Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi Sayı: 49 Bahar 2020 Kolektif

Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi Sayı: 49 Bahar 2020
Kolektif

10,00 TL
Temin süresi 30 gündür.
Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi Sayı: 49 Bahar 2020
Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi Sayı: 49 Bahar 2020
Türk Dil Kurumu Yayınları
10.00

Sadettin Özçelik – Dede Korkut Oğuznameleri Üzerine – Günbed Nüshası Işığında – Düzeltmeteklifleri Proposals For Corrections On Dede Qorqud Oghuznamahs İn Consideration Of “Gunbed Copy” Ss. 7-20
Doı Numarası/Doı Number: 10.24155/Tdk.2020.125

Caşteğin Turgunbayer – Süleyman Barlas – Kültegin Yazıtı'ndaki Bér- Tasvir Fiilinin Bir Anlamı Üzerine Research On A Meaning Of The Descriptive Verb Bér- İn The Kultegin's Inscription Ss.21-34
Doı Numarası/Doı Number: 10.24155/Tdk.2020.126

Âdem Aydemir – Kül Tigin Yazıtının Güneydoğu Yüzünde Geçen “Tuygun” Sözcüğü Üzerine On The Word Of “Tuygun” İn Southeastern Side Of The Kul Tigin Inscription Ss.35-66
Doı Numarası/Doı Number: 10.24155/Tdk.2020.127

Niyar Kurtbilal – Kırım Tatar Türkülerinde 1904-1905 Rus-Japon Savaşı'nın Yansımaları Russo-Japanese War 1904-1905 İn The Folk Songs Of Crimean Tatars ss.67-86
Doı Numarası/Doı Number: 10.24155/Tdk.2020.128

Cihan Çakmak – Tatar Maarif Hayatının Öncüsü: Gılman Kerimi (1841-1902) The Pioneer Of Tatar Educational Life: Gilman Kerimi (1841-1902) Ss.87-100
Doı Numarası/Doı Number: 10.24155/Tdk.2020.129

Zeynep Yıldırım – İran Türkmen Şairi Naz Muhammet Pakga Ve Rubaileri Iran Turkmen Poet Naz Muhammet Pakga And His Rubaies Ss.101-122
Doı Numarası/Doı Number: 10.24155/Tdk.2020.130

Ali Erol – Tevfik Fikret Ve Abbas Sıhhat'in “Çocuk Edebiyatı” Kapsamındaki Şiirleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme A Comparative Evaluation Between Tevfik Fikret And Abbas Sıhhat's Works İn Respect To Children's Poetry Ss.123-136
Doı Numarası/Doı Number: 10.24155/Tdk.2020.131

Mehmet Turgut Berbercan – Kaşgar'dan Doğu Türkçesi Şiirler [Çeviriyazı – Aktarma Söz Varlığı –Tıpkıbasım] Eastern Turki Poems From Kashgar [Transcription – Translation – Glossary- Facsimile]
Ss.137-160
Doı Numarası/Doı Number: 10.24155/Tdk.2020.132

Alper Günaydın – Harekeli Bir Mi'râciye'nin Dîbâcesi Ve Osmanlı Türkçesinin İmlası Ve Telaffuzu Hakkında Düşündürdükleri A Vowel Marked Mi‘Rajiyya And Its Commentaries On Orthography And Pronunciation Of The Standard Ottoman Turkish Ss.161-184
Doı Numarası/Doı Number: 10.24155/Tdk.2020.133

Hüsnü Çağdaş Arslan – Suvarṇaprabhāsa-Sūtra'nın Eski Uygurca Ve Çince Çevirileri Üzerine Bir Değerlendirme (15. Bölüm 149-171. Satırlar Arası) An Evaluation On The Old Uighur And Chinese Translations Of Suvarṇaprabhāsa-Sūtra (Between 149th-171st Lines Of 15th Chapter) Ss.185-210
Doı Numarası/Doı Number: 10.24155/Tdk.2020.134

Cüneyt Akın – Manas Ansiklopedisi'nde Özolgu İfadeleri Realia İn The Encyclopedia Of Manas Ss.211-222
Doı Numarası/Doı Number: 10.24155/Tdk.2020.135

Dmitri A. Funk (Çev. Atilla Bağcı) – Taygalı Avcıları, Balıkçıları Ve Toplayıcılarının Destanlarında Süt Beyaz Atlar Milk-White Horses İn The Epics Of Taiga Hunters, Fishermen And Gatherers Ss.223-236
Doı Numarası/Doı Number: 10.24155/Tdk.2020.136


Değerlendirmeler / Publıcatıon Revıew

nail Tan – Gagavuz Dil Ve Halk Kültürü Derlemeleriyle İlgili Önemli Bir Yayın Ss.237-244

Kapat