsünden (ZTS poliçesini düzenleyen sorumluluk sigortacısının ödediği limit tutarı düşüldükten sonra) zarar bakiyesi için yasal halef sıfatıyla açtığı davada zararın ve tazminatın nasıl hesaplanacağı

   Kasko sigortası ile sigorta güvencesi altına alınmış olan aracın hastanenin otopark görevlisine bırakılması sonrasında, bir güvenlik görevlisinin aracın yerini değiştirmek isterken yaptığı yanlış manevra sonucu hasarlanması; kasko sigortacısının ödediği tazminat için sorumlu oldukları savıyla kazaya sebep olan güvenlik görevlisi, onu çalıştıran güvenlik şirketi ve aynı zamanda otopark işleticisi olan sağlık kurumuna yasal haleflik hakkına dayalı olarak açtığı rücu davası

   Kasko sigortacısının, yasal halefliğe dayanarak kavşakta sigortalı araca çarpıp zarar veren aracın işletene açtığı rücu davası- Hangi tarafın yeşil ışıkta geçtiği- Davalıya ait aracın sürücüsünün alkollü olması

   Yol üzerindeki rögar kapağının sebep olduğu motorlu araç hasarını gideren sigortacının yasal halef sıfatıyla özel hukuk hükümlerine tabi kuruluş aleyhine açtığı davanın hangi mahkemede görüleceği

   Bina asansörünün yol açtığı araç hasarını ödeyen sigortacının yasal halef sıfatıyla açtığı rücu davası

   İşleten sıfatının (ve işletenin bağlı olduğu teşebbüs sahibi sıfatının) nasıl kanıtlanacağı

   “Zincirleme” trafik kazasında zarar gören (en ön taraftaki) aracın kasko sigortacısı tarafından arkadaki aracın sürücüsü ve ZTS poliçesini düzenleyen sorumluluk sigortacısı aleyhine yasal halef sıfatıyla açılan davada kusur durumunun ne şekilde araştırılacağı

   Kasko sigortası ile güvence altına alınmış olan park halindeki aracın davalının (kiracı) evinde meydana gelen doğalgaz patlaması nedeniyle evin duvarlarının yıkılması sonucu hasarlanması; kasko sigortacısının yasal haleflik hakkına dayalı rücu davası

   Kasko sigortası ile güvence altına alınmış aracın hasarını ödeyen sigortacı tarafından aracın otoparkta hasarlandığı savıyla açılan davada davacının “otoparkta hasarlanma” olgusunu nasıl kanıtlayacağı

   Kasko sigortacısı tarafından açılan yasal haleflik hakkına dayalı rücu davasında, hasar bedelinin saptanması için bilirkişi incelemesi yaptırılması; davalıların miras bırakanının aczi saptanmışsa davalıların mirasçı sıfatıyla sorumlu tutulamayacağı

   Üzerinde rehin hakkı kurulmuş bulunan motorlu aracın trafik kazasında hasarlanması üzerine, sigorta ettiren araç malikine rehin alacaklısının onayını almaksızın tazminat ödeyen kasko sigortacısının zarardan sorumlu kişiye açtığı yasal haleflik hakkına dayalı rücu davası

   Trafik kazasında yaralanan sigortalıların tedavi giderlerini ödeyen sağlık sigortacısının yasal halef sıfatıyla kazaya yol açan aracın işleteninin sorumlu olduğu ölçüde o araç için ZTS poliçesini düzenleyen sorumluluk sigortacısına değil SGK'ya başvurması gerektiği

   Sağlık sigortacısının trafik kazası sebebiyle ortaya çıkan sağlık giderlerini karşılaması sonrasında yasal halef sıfatıyla, kazadan sorumlu olan işletene yükletilebilecek tedavi masrafı sorumluluğu için ZTS poliçesini düzenlemiş olan sorumluluk sigortacısına değil, Sosyal Güvenlik Kurumu'na dava açması gereği

   Mülkiyeti saklı tutma kaydıyla yapılan satışta araç üzerindeki işleten sıfatının kime ait sayılacağı

   Sigortacının yasal halef sıfatıyla açtığı rücu davasında, sigorta ettirenin zararın meydana gelmesine etki eden davranışı (eşlik eden kusuru) sebebiyle indirim yapılması

