Es-Sava‘iku'l-Muhrika Fi'r-Reddi ʻAla Ehli'l-Bidaʻ Ve'z-Zendeka (Ciltl

Es-Sava‘iku'l-Muhrika Fi'r-Reddi ʻAla Ehli'l-Bidaʻ Ve'z-Zendeka (Ciltli)
Ashâb-İ Kirâm, Ehl-İ Beyt Ve Ehl-İ Beyt İmâmları ‘Radıyallâhü Anhüm Ecmeʻîn' Hakkında Şîʻîler'in, Râfızîler'in, Hâricîler'in, Zındıklar'ın Ve Bid‘At Ehli Kimselerin Bâtıl İʻtikâdlarına, İftirâlarına Ehl-İ Sünnet Ve'l-Cemâʻat Mezhebi'nin Reddiyyesi
Allame İbn Haceri'l-Heytemi

120,00 TL
Temin süresi 5 iş günüdür.
9786058026445
824449
Es-Sava‘iku'l-Muhrika Fi'r-Reddi ʻAla Ehli'l-Bidaʻ Ve'z-Zendeka (Ciltli)
Es-Sava‘iku'l-Muhrika Fi'r-Reddi ʻAla Ehli'l-Bidaʻ Ve'z-Zendeka (Ciltli) Ashâb-İ Kirâm, Ehl-İ Beyt Ve Ehl-İ Beyt İmâmları ‘Radıyallâhü Anhüm Ecmeʻîn' Hakkında Şîʻîler'in, Râfızîler'in, Hâricîler'in, Zındıklar'ın Ve Bid‘At Ehli Kimselerin Bâtıl İʻtikâdlarına, İftirâlarına Ehl-İ Sünnet Ve'l-Cemâʻat Mezhebi'nin Reddiyyesi
Kutup Yıldızı Yayınları
120.00

Rasûlullâh “Sallâhü Aleyhi Ve Sellem” Hazretleri'nin Ashâb-İ Kirâmı, Ehl-İ Beyti Ve Ehl-İ Beyt İmâmları “Radıyallâhü Anhüm Ecme‘În” Hazretleri Hakkında Şîʻa Fırkaları'nın, Râfızîler'in, Hâricîler'in Ve Bidʻat Ehli'nin Bâtıl İʻtikâdlarına Ve İftirâlarına Reddiyye Olarak Yazılmış Kitâbların Ve Risâlelerin En Muʻteberi, En Muʻtemedi Ve En Tafsîlâtlısı Olan “Es-Savâʻiku'l-Muhrika Fi'r-Reddi ʻalâ Ehli'l-Bidaʻ Ve'z-Zendeka” Kitâbının Mü'ellifi “Ehl-İ Sünnet Ve Cemâʻat Mezhebi'nin Keskin Kılıcı” Müctehid Allâme İbn Haceri'l-Heytemî “Rahmetullâhi Aleyh” Hazretleri [1503-1567] Hakkında Silsile-İ Aliyye Meşâyih-İ Kirâmı'ndan İmâm-İ Rabbânî Ve Mevlânâ Hâlid-İ Bağdâdî “Kuddise Sirruhümâ” Hazretleri Yüksek Sitâyişlerle Bahs Etmişler, Kitâblarından İstifâde Etmişlerdir. Bilhâssa Seyyid Abdülhakîm-İ Arvâsî “Kuddise Sirruh” Hazretleri “İmâm-İ Aʻzam, İmâm-İ Şâfiʻî, İmâm-İ Mâlik Ve İmâm-İ Hanbel Hazretleri'nden Sonra İslâm Âlemi'nin İlmi Ummânlar Gibi En Derîn Âlimi, Allâme-İ Beşer Ahmed-İ Heytemî Şihâbüddîn İbn Hacer” Diye Övmüştür.
“Es-Savâʻiku'l-Muhrika”, Çoğu Kısmını Bu Kitâbımızda Ayrıca Tercüme Ettiğimiz Müctehid Allâme İbn Haceri'l-Heytemî “Rahmetullâhi Aleyh” Hazretleri'nin “El-Kavlü'l-Muhtesar Fî Alâmâti'l-Mehdiyyi'l-Müntezar” Risâlesinde De Beyân Ettiği Mehdî Hazretleri'nin Alâmetlerini Ve Zuhûrunu, Deccâl'in Çıkışını, Meryem Oğlu Îsâ “Aleyhimessalâtü Vesselâm” Hazretleri'nin Gökten İnişini Sahîh Hadîs-İ Şerîfler İle Bildirmektedir.
“Es-Savâʻiku'l-Muhrika”, İstanbul-Zeyrek'de Medfûn Nakşbendî-Müceddidî, Melâmî, Kâdirî, Şâzelî Şeyh, Allâme Muhammed Emîn-İ Tokâdî “Kuddise Sirruh” Hazretleri [1665-1745] Tarafından Osmânlı Türkçesi İle Tercüme Edilmiştir.

