Vak'a-Nüvis Ahmed Lutfi Efendi Tarihi C. 15
Vak'a-Nüvis Ahmed Lutfi Efendi Tarihi C. 15
Türk Tarih Kurumu Yayınları
5.00

İlmiyye ricalinden Vak''a-nüvis Ahmed Lütfi Efendi''nin Saray''a ve bilhassa padişah II. Abdülhamid''e takdim ettiği, ondokuzuncu yüzyıla ait vekayi''-name''sinin son kısmını on beşinci cilt teşkil etmektedir. Bu cildin muhtevası, Hicri 1291 ve 1292 seneleri vuku''atı ile 1293 senesinin 6 Cemaziye''l-evvel tarihine, ya''ni Sultan V. Murad''ın cülûsu olayına kadar gelen (1874-30 Mayıs 1876) mes''elelere dairdir.

Kapat