   Kasko sigortası güvencesi altında olan aracın başka bir araçla çarpışması sonucu uğradığı hasarı ödedikten sonra diğer aracın işletenine yasal halef sıfatıyla rücu eden sigortacının açtığı davada, davalıların araç işleteni olan miras bırakanlarının borca batık olarak ölmüş bulunduğu savunmasını ileri sürmeleri- Davacı sigortacının talep edebileceği tutarın ne olması gerektiği

   Kasko sigortası konusu araçtaki hasarı ödeyen sigortacının yasal haleflik hakkına dayalı olarak açtığı rücu davasında hüküm altına alınacak tazminatın nasıl belirleneceği

   Kasko sigortacısının yasal halef sıfatıyla trafik kazasından sorumlu olan aracın işletenine karşı açtığı rücu davasında tazmine konu tutarın nasıl hesaplanacağı

   Kasko sigortası konusu aracın anahtarlar teslim edilerek kendisine bırakıldığı şirketin, aracın çalınmasından sorumluluğu

   Rögar kapağının fırlaması sonucu meydana gelen araç hasarının tazminine yönelik davada, yönetsel yargının mı yoksa adli yargının mı görevli olacağı; isteme uygulanacak zamanaşımı

   Taşıma sırasında meydana gelen zararı ödeyen sigortacının zarardan sorumlu taşıyıcıya karşı açtığı yasal haleflik hakkına dayalı rücu davası taşıma sözleşmesine dayanır ve bu sözleşme TTK'da düzenlendiği için Ticaret Mahkemesinde görülmelidir.

   Yola aniden çıkarak sebep olduğu trafik kazasında hayatını kaybeden yayanın mirasçılarına karşı kazada zarar gören aracın kasko sigortacısı tarafından açılan rücu davası- Araç onartılmasa dahi, gerçek zarar belirlenerek hüküm altına alınabilir

   Kasko sigortacısının yasal halef sıfatıyla açtığı rücu davasında kazaya sebep olduğu ileri sürülen diğer aracın sürücüsünün kusurunun (ve araç işleteninin sorumluluğunun) nasıl kanıtlanacağı

   ZTS poliçesini düzenleyen sigortacıya karşı bölge müdürlüğünün bulunduğu yer mahkemesinde dava açılması; başka davalılar da varsa ortak yetkili mahkemenin kesin yetkili sayılıp sayılmayacağı

   Mal zararına uğrayan sigorta ettirenin zararını zarardan sorumlu üçüncü kişinin sorumluluk sigortacısından aldıktan sonra ayrıca mal (kasko) sigortacısından da tahsil etmesi- Kasko sigortacısının sigorta ettirene ve zarardan sorumlu kişiye karşı, ödediği geri almak üzer dava açması

   Trafik kazasından kaynaklanan tedavi giderleri için SGK'nın sorumluluğu- Özel sağlık sigortacısının karşıladığı masraflar sebebiyle SGK'ya yasal halefliğe dayalı rücu hakkı

   Sigortacının yasal halef sıfatıyla açtığı birden fazla davalının söz konusu olduğu davada yetkili mahkeme

   Yasal halef sıfatıyla rücu davası açan sigortacının selefi sigorta ettireni bağlayan tahkim şartı uyarınca tahkim yoluna gitmesi gerektiği

   CIF satılan mallarda, hasar alıcıya geçtikten (mallar taşıyana teslim edildikten) sonra, satış parasının tahsil edilmesine kadar satıcının mallar üzerinde sigortalanabilir çıkara sahip olup olmadığı

   Kişisel kusuru ile yol açtığı tek taraflı kazada vefat eden araç sürücüsünün desteğinden yoksun kalanların, aracın ZTS poliçesi olmaması dolayısıyla Güvence Hesabı'na yönelttikleri dava

   Tüketiciye kredi vermiş olan bankanın, kredi borcu geri ödenmemişken kredi bağlantılı olarak düzenlenen hayat sigortası kapsamında riziko gerçekleşmesi (kredi müşterisi sigorta ettirenin vefatı) durumunda kredi borçlusu mirasçılardan önce hayat sigortası poliçesini düzenlemiş olan sigortacıdan istemde bulunması gerekir mi? (Yargıtay 13. Hukuk Dairesi T. 2.5.2019 E. 2016/6270 K. 2019/5657)