Kitâbımız, Yedi Kısm'dır:

Birinci Kısm'da; “Es-Savâ‘Iku'l-Muhrika”Nın Mü'ellifi Müctehid Allâme İbn Haceri'l-Heytemî Hazretleri'nin Hâl Tercümesini, Hocalarını, Talebelerini Yazdık. Eserlerini Dünyâ Kütübhânelerindeki En Eski Ta'rîhli Yazma Nüshalarından Tıbkıbasımlarla Ve Seçme Tercümelerle Tanıttık. Gerek Arab Âleminde Ve Gerek Türkiye'de İbn Haceri'l-Heytemî Hazretleri Hakkında Bugüne Kadar Yazılan En Tafsîlâtlı Ve En Sıhhatli Hâl Tercümesi Budur. Kitâbımızın Bu Kısmı, 99 Sahîfedir.

İkinci Kısm'da; “Es-Savâ‘Iku'l-Muhrika”Yı Osmânlı Türkçesi İle Tercüme Eden Şeyh Muhammed Emîn-İ Tokâdî Hazretleri'nin Hâl Tercümesini, Hocalarını, İlm Ve Tarîkat Silsilelerini, Talebelerini Ve Halîfelerini Yazdık. Eserlerinin Herbirini Yazma Nüshalarından Tıbkıbasımlarla Ve Seçme Tercümelerle Bildirdik. Şeyh Muhammed Emîn-İ Tokâdî “Kuddise Sirruh” Hazretleri Hakkında Bugüne Kadar Yazılan En Tafsîlâtlı Hâl Tercümesi, Budur. Kitâbımızın Bu Kısmı, 100 Sahîfedir.

Üçüncü Kısm'da; “Es-Savâ‘İku'l-Muhrika”Da Nakller Yapılan 150 Kadar Kitâbı Dünyâ Kütübhânelerindeki En Eski Yazma Nüshalarından Tıbkıbasımlarla Yazdık. Kitâbımızın Bu Kısmı, 70 Sahîfedir.

Dördüncü Kısm'da; “Es-Savâ‘İku'l-Muhrika”Nın Şeyh Muhammed Emîn-İ Tokâdî “Kuddise Sirruh” Hazretleri Tarafından Yapılan Tercümesini, Kitâbın Aslının 5 Ayrı Yazma Nüshası İle Mukâyeseli Olarak Sâdeleştirdik Ve Tercüme Ettik. Kitâbımızın Bu Kısmı, 488 Sahîfedir.

Beşinci Kısm'da; Şîʻa Fırkaları, Râfızîler Ve Hâricîler Hakkında Dört Mezheb İmâmı “Radıyallâhü Teʻâlâ Anhüm Ecmeʻîn” Başta Olmak Üzere Hanefî, Şâfiʻî, Hanbelî, Mâlikî Mezhebi Âlimleri'nden 35 Âlim'in Fetvâlarını Tercüme Ettik. Bu Fetvâların Asllarının Tıbkıbasımlarını Yaptık. Kitâbımızın Bu Kısmı, 48 Sahîfedir.

Altıncı Kısm'da; “Es-Savâʻiku'l-Muhrika” Kitâbının Şeyh Muhammed Emîn-İ Tokâdî Hazretleri Tarafından Yapılan Tercümesini Birebir Çevirdik Yaʻnî Transkribe Ettik. Kitâbımızın Bu Kısmı, 300 Sahîfedir.
Yedinci Kısm'da; Kitâbımızı Hâzırlarken İstifâde Ettiğimiz 370'İ Yazma Ve 11'İ Matbûʻ 381 Aded Arabça; 6'Sı Yazma Ve 1'İ Matbûʻ 7 Aded Farsça; 55'İ Yazma Ve 13'Ü Matbûʻ 68 Aded Osmânlı Türkçesi İle Yazılmış Olmak Üzere 455 Kitâbın Listesini Çıkardık. Kitâbımızın Bu Kısmı, 23 Sahîfedir.

