9786053150633
606873
Halka Açık Şirketlerin Kendi Paylarını Geri Alımı
Halka Açık Şirketlerin Kendi Paylarını Geri Alımı
Legal Yayıncılık
54.00

İçindekiler

Bölüm 1
Şirketlerin Kendi Paylarını Geri Alımı

Konusuna Giriş

I-Kendi Payını Geri Satın Alma Nedenleri Ya Da Güdüleri 4
a) Geri Plan 4
b) Teorik Açıklama ve Test Çalışmaları 8
c) Anket Çalışmalarında Belirlenen Nedenler 12

II- Kendi Paylarını Geri Satın Alma Yöntemleri . 16

III- Pay Geri Edinim Faaliyetlerinin Düzenlenmesi . 18
a) Temel Düzenleme Alan ve Kuralları . 19
b) Kıyaslamalı "Geri Alım Programları ile Yapılan Açık Piyasa İşlemeleri"
Kuralları . 34
c) Pay Edinimleri İle İlgili Olarak Genel Düzenleme Çerçevesi 39

Bölüm 2

Yabancı Hukuk Sistemlerinde Halka Açık Şirketlerin Kendi Paylarını Geri Alımı

I - Amerika Birleşik Devletleri'nde Şirketlerin Kendi
Paylarını Edinimi . 42
a) Şirketler Hukuku Kuralları . 42
1) Model Business Corporation Act (MBCA) . 42
2) Delaware General Corporation Law (DGCL) . 44
b) Sermaye Piyasası Hukuku Kuralları 45
1) İçerden Öğrenenler Ticareti ve Rule 10b-5 . 45
2) Manipülasyon Karşıtı Kurallar ve Rule 10b-18 46

II - Avrupa Birliği Düzenlemeleri . 49
a) Şirketler Hukuku Düzenlemeleri 49
1) Kapsam . 50
2) Kendi Payını Taahhüt Yasağı . 52
3) Kendi Paylarını Edinme Kuralı 52
4) Kuralın İstisnaları . 55
5) Payların Elden Çıkarılması . 56
6) Paylara Ait Haklar 56
7) Bilançoda Gösterim 57
8) Rehin Olarak Kabul Etme 57
9) Yıllık Raporda Kamuyu Aydınlatma 57 Halka Açık Şirketlerin Kendi Paylarını Geri Alımı VI
10) Pay Edinimi İçin Finansal Yardım . 58
b) Sermaye Piyasası Düzenlemeleri . 60
1) Giriş 60
2) Com.Reg.2273/2003 . 62
3) "Regulation (EU) No 596/2014" Kuralları . 66

III - Almanya'da Şirketlerin Kendi Paylarını Edinimi . 68
a) Genel Kural 69
b) Üçüncü Kişiler Yoluyla Pay Edinimi 71
c) Paya Bağlı Haklar 72
d) Payların Elden Çıkarılması 72
e) Kendi Paylarını Rehin Olarak Kabul Etme 72
f) Yaptırım . 73
g) Finansal Yardım ve Dolanma İşlemleri . 73
h) Güvenli Liman Kuralları 74