   Kredi (bağlantılı) hayat sigortasında bankanın, kredi alacağının ödenmemesi halinde önce sigortacıyı dava etmesinin zorunlu olup olmadığı (Yargıtay 13. Hukuk Dairesi T. 6.2.2019 E. 2016/18862 K. 2019/1327)

   Kredi hayat sigortasında kredi alacaklısı bankanın önce sigortacıyı dava etmesinin gerekip gerekmediği (Yargıtay 13. Hukuk Dairesi T. 11.5.2016 E. 2015/16813 K. 2016/12955)

   Kredi hayat sigortasında kredi alacaklısı bankanın önce sigortacıyı dava etmesinin gerekip gerekmediği (Yargıtay 13. HD 29.04.2019 E.2016/19095 K.2019/5344)

   Damperli kamyonun yük boşaltırken damper pistonunun kırılması sebebiyle gördüğü zararın kasko sigortası kapsamında olup olmadığı

   TTK 1427(3) uyarınca karar altına alınan “avans” tutarının daha sonra hükmedilen tazminattan düşülmesi – Makine kırılması zarar hesabının nasıl yapılması gerektiği – Temerrüt faizinin başlangıcının nasıl belirleneceği

   TTK 1427(2) hükmü uyarınca sigorta tazminatı alacağının muaccel hale gelmesi

   Sigorta tazminatı isteminin yerinde olup olmadığı belirlenirken zarara uğrayan işyerinde riziko sırasında bulunduğu kabul edilmesi gereken değerlerin de dikkate alınması lüzumu

   Kısmi hasar üzerine sigorta sözleşmesinin feshi

   Finansal kiralama konusu aracın kaza sonucu gördüğü hasarı ödeyen sigortacının, zarardan sorumlu kişilere yönelik olarak açtığı yasal halefliğe dayanan rücu davası – Sigortalının TTK 1429 anlamında eylemlerinden sorumlu olduğu kişi niteliğindeki davalılara sigortacının rücu edip edemeyeceği – Davaya hangi mahkemede bakılacağı

   Sigorta ettirenin TTK 1448 uyarınca rizikonun gerçekleştiği veya gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu durumlarda zararın önlenmesi ve azaltılması ve engel olunması için imkanlar dahilinde önlemler almak görevi

   SRC-4 belgesine sahip olmayan sürücünün yaptığı kazanın yük taşıma sigortası teminatından yararlanma hakkını ortadan kaldıracağına ilişkin sözleşme klozu

   Davacının davalı ile bir sigorta şirketi arasında davalının istemi üzerine yapılan sigorta sözleşmesine ilişkin primi ödediği fakat davalının anlaşmaya aykırı şekilde prim tutarını kendisine geri ödemediği savıyla açtığı dava

   Kredi bağlantılı olarak grup hayat sigortası kapsamına alınan kredi müşterisinin daha sonra kredi borcunu daha düşük faiz oranından yararlanmak için yeniden yapılandırması; bunun üzerine kredi bağlantılı sigortanın da yeni kredi ilişkisine uygun şekilde yeniden yapılması; bu yeni sigorta yapıldığı sırada önemli (ölümcül) rahatsızlığın sigortacıya bildirilmemiş olması

   Yönetici sorumluluk sigortasında sigorta ettiren şirketin sözleşme öncesi bildirim görevine aykırı davranmış olması sebebiyle sigortacı tarafından ödenecek tazminat tutarından indirim yapılması

   Hırsızlık sigortasında sigorta ettirenin zararın gerçekleşme olasılığının yüksek olduğu bir halde gerekli koruma önlemlerini almaması

   Yat sigortası uyarınca yatta meydana gelen hasarın tazmini istemiyle açılan dava- 805 sayılı “Türkçe Kullanılması” hakkında yasa- TTK 1429 ile TTK 1448 arasındaki ayrım (bu hükümlerin uygulanma alanları)

   Sigorta ettiren kiracının sigortalı finansal kiralama şirketi lehine yaptırdığı sigortada, finansal kiralama konusu malın hasar görmesi üzerine kimin sigortacıyı dava edebileceği