“Es-Savâʻiku'l-Muhrika” Kitâbı Dînin Usûlünde, Furûʻunda, Mezhebde Ve Mes'elede Müctehid Ve Muhakkık Âlimlerin Kitâblarından Nakllerle Hâzırlandığından, Rasûlullâh “Sallallâhü Aleyhi Ve Sellem” Hazretleri'nin Ashâb-İ Kirâmı Ve Ehl-İ Beyti “Radıyallâhü Anhüm Ecmeʻîn” Hakkında Şîʻa Fırkaları'nın, Râfızîler'in Ve Hâricîler'in Bâtıl İʻtikâdlarına Ve İftirâlarına Reddiyye Olarak Yazılmış Kitâbların En Muʻteberi, En Muʻtemedi Ve En Tafsîlâtlısıdır.

 • Açıklama
  • Rasûlullâh “Sallâhü Aleyhi Ve Sellem” Hazretleri'nin Ashâb-İ Kirâmı, Ehl-İ Beyti Ve Ehl-İ Beyt İmâmları “Radıyallâhü Anhüm Ecme‘În” Hazretleri Hakkında Şîʻa Fırkaları'nın, Râfızîler'in, Hâricîler'in Ve Bidʻat Ehli'nin Bâtıl İʻtikâdlarına Ve İftirâlarına Reddiyye Olarak Yazılmış Kitâbların Ve Risâlelerin En Muʻteberi, En Muʻtemedi Ve En Tafsîlâtlısı Olan “Es-Savâʻiku'l-Muhrika Fi'r-Reddi ʻalâ Ehli'l-Bidaʻ Ve'z-Zendeka” Kitâbının Mü'ellifi “Ehl-İ Sünnet Ve Cemâʻat Mezhebi'nin Keskin Kılıcı” Müctehid Allâme İbn Haceri'l-Heytemî “Rahmetullâhi Aleyh” Hazretleri [1503-1567] Hakkında Silsile-İ Aliyye Meşâyih-İ Kirâmı'ndan İmâm-İ Rabbânî Ve Mevlânâ Hâlid-İ Bağdâdî “Kuddise Sirruhümâ” Hazretleri Yüksek Sitâyişlerle Bahs Etmişler, Kitâblarından İstifâde Etmişlerdir. Bilhâssa Seyyid Abdülhakîm-İ Arvâsî “Kuddise Sirruh” Hazretleri “İmâm-İ Aʻzam, İmâm-İ Şâfiʻî, İmâm-İ Mâlik Ve İmâm-İ Hanbel Hazretleri'nden Sonra İslâm Âlemi'nin İlmi Ummânlar Gibi En Derîn Âlimi, Allâme-İ Beşer Ahmed-İ Heytemî Şihâbüddîn İbn Hacer” Diye Övmüştür.
   “Es-Savâʻiku'l-Muhrika”, Çoğu Kısmını Bu Kitâbımızda Ayrıca Tercüme Ettiğimiz Müctehid Allâme İbn Haceri'l-Heytemî “Rahmetullâhi Aleyh” Hazretleri'nin “El-Kavlü'l-Muhtesar Fî Alâmâti'l-Mehdiyyi'l-Müntezar” Risâlesinde De Beyân Ettiği Mehdî Hazretleri'nin Alâmetlerini Ve Zuhûrunu, Deccâl'in Çıkışını, Meryem Oğlu Îsâ “Aleyhimessalâtü Vesselâm” Hazretleri'nin Gökten İnişini Sahîh Hadîs-İ Şerîfler İle Bildirmektedir.
   “Es-Savâʻiku'l-Muhrika”, İstanbul-Zeyrek'de Medfûn Nakşbendî-Müceddidî, Melâmî, Kâdirî, Şâzelî Şeyh, Allâme Muhammed Emîn-İ Tokâdî “Kuddise Sirruh” Hazretleri [1665-1745] Tarafından Osmânlı Türkçesi İle Tercüme Edilmiştir.

