Türkçe - Almanca Türk Hukukuna Giriş Aile Hukuku Cilt 2 / Einführung i

Türkçe - Almanca Türk Hukukuna Giriş Aile Hukuku Cilt 2 / Einführung in das Türkische Recht Familienrecht Band 2
Gülsün Ayhan Aygörmez

45,00 TL
Temin süresi 5 iş günüdür.
9786257598514
879472
Türkçe - Almanca Türk Hukukuna Giriş Aile Hukuku Cilt 2 / Einführung in das Türkische Recht Familienrecht Band 2
Türkçe - Almanca Türk Hukukuna Giriş Aile Hukuku Cilt 2 / Einführung in das Türkische Recht Familienrecht Band 2
On İki Levha Yayınları - Ders Kitapları
45.00

Önsözden :

Mevcut eser, Bielefeld Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 2004 yılından bu yana verilen Türk Hukuku derslerinde kullanılan ders notlarının geliştirilmesi ile elde edilmiştir.

Eserin ana hedefi, Türk hukuku ile ilgilenen Alman hukuk öğrencilerine, genel Türk özel hukuk bilgisini ve terminolojisini aktarabilmek; aynı şekilde Türk hukukçulara da Alman hukuk terminolojisine geçiş açısından kaynak olabilmektir.

İçindekiler:

1. Türk Medeni Hukuku Temel Kurum ve Kavramlar

1. Türkisches Zivilrecht

A. Türk Medeni Kanunu'nun Sistematiği ve Kapsamı

A. Systematik und Umfang des türkischen Zivilrechts

1. Başlangıç Hükümleri

2. Kişiler Hukuku Hükümleri

1. Die Anfangsbestimmungen

2. Bestimmungen des Personenrechts

3. Aile Hukuku Hükümleri

4. Miras Hukuku Hükümleri

5. Eşya Hukuku Hükümleri

3. Bestimmungen des Familienrechts

4. Bestimmungen des Erbrechts

5. Sachenrecht

B. Türk Medeni Kanunu ile Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu Arasındaki İlişki

B. Verhältnis des tZGB und tOGB zum türkischen Handelsgesetzbuch

C. Başlangıç Hükümleri

C. Anfangsbestimmungen

1. Kanunun Uygulanması ve Yorumlanması

1. Die Anwendung und Auslegung des Gesetzes

2. Dürüstlük Kuralı

2. Grundsatz von Treu und Glauben

3. İyiniyet

3. Der gute Glaube

1. Aile Hukuku

A. Nişanlanma

1. Familienrecht

A. Verlöbnis

1. Nişanlanmanın Kurucu Unsurları ve Geçerlilik Şartları

1. Zustandekommen des Verlöbnisses und Wirksamkeitsvoraussetzungen

2. Nişanlanmanın Hüküm ve Sonuçları

2. Die Wirkung und die Folgen des Verlöbnisses

3. Nişanlılığın Sona Ermesi

3. Beendigung des Verlöbnisses

4. Nişanlanmanın Sona Ermesinin Sonuçları

4. Die Rechtsfolgen des Rücktritts vom Verlöbnis

B. Evlenme

1. Evlenmenin Gerçekleşmesi İçin Aranacak Şartlar

B. Eheschließung

1. Wirksamkeitsvoraussetzung der Ehe

2. Evlenmenin Hükümsüzlüğü

2. Nichtigkeit der Eheschließung

3. Evliliğin Yokluğu

4. Evliliğin Mutlak Butlanı

3. Nichtigkeit der Eheschließung

4. Absolute Ungültigkeit der Eheschließung

5. Evliliğin Nisbi Butlanı

5. Relative Ungültigkeit der Eheschließung

6. Butlan Davalarının Sonuçları

7. Evlenmenin Butlanını Gerektirmeyen Durumlar

6. Folgen der Ungültigkeitsanträge

7. Keine Ungültigkeit begründenden Sachverhalte

8. Evliliğin Sona Ermesi

8. Beendigung der Eheschließung

C. Boşanma

C. Die Scheidung

1. Özel Boşanma Sebepleri

1. Besondere Scheidungsgründe

2. Genel Boşanma Sebepleri

2. Allgemeine Scheidungsgründe

3. Boşanma Davası

3. Die Scheidungsklage

D. Evliliğin Genel Hükümleri

1. Evlilik Birliğinde Eşlerin Hak ve Yükümlülükleri

D. Allgemeine Bestimmungen der Ehe

1. Rechte und Pflichten der Ehegatten in einer ehelichen Gemeinschaft

2. Eşlerin Kişisel Statüsü

2. Der persönliche Status des Ehegatten

3. Evlilik Birliğinin Temsili

3. Das Vertreten der ehelichen Gemeinschaft

4. Eşlerin Hukuki İşlemleri

4. Die Rechtsgeschäfte der Ehegatten

5. Evlilik Birliğinin Korunması

5. Schutz der ehelichen Gemeinschaft

6. Eşlerin Evlilik Birliği Giderlerine İlişkin Parasal Katkılarının Belirlenmesi

7. Ortak Yaşama Ara Verilmesi

6. Bestimmung der finanziellen Beiträge der Ehegatten bezüglich der Ausgaben der ehelichen Gemeinschaft

7. Das Pausieren des Zusammenlebens

8. Diğer Önlemler

8. Andere Maßnahmen

E. Evlilik Birliğinde Mal Rejimleri

1. Mal Rejimi Türleri

E. Das Güterrecht in der Ehe

1. Die Arten der Güterstände

2. Mal Rejimi Sözleşmesi ve Rejimler Arası Geçiş

2. Güterstandsvereinbarung und Güterstandswechsel

3. Yasal Mal Rejimi Olarak "Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi"

3. Die Zugewinngemeinschaft als der gesetzliche Güterstand

4. Aile Konutu ve Ev Eşyası Üzerinde Ayni Hak İstemi

4. Dingliche Rechte über die Ehewohnung und die Haushaltsgegenstände

F. Hısımlık

1. Soybağının Kurulması

F. Verwandschaft

1. Entstehung des Kindesverhältnisses

2. Soybağının Hükümleri (TMK m. 321-363)

2. Wirkungen des Kindesverhältnisses (Art. 321-363 tZGB)

3. Yükümlülükler

3. Pflichten

4. Velayet

4. Die elterliche Sorge

G. Aile İlişkileri

1. Yardım Nafakası

G. Familiäre Beziehungen

1. Hilfsunterhalt

2. Ev Düzeni

3. Ev Başkanı

2. Die Hausgewalt

3. Das Familienhaupt

4. Aile Malları

4. Das Familienvermögen

H. Vesayet

H. Die Vormundschaft

1. Vasi Atanması

1. Die Bestellung des Vormundes

2. Kayyımlık ve Yasal Danışmanlık

2. Die Beistandschaft und der Beirat

3. Vesayet Organlarının Sorumluluğu

3. Die Haftung der vormundschaftlichen Organe

4. Vesayetin Sona Ermesi

4. Das Ende der Vormundschaft

istanbul evden eve nakliyat eşya depolama evden eve nakliyat sultanbeyli escort sancaktepe escort izmit evden eve nakliyat uluslararası evden eve nakliyat
Kapat