Rewi
Rewi
Ava Yayınları
8.00
...
Denge ziz u qira bilez
Kerrika guh gez dike bi ramusanen durevini
Xwin di ber diranen denge mirar re te
U edi guhe rewi denge xwini dibihize
Dı şevinen ku beri li ber guhanen heviyan evine didoşin de

U berbanga sibe xilmaş e
U roni serxweş e

U rewi nagihije
U rewi nabine
U rewi dadiwerine haviyen evini
Bi ser xewnen reşeşevan de
(Arka Kapak)
Kapat