IV - Birleşik Krallık'da Şirketlerin Kendi Paylarını Edinimi . 74
a) Kendi Paylarını Edinim İle İlgili Düzenlemeler. 75
1) Şirketler Hukuku Düzenlemeleri . 75
1.a) Kendi Paylarını Edinim . 76
i) Kendi Paylarını Edinimin Genel Kuralı. 76
ii) Kuralın İstisnaları . 76
iii) Yaptırım 77
1.b) Kendi Paylarını Satın Alma . 78
i) Genel Kural . 78
ii) Satın Alma Yöntemleri . 78
ii.1) Pazardan Satın Alma 78
ii.2) Pazar-dışı Satın Alma 81
iii) Payları Satın Almanın ve Geri Çağırmanın Finansmanı . 82
iv) Satın Alınan ve Geri Çağrılan Payların Tabi Tutulacağı Hüküm 84
v) Portföy Payları (Treasury Shares) . 84
vi) Geri Çağrılabilir Paylar . 85
2) Sermaye Piyasası Kuralları . 87
2.1) Kotasyon Kuralları. 87
2.1.a) Giriş 87
1) Kapsam 87
2) Menkul Kıymetleri Satın Almanın Genel Kuralı 87
3) İlişkili Taraftan Satın Alma . 88
2.1.b) Kendi Sermaye Paylarını Satın Alma . 88
i) % 15'den az satın almalar (LR 12.4.1) . 88
ii) % 15 ve üstünde satın almalar (LR 12.4.2) 89
iii) Kamuya Açıklama 89
2.1.c) Kendine Ait Diğer Menkul Kıymetlerini Satın Alma . 90
2.1.d) Portföy Payları 90
2.1.e) Kendi Paylarını Satın Alma Hakkında Sirküler 90
2.1.f) Yasaklanmış Dönem Tanımlaması 91
2.2 Güvenli Liman Kuralları . 91 İçindekiler VII
3) The Code 92
b) Finansal Yardım Yasağı . 93
1) Kapsam . 93
2) Finansal Yardım Kavramı ve Yasaklanmış Finansal Yardım Biçimleri . 94
3) Finansal Yardım Yasağının İstisnaları 95
4) Finansal Yardım Yasağının Yaptırımları 96

Bölüm 3

Sermaye Piyasası Hukuku Açısından Halka Açık Şirketlerin Kendi Paylarını Geri Almaları

I - Türk Ticaret Kanunu Açısından Anonim Ortaklıkların
Paylarını Geri Alması- Kısa Bir Tarihsel Bakış 99

II- Sermaye Piyasası Hukuku Açısından Konuya Giriş 102
a) Terim Meselesi 102
b) Halka Açık Şirketlere Uygulanacak Kuralların Belirlenmesi . 103
c) SPKn. Düzenlemesinin Kapsamı . 106
i) Kişiler Açısından . 106
Halka Açık Ortaklıklar . 106
HAO ile Konsolide Edilen Ortaklıklar . 107
Üçüncü Kişiler 109
Yatırım Ortaklıkları 110
Birleşme Amaçlı Ortaklıklar 110
Özel Kanunlarına Tabi Olan Ortaklıklar 111
ii) Araçlar Bakımından 111
Genel Olarak 111
Paylar . 112
Paya Dönüştürülebilir veya Payla Değiştirilebilir Sermaye
Piyasası Araçları 113
Varantlar 114
iii) Geri Alım Yöntemleri Bakımından . 116
iv) İşlemler Bakımından 118

III- Geri Alımda Uyulacak İlkeler ve Sınırlar 120
a) Temel İlke 121
b) Ortak Sayısı Açısından Kısıtlama 122
c) Parasal Kısıtlamalar . 122
1. Sermaye Oranı Bakımından Kısıtlama . 122
2. Dağıtılabilir Kâra Olan Oransal Kısıtlama 123
3. Finansal Duruma İlişkin Kısıtlama . 124
d) Zaman Kısıtlamaları 125
e) Sınırlamaya Tabi Olmayan Edinimler 126
1) HAO'lar İçin Öngörülen Sınırlama Dışı Edinimler 127
i) Ödenmiş veya Çıkarılmış Sermayenin Azaltılması Çerçevesinde: 128
ii) Külli Halefiyet Kuralının Gereği Olarak 129
iii) Bir Kanuni Satın Alma Yükümlülüğü Nedeniyle 129 Halka Açık Şirketlerin Kendi Paylarını Geri Alımı VIII
iv) Karşılıksız Olarak Edinme . 129
v) Azınlık Haklarının Korunmasına Yönelik Olarak Alınmış bir SPKr.
Kararı veya Mahkeme Kararı Neticesinde . 130
vi) Cebri İcradan veya Mahkeme Kararı İle Ortaklığın Alacağının
Tahsili Amacına Yönelik Olarak . 130
vii) Kurulun İlgili Düzenlemeleri Uyarınca Ayrılma veya Ortaklıktan
Çıkarma/Satma Hakkının Kullandırılması 131
2) TTK'nda Belirtilmiş Olan Diğer Sınırlama Dışı İşlemler 132