   Kitâbımız, Yedi Kısm'dır:

   Birinci Kısm'da; “Es-Savâ‘Iku'l-Muhrika”Nın Mü'ellifi Müctehid Allâme İbn Haceri'l-Heytemî Hazretleri'nin Hâl Tercümesini, Hocalarını, Talebelerini Yazdık. Eserlerini Dünyâ Kütübhânelerindeki En Eski Ta'rîhli Yazma Nüshalarından Tıbkıbasımlarla Ve Seçme Tercümelerle Tanıttık. Gerek Arab Âleminde Ve Gerek Türkiye'de İbn Haceri'l-Heytemî Hazretleri Hakkında Bugüne Kadar Yazılan En Tafsîlâtlı Ve En Sıhhatli Hâl Tercümesi Budur. Kitâbımızın Bu Kısmı, 99 Sahîfedir.

   İkinci Kısm'da; “Es-Savâ‘Iku'l-Muhrika”Yı Osmânlı Türkçesi İle Tercüme Eden Şeyh Muhammed Emîn-İ Tokâdî Hazretleri'nin Hâl Tercümesini, Hocalarını, İlm Ve Tarîkat Silsilelerini, Talebelerini Ve Halîfelerini Yazdık. Eserlerinin Herbirini Yazma Nüshalarından Tıbkıbasımlarla Ve Seçme Tercümelerle Bildirdik. Şeyh Muhammed Emîn-İ Tokâdî “Kuddise Sirruh” Hazretleri Hakkında Bugüne Kadar Yazılan En Tafsîlâtlı Hâl Tercümesi, Budur. Kitâbımızın Bu Kısmı, 100 Sahîfedir.

   Üçüncü Kısm'da; “Es-Savâ‘İku'l-Muhrika”Da Nakller Yapılan 150 Kadar Kitâbı Dünyâ Kütübhânelerindeki En Eski Yazma Nüshalarından Tıbkıbasımlarla Yazdık. Kitâbımızın Bu Kısmı, 70 Sahîfedir.

   Dördüncü Kısm'da; “Es-Savâ‘İku'l-Muhrika”Nın Şeyh Muhammed Emîn-İ Tokâdî “Kuddise Sirruh” Hazretleri Tarafından Yapılan Tercümesini, Kitâbın Aslının 5 Ayrı Yazma Nüshası İle Mukâyeseli Olarak Sâdeleştirdik Ve Tercüme Ettik. Kitâbımızın Bu Kısmı, 488 Sahîfedir.

   Beşinci Kısm'da; Şîʻa Fırkaları, Râfızîler Ve Hâricîler Hakkında Dört Mezheb İmâmı “Radıyallâhü Teʻâlâ Anhüm Ecmeʻîn” Başta Olmak Üzere Hanefî, Şâfiʻî, Hanbelî, Mâlikî Mezhebi Âlimleri'nden 35 Âlim'in Fetvâlarını Tercüme Ettik. Bu Fetvâların Asllarının Tıbkıbasımlarını Yaptık. Kitâbımızın Bu Kısmı, 48 Sahîfedir.

   Altıncı Kısm'da; “Es-Savâʻiku'l-Muhrika” Kitâbının Şeyh Muhammed Emîn-İ Tokâdî Hazretleri Tarafından Yapılan Tercümesini Birebir Çevirdik Yaʻnî Transkribe Ettik. Kitâbımızın Bu Kısmı, 300 Sahîfedir.
   Yedinci Kısm'da; Kitâbımızı Hâzırlarken İstifâde Ettiğimiz 370'İ Yazma Ve 11'İ Matbûʻ 381 Aded Arabça; 6'Sı Yazma Ve 1'İ Matbûʻ 7 Aded Farsça; 55'İ Yazma Ve 13'Ü Matbûʻ 68 Aded Osmânlı Türkçesi İle Yazılmış Olmak Üzere 455 Kitâbın Listesini Çıkardık. Kitâbımızın Bu Kısmı, 23 Sahîfedir.

