9786059354691
767408
Çalışma Hayatında Yıldırma
Çalışma Hayatında Yıldırma
Akademisyen Kitabevi
30.00

Örgütlerin amaçlarına ulaşabilmeleri, faaliyetlerini etkin ve verimli bir şekilde yürüterek rekabet avantajı sağlayabilmeleri temel olarak örgütün insan kaynağına bağlı bulunmaktadır. İnsanlar arası ilişkilerde ortaya çıkabilecek problemler örgütün hedeflerine ulaşabilmesi ve başarı elde edebilmesi doğrultusunda büyük bir engel teşkil edebilmektedir. İşte çalışanlar, örgüt ve toplum açısından birçok ciddi sonuçları bulunan yıldırma bu sorunlardan birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Yoğun bir şekilde karşılaşılan yıldırma konusuna ilişkin olarak ilgili her alanda çalışmaların yapılması gerekmektedir. Böylece yıldırma davranışlarına dikkat çekilerek farkındalık oluşumunun artırılması sağlanabilecektir. Ayrıca yıldırma konusunun farklı yaklaşımlarla ele alınarak, ilişki örüntülerinin ortaya konulmasıyla bu olumsuz davranışların önlenmesi ve hatta tamamen ortadan kaldırılması yolunda ilerleme kaydedilebilmesine katkı sağlanabilecektir.

Bu doğrultuda bu çalışmada yıldırmanın kavramsal olarak ele alınarak kuramsal dayanakları ve ilişkili bulunduğu kavramlar tespit edilmeye çalışılmış, önerilen bir model çerçevesinde bütüncül bir bakış açısıyla ele alınarak, söz konusu değişkenler arasındaki ilişkileri incelenmektedir. Bu bağlamda yıldırma davranışlarının çalışanların çeşitli tutum ve davranışları üzerindeki etkilerinin ortaya konulması ile yıldırma konusundaki yazına katkı yapılması umulmaktadır.

Kapat