IV - GERİ ALIM PROGRAMI İLE ALIM SÜRECİ 134
a) Geri Alım Programının Hazırlanması 134
b) Geri Alım Programının Unsurları 135
c) Geri Alım Programının Süresi . 136
d) Genel Kurul Aşaması . 137
e) Geri Alım Programının Uygulanması 139
1) Payların Geri Alımında Uygulanacak Yöntem . 139
i) Açık Piyasa İşlemleri Yoluyla . 139
ii) Gönüllü Pay Alım Teklifi Yoluyla . 140
2) İşlem Yapılamayacak Haller ve İşlem Yapamayacak Kişiler . 141
i) Ertelenmiş İçsel Bilgilerin Olması Halinde . 141
ii) İçerdekiler ve İlişkili Kişlerin İşlem Yapma Yasağı . 142
f) Geri Alım Programının Sona Ermesi 143

V- Yakın Ve Ciddi Bir Kayıptan Kaçınmak Amacıyla
Payların Geri Alınması . 143

VI - Finansal Destek Yasağı . 146
a) Giriş . 146
b) Yasağın Konusu ve Kapsamı . 148

VII - Geri Alınan Paylara İlişkin Haklar 149
a) Giriş . 149
b) Oy Hakları . 150
c) Kar Payı . 150
d) Yeni Pay Alma Hakkı 151

VIII - Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması ve İtfası 152
a) TTK Kuralları Uyarınca Elden Çıkarma 152
b) SPKn. ve İkincil Düzenlemeler Uyarınca Elden Çıkarma . 153
i) Sınırlamalar İçindeki Edinimler. 153
ii) Sınırlamaları Aşan Edinimler . 153
iii) Kurallara Aykırı Edinimler 154
iv) Geri Alım Programı Çerçevesinde Alınan Payların Elden
Çıkarılması . 154
c) Geri Alınan Payların İtfası . 155

IX - Payların Geri Alınmasında Bilgi Suistimali Ve Piyasa
Dolandırıcılığı 156

X - Geri Alınan Payların Muhasebeleştirilmesi . 158
a) Yedek Akçe Ayrılması . 158
b) Muhasebeleştirilme 160 İçindekiler IX
c) Finansal Tablolarda Gösterim 162
d) Yıllık Faaliyet Raporunda Gösterim 163

XI - Ortaklığın Kendi Paylarını Rehin Olarak Kabul
Etmesi . 163

XII - Geri Alınan Paylar ve Vergi Hukuku 169

XIII - Kurallara Aykırılığın Sonuçları ve Yaptırım
Sorunu . 171
a) Özel hukuk açısından sonuçlar ve yaptırımları 171
i) İşlemlerin Hukuki Sonuçları 171
ii) Sorumlular 174
iii) Sorumluluğun Kapsamı . 175
iv) Pay Sahiplerinin Sorumluluğu . 176
v) Üçüncü Kişilerin Sorumluluğu . 177
vi) Genel Kurul . 178
b) Kamu Hukuku Sorumluluğu 178
i) Giriş . 178
ii) İdari Tedbirler . 180
iii) İdari Para Cezası 180
iv) Ceza Sorumluluğu . 181
iv.1. Güvenli Liman Kuralları 181
iv.2. Güveni Kötüye Kullanma . 182
iv.3. Yasal Defterlerde, Muhasebe Kayıtlarında ve Finasal Tablo
ve Raporlarda Usulsüzlük 182