   “Es-Savâʻiku'l-Muhrika” Kitâbı Dînin Usûlünde, Furûʻunda, Mezhebde Ve Mes'elede Müctehid Ve Muhakkık Âlimlerin Kitâblarından Nakllerle Hâzırlandığından, Rasûlullâh “Sallallâhü Aleyhi Ve Sellem” Hazretleri'nin Ashâb-İ Kirâmı Ve Ehl-İ Beyti “Radıyallâhü Anhüm Ecmeʻîn” Hakkında Şîʻa Fırkaları'nın, Râfızîler'in Ve Hâricîler'in Bâtıl İʻtikâdlarına Ve İftirâlarına Reddiyye Olarak Yazılmış Kitâbların En Muʻteberi, En Muʻtemedi Ve En Tafsîlâtlısıdır.

   Stok Kodu
   :
   9786058026445
   Boyut
   :
   16.00x24.00
   Sayfa Sayısı
   :
   1150
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Basım Tarihi
   :
   2020-03
   Çeviren
   :
   Şeyh Muhammed Emin-i Tokadi
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
   Kağıt Türü
   :
   2. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
 • Taksit Seçenekleri
  • Axess Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   120,00   
   120,00   
   2
   60,00   
   120,00   
   3
   40,00   
   120,00   
   4
   32,60   
   130,39   
   5
   26,50   
   132,48   
   6
   22,47   
   134,84   
   7
   19,63   
   137,42   
   8
   17,54   
   140,35   
   9
   15,80   
   142,19   
   10
   14,59   
   145,86   
   11
   13,42   
   147,59   
   12
   12,45   
   149,40   
   Finansbank Kartları
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   120,00   
   120,00   
   2
   60,00   
   120,00   
   3
   40,00   
   120,00   
   4
   32,60   
   130,39   
   5
   26,50   
   132,48   
   6
   22,47   
   134,84   
   7
   19,63   
   137,42   
   8
   17,54   
   140,35   
   9
   15,80   
   142,19   
   10
   14,59   
   145,86   
   11
   13,42   
   147,59   
   12
   12,45   
   149,40   
   Bonus Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   120,00   
   120,00   
   2
   60,00   
   120,00   
   3
   40,00   
   120,00   
   4
   32,60   
   130,39   
   5
   26,50   
   132,48   
   6
   22,47   
   134,84   
   7
   19,63   
   137,42   
   8
   17,54   
   140,35   
   9
   15,80   
   142,19   
   10
   14,59   
   145,86   
   11
   13,42   
   147,59   
   12
   12,45   
   149,40   
   Maximum Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   120,00   
   120,00   
   2
   60,00   
   120,00   
   3
   40,00   
   120,00   
   4
   32,60   
   130,39   
   5
   26,50   
   132,48   
   6
   22,47   
   134,84   
   7
   19,63   
   137,42   
   8
   17,54   
   140,35   
   9
   15,80   
   142,19   
   10
   14,59   
   145,86   
   11
   13,42   
   147,59   
   12
   12,45   
   149,40   
   World Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   120,00   
   120,00   
   2
   60,00   
   120,00   
   3
   40,00   
   120,00   
   4
   32,60   
   130,39   
   5
   26,50   
   132,48   
   6
   22,47   
   134,84   
   7
   19,63   
   137,42   
   8
   17,54   
   140,35   
   9
   15,80   
   142,19   
   10
   14,59   
   145,86   
   11
   13,42   
   147,59   
   12
   12,45   
   149,40   
   Paraf Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   120,00   
   120,00   
   2
   60,00   
   120,00   
   3
   40,00   
   120,00   
   4
   32,60   
   130,39   
   5
   26,50   
   132,48   
   6
   22,47   
   134,84   
   7
   19,63   
   137,42   
   8
   17,54   
   140,35   
   9
   15,80   
   142,19   
   10
   14,59   
   145,86   
   11
   13,42   
   147,59   
   12
   12,45   
   149,40   
   Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   120,00   
   120,00   
   2
   60,00   
   120,00   
   3
   40,00   
   120,00   
   4
   32,60   
   130,39   
   5
   26,50   
   132,48   
   6
   22,47   
   134,84   
   7
   19,63   
   137,42   
   8
   17,54   
   140,35   
   9
   15,80   
   142,19   
   10
   14,59   
   145,86   
   11
   13,42   
   147,59   
   12
   12,45   
   149,40   
 • Yayınevinin diğer kitapları
istanbul evden eve nakliyat eşya depolama evden eve nakliyat sultanbeyli escort sancaktepe escort izmit evden eve nakliyat uluslararası evden eve nakliyat
Kapat