Felsefenin Sefaleti %10 indirimli Karl Marx

Felsefenin Sefaleti
M. Proudhon'un Sefaletin Felsefesi'ne Yanıt
Karl Marx

15,00 TL
Temin süresi 5 gündür.
Felsefenin Sefaleti
Felsefenin Sefaleti M. Proudhon'un Sefaletin Felsefesi'ne Yanıt
Sol Yayınları
15.00

‹Ç‹NDEK‹LER
7 Friedrich Engels'in Önsözleri
7 Birinci Almanca Bask›ya Önsöz
24 ‹kinci Almanca Bask›ya Önsöz
FELSEFEN‹N SEFALET‹
PROUDHON'UN SEFALET‹N FELSEFES‹'NE YANIT
25
27 Bafllarken, Karl Marx
B‹R‹NC‹ BÖLÜM
B‹L‹MSEL B‹R BULUfi
29
31 Kullan›m-de¤eri ile De¤iflim-de¤erinin Karfl›tl›¤›
43 Oluflturulmufl De¤er ya da Sentetik De¤er
77 De¤erin Orant›l›l›¤› Yasas›n›n Uygulanmas›
77 A) Para
87 B) Art›-emek
‹K‹NC‹ BÖLÜM
EKONOM‹ POL‹T‹⁄‹N METAF‹Z‹⁄‹
101
103 Yöntem
104 Birinci Gözlem
108 ‹kinci Gözlem
109 Üçüncü Gözlem
110 Dördüncü Gözlem
113 Beflinci Gözlem
115 Alt›nc› Gözlem
119 Yedinci ve Son Gözlem
6
126 ‹flbölümü ve Makine
143 Rekabet ve Tekel
152 Mülkiyet ya da Toprak Rant›
165 Grevler ve ‹flçi Dayan›flmalar›
EKLER
175
177 Marx'tan Paris'teki P. V. Annenkov'a
191 Proudhon Üzerine
201 Ekonomi Politi¤in Elefltirisine Katk›'dan
205 Serbest Ticaret Sorunu Üzerine
222 Aç›klay›c› Notlar

Kapat