Her Yönüyle COVID-19 Pandemisi Ali Murat Sedef

Her Yönüyle COVID-19 Pandemisi
Ali Murat Sedef

350,00 TL
Temin süresi 15 iş günüdür.
9786257496230
896932
Her Yönüyle COVID-19 Pandemisi
Her Yönüyle COVID-19 Pandemisi
Akademisyen Kitabevi
350.00

1. Bölüm Pandemi Tanımı Ve Tarihçesi

2. Bölüm COVID-19 Epidemiyolojisi

3. Bölüm Koronavirüs Mikrobiyolojisi Ve İmmünolojisi

4. Bölüm COVID-19 Enfeksiyonu İmmünopatolojisi

5. Bölüm COVID-19 Ve Genetik Yatkınlık

6. Bölüm COVID-19 Enfeksiyonuna Karşı İmmün Sistem Cevabını Etkileyen Genetik Faktörler

7. Bölüm COVID-19 Enfeksiyonu İçin Riskli Gruplar

8. Bölüm COVID-19 Semptomatolojisi Ve Bulguları
9. Bölüm COVID-19 İlişkili Koku Ve Tat Bozuklukları

10. Bölüm COVID-19 Enfeksiyonunda Kulak Burun Boğaz İle İlişkili Belirtiler Ve Bulgular

11. Bölüm COVID-19 Ve Dermatolojik Bulgular

12. Bölüm COVID-19 Serolojik Ve Biyokimyasal Tanı Yöntemleri

13. Bölüm COVID-19 Enfeksiyonu Tanısında Toraks Bilgisayarlı Tomografi Bulguları

14. Bölüm Acil Serviste COVID-19 Hasta Yönetimi Ve Triaj

15. Bölüm COVID-19 Enfeksiyonu Hospitalizasyon İlkeleri Ve Endikasyonları

16. Bölüm COVID-19 Enfeksiyonu Saptanan Hastalarda Servis Takibi Ve Klinik İzlem

17. Bölüm COVID-19 Enfeksiyonunda Güncel Antiviral Tedavi Yöntemleri

18. Bölüm COVID-19 Hastalarında Beslenme Desteği

19. Bölüm COVID-19 Enfeksiyonu Sonrası Takipte Radyolojik Yöntemler

20. Bölüm COVID-19 Enfeksiyonunda Yoğun Bakım Endikasyonları Ve Gereksinimleri

21. Bölüm COVID-19 Pnömonisinde Yoğun Bakım Hastalarında Radyolojik Değerlendirme

22. Bölüm COVID-19 Enfeksiyonunda Ards Ve Solunum Yetersizliği Yönetimi

23. Bölüm COVID-19 Enfeksiyonu Yönetiminde Oksijen Tedavisi, Non-İnvaziv Mekanik Ventilasyon (NIMV) Ve Yüksek Akım Nazal Kanül (YANK) Uygulamaları

24. Bölüm COVID-19 Hastalarında Güvenli Entübasyon Ve Havayolu Yönetimi

25. Bölüm COVID-19 Enfeksiyonu Tedavisinde Mekanik Ventilasyon Uygulamaları

26. Bölüm Yoğun Bakımda Prone Pozisyonu Ve Ekstrakorporeal Membran Oksijenizasyonu (Ecmo)

27. Bölüm COVID-19 Enfeksiyonlu Hastalarda Kardiyopulmoner Resüsitasyon

28. Bölüm COVID-19 Enfeksiyonu Sonrası Pulmoner Rehabilitasyon

29. Bölüm COVID-19 Postakut Rehabilitasyon

30. Bölüm COVID-19 Ve Psikiyatrik Rehabiliyasyon

31. Bölüm COVID-19 Enfeksiyonuna Bağlı Gelişen Pulmoner Komplikasyonlar Ve Yönetimi

32. Bölüm COVID-19 Enfeksiyonuna Bağlı Gelişen Kardiyak Komplikasyonlar Ve Yönetimi

33. Bölüm COVID-19 Hastalarında Kardiyak Aritmi Ve Yönetimi

34. Bölüm COVID-19 Enfeksiyonuna Bağlı Gelişen Hiperkoagülabilitelerin Yönetimi

35. Bölüm COVID-19 Hastalığına Bağlı Gelişen Pulmoner Tromboembolizm Ve Antikogülan Kullanımı
36. Bölüm COVID-19 Enfeksiyonu İlişkili Akut Böbrek Hasarı, Glomerüler Hastalıklar Ve Kronik Böbrek Yetmezliği