Bölüm 4

Kısa Bir Değerlendirme ve Bazı Düşünceler 183

Düzenlemeler ve Dökümanlar . 189

Kaynaklar 199

 • Açıklama
  • İçindekiler

   Bölüm 1
   Şirketlerin Kendi Paylarını Geri Alımı

   Konusuna Giriş

   I-Kendi Payını Geri Satın Alma Nedenleri Ya Da Güdüleri 4
   a) Geri Plan 4
   b) Teorik Açıklama ve Test Çalışmaları 8
   c) Anket Çalışmalarında Belirlenen Nedenler 12

   II- Kendi Paylarını Geri Satın Alma Yöntemleri . 16

   III- Pay Geri Edinim Faaliyetlerinin Düzenlenmesi . 18
   a) Temel Düzenleme Alan ve Kuralları . 19
   b) Kıyaslamalı "Geri Alım Programları ile Yapılan Açık Piyasa İşlemeleri"
   Kuralları . 34
   c) Pay Edinimleri İle İlgili Olarak Genel Düzenleme Çerçevesi 39

   Bölüm 2

   Yabancı Hukuk Sistemlerinde Halka Açık Şirketlerin Kendi Paylarını Geri Alımı

   I - Amerika Birleşik Devletleri'nde Şirketlerin Kendi
   Paylarını Edinimi . 42
   a) Şirketler Hukuku Kuralları . 42
   1) Model Business Corporation Act (MBCA) . 42
   2) Delaware General Corporation Law (DGCL) . 44
   b) Sermaye Piyasası Hukuku Kuralları 45
   1) İçerden Öğrenenler Ticareti ve Rule 10b-5 . 45
   2) Manipülasyon Karşıtı Kurallar ve Rule 10b-18 46

   II - Avrupa Birliği Düzenlemeleri . 49
   a) Şirketler Hukuku Düzenlemeleri 49
   1) Kapsam . 50
   2) Kendi Payını Taahhüt Yasağı . 52
   3) Kendi Paylarını Edinme Kuralı 52
   4) Kuralın İstisnaları . 55
   5) Payların Elden Çıkarılması . 56
   6) Paylara Ait Haklar 56
   7) Bilançoda Gösterim 57
   8) Rehin Olarak Kabul Etme 57
   9) Yıllık Raporda Kamuyu Aydınlatma 57 Halka Açık Şirketlerin Kendi Paylarını Geri Alımı VI
   10) Pay Edinimi İçin Finansal Yardım . 58
   b) Sermaye Piyasası Düzenlemeleri . 60
   1) Giriş 60
   2) Com.Reg.2273/2003 . 62
   3) "Regulation (EU) No 596/2014" Kuralları . 66

   III - Almanya'da Şirketlerin Kendi Paylarını Edinimi . 68
   a) Genel Kural 69
   b) Üçüncü Kişiler Yoluyla Pay Edinimi 71
   c) Paya Bağlı Haklar 72
   d) Payların Elden Çıkarılması 72
   e) Kendi Paylarını Rehin Olarak Kabul Etme 72
   f) Yaptırım . 73
   g) Finansal Yardım ve Dolanma İşlemleri . 73
   h) Güvenli Liman Kuralları 74

