Temel Biyoistatistik
Temel Biyoistatistik
Çağlayan Kitabevi
10.00
İstatistik - Biyoistatistik
Bilimsel Araştırma
Örnekleme
Ölçülebilir Verilerin Değerlendirilmesi
Olasılık, Temel Olasılık Dağılımları
Önemlilik, Anlamlılık Testleri
Nicel Değerler İçin Parametrik Olmayan İstatistikler
Nitel değer Dağılımlarının Çözümlenmesi
Varyans Çözümlemesi
Değişkenler Arasındaki Bağıntıların Değerlendirilmesi Korelasyon, Regresyon
Tanı Testleri
İstatistikte Güven ve Aralık Tahminleri
Temel Deney Düzenleri
Veri ve Değerlendirmelerin Sunulması
(İçindekiler'den)
Kapat