   Finansal kiralama konusu malın sigorta ettiren kiracı tarafından sigortalı finansal kiralama şirketi lehine sigorta ettirilmiş olması halinde sigortacıyı dava hakkının kime ait olacağı – sigorta alacağının temyiz aşamasında temliki

   Hırsızlık rizikosunu temin eden sigorta poliçesindeki güvenlik önlemleri alınmasına ilişkin özel hükme uyulmaması

   Stok Kodu
   :
   9786257899093
   Boyut
   :
   16.50x23.50
   Sayfa Sayısı
   :
   455
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Basım Tarihi
   :
   2020-05
   Kapak Türü
   :
   Ciltsiz
   Kağıt Türü
   :
   2. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
 • Taksit Seçenekleri
  • Axess Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   91,00   
   91,00   
   2
   45,50   
   91,00   
   3
   30,33   
   91,00   
   4
   24,72   
   98,88   
   5
   20,09   
   100,46   
   6
   17,04   
   102,26   
   7
   14,89   
   104,21   
   8
   13,30   
   106,43   
   9
   11,98   
   107,83   
   10
   11,06   
   110,61   
   11
   10,17   
   111,92   
   12
   9,44   
   113,30   
   Finansbank Kartları
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   91,00   
   91,00   
   2
   45,50   
   91,00   
   3
   30,33   
   91,00   
   4
   24,72   
   98,88   
   5
   20,09   
   100,46   
   6
   17,04   
   102,26   
   7
   14,89   
   104,21   
   8
   13,30   
   106,43   
   9
   11,98   
   107,83   
   10
   11,06   
   110,61   
   11
   10,17   
   111,92   
   12
   9,44   
   113,30   
   Bonus Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   91,00   
   91,00   
   2
   45,50   
   91,00   
   3
   30,33   
   91,00   
   4
   24,72   
   98,88   
   5
   20,09   
   100,46   
   6
   17,04   
   102,26   
   7
   14,89   
   104,21   
   8
   13,30   
   106,43   
   9
   11,98   
   107,83   
   10
   11,06   
   110,61   
   11
   10,17   
   111,92   
   12
   9,44   
   113,30   
   Maximum Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   91,00   
   91,00   
   2
   45,50   
   91,00   
   3
   30,33   
   91,00   
   4
   24,72   
   98,88   
   5
   20,09   
   100,46   
   6
   17,04   
   102,26   
   7
   14,89   
   104,21   
   8
   13,30   
   106,43   
   9
   11,98   
   107,83   
   10
   11,06   
   110,61   
   11
   10,17   
   111,92   
   12
   9,44   
   113,30   
   World Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   91,00   
   91,00   
   2
   45,50   
   91,00   
   3
   30,33   
   91,00   
   4
   24,72   
   98,88   
   5
   20,09   
   100,46   
   6
   17,04   
   102,26   
   7
   14,89   
   104,21   
   8
   13,30   
   106,43   
   9
   11,98   
   107,83   
   10
   11,06   
   110,61   
   11
   10,17   
   111,92   
   12
   9,44   
   113,30   
   Paraf Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   91,00   
   91,00   
   2
   45,50   
   91,00   
   3
   30,33   
   91,00   
   4
   24,72   
   98,88   
   5
   20,09   
   100,46   
   6
   17,04   
   102,26   
   7
   14,89   
   104,21   
   8
   13,30   
   106,43   
   9
   11,98   
   107,83   
   10
   11,06   
   110,61   
   11
   10,17   
   111,92   
   12
   9,44   
   113,30   
   Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   91,00   
   91,00   
   2
   45,50   
   91,00   
   3
   30,33   
   91,00   
   4
   24,72   
   98,88   
   5
   20,09   
   100,46   
   6
   17,04   
   102,26   
   7
   14,89   
   104,21   
   8
   13,30   
   106,43   
   9
   11,98   
   107,83   
   10
   11,06   
   110,61   
   11
   10,17   
   111,92   
   12
   9,44   
   113,30   
 • Yazarın Diğer Kitapları
 • Yayınevinin diğer kitapları
istanbul evden eve nakliyat eşya depolama evden eve nakliyat sultanbeyli escort sancaktepe escort izmit evden eve nakliyat uluslararası evden eve nakliyat
Kapat