   IV - Birleşik Krallık'da Şirketlerin Kendi Paylarını Edinimi . 74
   a) Kendi Paylarını Edinim İle İlgili Düzenlemeler. 75
   1) Şirketler Hukuku Düzenlemeleri . 75
   1.a) Kendi Paylarını Edinim . 76
   i) Kendi Paylarını Edinimin Genel Kuralı. 76
   ii) Kuralın İstisnaları . 76
   iii) Yaptırım 77
   1.b) Kendi Paylarını Satın Alma . 78
   i) Genel Kural . 78
   ii) Satın Alma Yöntemleri . 78
   ii.1) Pazardan Satın Alma 78
   ii.2) Pazar-dışı Satın Alma 81
   iii) Payları Satın Almanın ve Geri Çağırmanın Finansmanı . 82
   iv) Satın Alınan ve Geri Çağrılan Payların Tabi Tutulacağı Hüküm 84
   v) Portföy Payları (Treasury Shares) . 84
   vi) Geri Çağrılabilir Paylar . 85
   2) Sermaye Piyasası Kuralları . 87
   2.1) Kotasyon Kuralları. 87
   2.1.a) Giriş 87
   1) Kapsam 87
   2) Menkul Kıymetleri Satın Almanın Genel Kuralı 87
   3) İlişkili Taraftan Satın Alma . 88
   2.1.b) Kendi Sermaye Paylarını Satın Alma . 88
   i) % 15'den az satın almalar (LR 12.4.1) . 88
   ii) % 15 ve üstünde satın almalar (LR 12.4.2) 89
   iii) Kamuya Açıklama 89
   2.1.c) Kendine Ait Diğer Menkul Kıymetlerini Satın Alma . 90
   2.1.d) Portföy Payları 90
   2.1.e) Kendi Paylarını Satın Alma Hakkında Sirküler 90
   2.1.f) Yasaklanmış Dönem Tanımlaması 91
   2.2 Güvenli Liman Kuralları . 91 İçindekiler VII
   3) The Code 92
   b) Finansal Yardım Yasağı . 93
   1) Kapsam . 93
   2) Finansal Yardım Kavramı ve Yasaklanmış Finansal Yardım Biçimleri . 94
   3) Finansal Yardım Yasağının İstisnaları 95
   4) Finansal Yardım Yasağının Yaptırımları 96

   Bölüm 3

   Sermaye Piyasası Hukuku Açısından Halka Açık Şirketlerin Kendi Paylarını Geri Almaları

   I - Türk Ticaret Kanunu Açısından Anonim Ortaklıkların
   Paylarını Geri Alması- Kısa Bir Tarihsel Bakış 99

   II- Sermaye Piyasası Hukuku Açısından Konuya Giriş 102
   a) Terim Meselesi 102
   b) Halka Açık Şirketlere Uygulanacak Kuralların Belirlenmesi . 103
   c) SPKn. Düzenlemesinin Kapsamı . 106
   i) Kişiler Açısından . 106
   Halka Açık Ortaklıklar . 106
   HAO ile Konsolide Edilen Ortaklıklar . 107
   Üçüncü Kişiler 109
   Yatırım Ortaklıkları 110
   Birleşme Amaçlı Ortaklıklar 110
   Özel Kanunlarına Tabi Olan Ortaklıklar 111
   ii) Araçlar Bakımından 111
   Genel Olarak 111
   Paylar . 112
   Paya Dönüştürülebilir veya Payla Değiştirilebilir Sermaye
   Piyasası Araçları 113
   Varantlar 114
   iii) Geri Alım Yöntemleri Bakımından . 116
   iv) İşlemler Bakımından 118

   III- Geri Alımda Uyulacak İlkeler ve Sınırlar 120
   a) Temel İlke 121
   b) Ortak Sayısı Açısından Kısıtlama 122
   c) Parasal Kısıtlamalar . 122
   1. Sermaye Oranı Bakımından Kısıtlama . 122
   2. Dağıtılabilir Kâra Olan Oransal Kısıtlama 123
   3. Finansal Duruma İlişkin Kısıtlama . 124
   d) Zaman Kısıtlamaları 125
   e) Sınırlamaya Tabi Olmayan Edinimler 126
   1) HAO'lar İçin Öngörülen Sınırlama Dışı Edinimler 127
   i) Ödenmiş veya Çıkarılmış Sermayenin Azaltılması Çerçevesinde: 128
   ii) Külli Halefiyet Kuralının Gereği Olarak 129
   iii) Bir Kanuni Satın Alma Yükümlülüğü Nedeniyle 129 Halka Açık Şirketlerin Kendi Paylarını Geri Alımı VIII
   iv) Karşılıksız Olarak Edinme . 129
   v) Azınlık Haklarının Korunmasına Yönelik Olarak Alınmış bir SPKr.
   Kararı veya Mahkeme Kararı Neticesinde . 130
   vi) Cebri İcradan veya Mahkeme Kararı İle Ortaklığın Alacağının
   Tahsili Amacına Yönelik Olarak . 130
   vii) Kurulun İlgili Düzenlemeleri Uyarınca Ayrılma veya Ortaklıktan
   Çıkarma/Satma Hakkının Kullandırılması 131
   2) TTK'nda Belirtilmiş Olan Diğer Sınırlama Dışı İşlemler 132

