1749’da Frank­furt’ta doğdu. Al­man ede­bi­ya­tı­nın Coş­kun­luk akımı Sturm und Drang’ın, ay­rı­ca Sc­hil­ler’le bir­lik­te kla­sik dö­ne­min en bü­yük temsil­ci­si­dir. İyi bir eği­tim gör­dü. 1765’te hu­kuk öğ­re­ni­mi gör­mek üze­re Leip­zig’e git­­ti, 1768’e ka­dar bu­ra­da kal­dı. Ya­rım ka­lan hukuk eği­ti­mi­ni ta­mam­­la­mak üze­re 1770’te St­ras­bourg’a git­ti. Bu­ra­da ge­çir­di­ği bir bu­çuk yıl, Goet­he’nin ger­çek ede­bi­yat­çı ki­şili­ği­ni bul­ma­sı­nı sağ­la­dı. Sha­kes­pea­re’in ya­pıt­la­rıy­la bu dö­nemde il­gi­len­me­ye baş­la­dı. Götz von Ber­lic­hin­gen ad­lı oyu­nu, Sha­kes­pea­re’in ya­pıt­la­rı­na duy­du­ğu il­gi­nin ürü­nü­dür. Genç Werther’in Acı­la­rı, Goet­he’nin Sturm und Drang dö­ne­mi­ni yansıtır; bu dö­nem­de Goet­he, do­ğa kar­şı­sın­da ken­di­ni kap­tır­dı­ğı coş­ku­yu ve gem vu­ra­ma­dı­ğı duy­gu­la­rı­nı di­le ge­tir­mek için ye­ni bir sa­nat­sal ara­yı­şa gir­di. 1775’te özel el­çi­lik da­nış­man­lı­ğı görevi­ni ye­ri­ne ge­tir­mek üze­re Wei­mar’a git­ti. Wei­mar yıl­la­rı, Goet­he’nin do­ğa­ya da­ha ya­kın ol­du­ğu ve gi­de­rek çev­re­siy­le uyum için­de­ki in­san im­ge­si­ni be­nim­se­ye­ce­ği kla­sik dö­ne­me işaret eder. Ip­hi­ge­nie Tau­ris’te ile Torqua­to Tas­so bu dö­ne­min ürün­le­ri­dir. Goet­he’nin kla­sik dö­ne­mi­nin do­ruk nok­ta­sı­nı ise 1786’da yap­tı­ğı İtal­ya ge­zi­si oluş­tu­rur. Son­ra­la­rı İtal­ya Se­ya­ha­ti ad­lı ki­ta­bın­da an­la­ta­ca­ğı bu ge­zi, Goet­he’nin An­tikçağ ile ger­çek an­lam­da kar­şı­laş­ma­sı­nı sağ­la­dı. Önem­li ya­pıt­la­rın­dan Wil­helm Meis­ter’in Çı­rak­lık Yıl­la­rı’nı, dos­tu Sc­hil­ler’in et­ki­siy­le ta­mam­la­dı. Ken­di Ha­ya­tım­dan Şiir ve Ha­ki­kat, Gö­nül Ya­kın­lık­la­rı, Wil­helm Meis­ter’in Se­ya­hat Yıl­la­rı, Do­ğu-Ba­tı Di­va­nı ve Faust, Goet­he’nin geç dö­nem ya­pıt­la­rı­dır. Goet­he, 1832’de Wei­mar’da öl­dü. 

Johann Wolfgang von Goethe - Yazarın kitapları

Arama kriterlerini değiştir
43 Kayıt bulundu Toplam 3 Sayfa << < 1 2 3 > >>
Kapat