Nihat Bey Divanı
Nihat Bey Divanı
Gece Akademi
32.00

Nola eş'arımı fehm itmese her kimse Nihad
Tab'-ı dûn anlayamaz rütbe-i kadr-i sühanım

Cüz'-i eş'arımla makbûl-i sühandanım Nihad
Nazm-ı dîvan-ı hünerde mısra'-ı bercesteyim

Ma'ni-i nazmın Nihad'ın fehm iden erbab-ı 'aşk
Can u dilden meyl ile mecbûr olur güftarına

Kapat