   IV - GERİ ALIM PROGRAMI İLE ALIM SÜRECİ 134
   a) Geri Alım Programının Hazırlanması 134
   b) Geri Alım Programının Unsurları 135
   c) Geri Alım Programının Süresi . 136
   d) Genel Kurul Aşaması . 137
   e) Geri Alım Programının Uygulanması 139
   1) Payların Geri Alımında Uygulanacak Yöntem . 139
   i) Açık Piyasa İşlemleri Yoluyla . 139
   ii) Gönüllü Pay Alım Teklifi Yoluyla . 140
   2) İşlem Yapılamayacak Haller ve İşlem Yapamayacak Kişiler . 141
   i) Ertelenmiş İçsel Bilgilerin Olması Halinde . 141
   ii) İçerdekiler ve İlişkili Kişlerin İşlem Yapma Yasağı . 142
   f) Geri Alım Programının Sona Ermesi 143

   V- Yakın Ve Ciddi Bir Kayıptan Kaçınmak Amacıyla
   Payların Geri Alınması . 143

   VI - Finansal Destek Yasağı . 146
   a) Giriş . 146
   b) Yasağın Konusu ve Kapsamı . 148

   VII - Geri Alınan Paylara İlişkin Haklar 149
   a) Giriş . 149
   b) Oy Hakları . 150
   c) Kar Payı . 150
   d) Yeni Pay Alma Hakkı 151

   VIII - Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması ve İtfası 152
   a) TTK Kuralları Uyarınca Elden Çıkarma 152
   b) SPKn. ve İkincil Düzenlemeler Uyarınca Elden Çıkarma . 153
   i) Sınırlamalar İçindeki Edinimler. 153
   ii) Sınırlamaları Aşan Edinimler . 153
   iii) Kurallara Aykırı Edinimler 154
   iv) Geri Alım Programı Çerçevesinde Alınan Payların Elden
   Çıkarılması . 154
   c) Geri Alınan Payların İtfası . 155

   IX - Payların Geri Alınmasında Bilgi Suistimali Ve Piyasa
   Dolandırıcılığı 156

   X - Geri Alınan Payların Muhasebeleştirilmesi . 158
   a) Yedek Akçe Ayrılması . 158
   b) Muhasebeleştirilme 160 İçindekiler IX
   c) Finansal Tablolarda Gösterim 162
   d) Yıllık Faaliyet Raporunda Gösterim 163

   XI - Ortaklığın Kendi Paylarını Rehin Olarak Kabul
   Etmesi . 163

   XII - Geri Alınan Paylar ve Vergi Hukuku 169

   XIII - Kurallara Aykırılığın Sonuçları ve Yaptırım
   Sorunu . 171
   a) Özel hukuk açısından sonuçlar ve yaptırımları 171
   i) İşlemlerin Hukuki Sonuçları 171
   ii) Sorumlular 174
   iii) Sorumluluğun Kapsamı . 175
   iv) Pay Sahiplerinin Sorumluluğu . 176
   v) Üçüncü Kişilerin Sorumluluğu . 177
   vi) Genel Kurul . 178
   b) Kamu Hukuku Sorumluluğu 178
   i) Giriş . 178
   ii) İdari Tedbirler . 180
   iii) İdari Para Cezası 180
   iv) Ceza Sorumluluğu . 181
   iv.1. Güvenli Liman Kuralları 181
   iv.2. Güveni Kötüye Kullanma . 182
   iv.3. Yasal Defterlerde, Muhasebe Kayıtlarında ve Finasal Tablo
   ve Raporlarda Usulsüzlük 182

