İhaleye Fesat Karıştırma Suçu
İhaleye Fesat Karıştırma Suçu
Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları
20.00

Devlet ve diğer kamu tüzel kişileri, kamu hizmetlerini yerine getirirken ihtiyaç duydukları maddi unsurları edinmede yaygın olarak ihale yöntemini kullanmaktadır. Buna ek olarak, kamu kuruluşlarının aracılık ettiği özelleştirme uygulamalarında ve özel hukuka ilişkin hakların tesliminde cebri icra veya ortaklığın giderilmesi gibi hallerde ihale usulleri uygulanmaktadır. ihale ile amaç, serbest rekabet ortamını oluşturmak ve ekonomik bakımdan en avantajlı teklifin ortaya çıkmasında tarafların ve kamunun menfaatini korumaktır. Kamu ihalelerinde, ihalenin yapılması sonucunda vergi mükelleflerince finanse edilen bütçenin amacına uygun ve verimli olarak harcanmış olması gerekmektedir.

ihalenin gerektiği gibi yapılması önünde engel olan, ihaleyi amacından uzaklaştıran ve kişilere haksız çıkar sağlamaya yönelik eylemler ise genel olarak "ihaleye fesat karıştırma" olarak nitelendirilmektedir. Bu tür eylemlerin gerçekleşmesi neticesinde bozulan ekonomik rekabet ortamı nedeniyle öncesinde ihalenin tarafları ve katılımcıları, sonrasında ise devlet, onu meydana getiren toplum ve devamında bütün ekonomik sistem zarar görmektedir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda ihaleye fesat karıştırma suçunu oluşturan seçimlik hareketler tek tek sayılmak suretiyle, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütleri ve diğer bir kısım özel hukuk tüzel kişilerinin yaptıkları ihalelere fesat karıştırma suç olarak düzenlenmekte ve cezai yaptırım altına alınmaktadır.

Kapat