   Bölüm 4

   Kısa Bir Değerlendirme ve Bazı Düşünceler 183

   Düzenlemeler ve Dökümanlar . 189

   Kaynaklar 199

   Stok Kodu
   :
   9786053150633
   Boyut
   :
   16.00x24.00
   Sayfa Sayısı
   :
   210
   Basım Yeri
   :
   Ankara
   Basım Tarihi
   :
   2015
   Kapak Türü
   :
   Ciltsiz
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
 • Taksit Seçenekleri
  • Axess Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   54,00   
   54,00   
   2
   27,00   
   54,00   
   3
   18,00   
   54,00   
   4
   14,67   
   58,68   
   5
   11,92   
   59,62   
   6
   10,11   
   60,68   
   7
   8,83   
   61,84   
   8
   7,89   
   63,16   
   9
   7,11   
   63,98   
   10
   6,56   
   65,64   
   11
   6,04   
   66,41   
   12
   5,60   
   67,23   
   Finansbank Kartları
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   54,00   
   54,00   
   2
   27,00   
   54,00   
   3
   18,00   
   54,00   
   4
   14,67   
   58,68   
   5
   11,92   
   59,62   
   6
   10,11   
   60,68   
   7
   8,83   
   61,84   
   8
   7,89   
   63,16   
   9
   7,11   
   63,98   
   10
   6,56   
   65,64   
   11
   6,04   
   66,41   
   12
   5,60   
   67,23   
   Bonus Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   54,00   
   54,00   
   2
   27,00   
   54,00   
   3
   18,00   
   54,00   
   4
   14,67   
   58,68   
   5
   11,92   
   59,62   
   6
   10,11   
   60,68   
   7
   8,83   
   61,84   
   8
   7,89   
   63,16   
   9
   7,11   
   63,98   
   10
   6,56   
   65,64   
   11
   6,04   
   66,41   
   12
   5,60   
   67,23   
   Maximum Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   54,00   
   54,00   
   2
   27,00   
   54,00   
   3
   18,00   
   54,00   
   4
   14,67   
   58,68   
   5
   11,92   
   59,62   
   6
   10,11   
   60,68   
   7
   8,83   
   61,84   
   8
   7,89   
   63,16   
   9
   7,11   
   63,98   
   10
   6,56   
   65,64   
   11
   6,04   
   66,41   
   12
   5,60   
   67,23   
   World Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   54,00   
   54,00   
   2
   27,00   
   54,00   
   3
   18,00   
   54,00   
   4
   14,67   
   58,68   
   5
   11,92   
   59,62   
   6
   10,11   
   60,68   
   7
   8,83   
   61,84   
   8
   7,89   
   63,16   
   9
   7,11   
   63,98   
   10
   6,56   
   65,64   
   11
   6,04   
   66,41   
   12
   5,60   
   67,23   
   Paraf Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   54,00   
   54,00   
   2
   27,00   
   54,00   
   3
   18,00   
   54,00   
   4
   14,67   
   58,68   
   5
   11,92   
   59,62   
   6
   10,11   
   60,68   
   7
   8,83   
   61,84   
   8
   7,89   
   63,16   
   9
   7,11   
   63,98   
   10
   6,56   
   65,64   
   11
   6,04   
   66,41   
   12
   5,60   
   67,23   
   Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   54,00   
   54,00   
   2
   27,00   
   54,00   
   3
   18,00   
   54,00   
   4
   14,67   
   58,68   
   5
   11,92   
   59,62   
   6
   10,11   
   60,68   
   7
   8,83   
   61,84   
   8
   7,89   
   63,16   
   9
   7,11   
   63,98   
   10
   6,56   
   65,64   
   11
   6,04   
   66,41   
   12
   5,60   
   67,23   
 • Yazarın Diğer Kitapları
 • Yayınevinin diğer kitapları
istanbul evden eve nakliyat eşya depolama evden eve nakliyat sultanbeyli escort sancaktepe escort izmit evden eve nakliyat uluslararası evden eve nakliyat
Kapat