37. Bölüm COVID-19 Enfeksiyonu İlişkili Serebrovasküler Hastalıklar Ve Yönetimi

38. Bölüm COVID-19 İlişkili Ensefalopatiler Ve Yönetimi

39. Bölüm COVID-19 Enfeksiyonu Sonrası Gelişen İmmün Polinöropatiler Ve Yönetimi

40. Bölüm COVID-19 Enfeksiyonu Sonrası Baş Ağrılarının Yönetimi

41. Bölüm COVID-19 Enfeksiyonu Psikiyatrik Komplikasyonları Ve Yönetimi

42. Bölüm Sağlık Çalışanları Üzerinde Pandeminin Psikolojik Etkileri

43. Bölüm Pandeminin Toplum Üzerindeki Psikolojik Etkileri

44. Bölüm COVID-19 Döneminde Dijital Göz Yorgunluğu Sendromu

45. Bölüm COVID-19 Pandemisi Sürecinde Yas Psikolojisi

46. Bölüm Torasik Maligniteli Hastalarda COVID-19 Hastalığı Tanı Ve Tedavisindeki Özellikler

47. Bölüm Obstruktif Akciğer Hastalığı Olan Bireylerde COVID-19 Enfeksiyon Yönetimi

48. Bölüm Kalp Yetersizliği Olan Hastalarda COVID-19 Enfeksiyonu Yönetimi

49. Bölüm Hipertansiyon Tanılı Hastalarda COVID-19 Enfeksiyonu Yönetimi

50. Bölüm Diyabetik Hastalarda COVID-19 Enfeksiyonu Yönetimi

51. Bölüm COVID-19 Hastalarında Akut Ve Kronik Diyaliz Yönetimi

52. Bölüm Yüksek Riskli Majör Cerrahi Tedavi Planlanan Hastalarda COVID-19 Önlemleri Ve Hasta Yönetimi

53. Bölüm COVID-19 Pandemisinin Böbrek Transplantasyonu Üzerine Etkileri

54. Bölüm Romatolojik Hastalıklarda COVID-19 Enfeksiyonu Yönetimi

55. Bölüm Geriatrik Hastalarda COVID-19 Yönetimi

56. Bölüm COVID-19 Ve Göz Sağlığı

57. Bölüm Gebelik Ve Emzirme Döneminde COVID-19 Enfeksiyonu

58. Bölüm COVID-19 Pandemisinde Pediatrik Hasta Değerlendirilmesi Ve Tedavi Endikasyonları

59. Bölüm COVID-19 Pandemisinde Pediatrik Hasta Yönetimi Ve Tedavisi

60. Bölüm Çocuklarda COVID-19 İlişkili Multisistemik İnflamatuvar Sendrom (MIS-C)

61. Bölüm COVID-19 Ve Çocuklarda Göz Sağlığı

62. Bölüm COVID-19 Ve Oral Sağlık
63. Bölüm COVID-19 Pandemisi'nin Gastroenteroloji Pratiğine Etkileri

64. Bölüm COVID-19 Pandemisinde KBB Poliklinik Şartlarında Girişimsel İşlemler

65. Bölüm COVID-19 Enfeksiyonu Olan Hastalarda Perioperatif Yönetim

66. Bölüm COVID-19 Salgınında Pediatrik Anestezi

67. Bölüm COVID-19 Pandemisinde Genel Cerrahi Pratiğinde Değişen Yaklaşımlar

68. Bölüm COVID-19 Pandemi Döneminde Üst Gastrointestinal Sistem Cerrahisi

69. Bölüm COVID-19 Pandemisinde Alt Gastrointestinal Sistem Cerrahisi

70. Bölüm COVID-19 Pandemisi Döneminde Hepatobiliyer Sistem Cerrahisi

71. Bölüm COVID-19 Pandemisinin KBB Pratiğine Etkileri

72. Bölüm COVID-19 Pandemisinin Günlük Üroloji Pratiğine Etkileri

73. Bölüm COVID-19 Ve Erkek İnfertilitesi

74. Bölüm COVID-19 Pandemisi'nin Nöroşirurji Pratiğine Etkileri

75. Bölüm COVID-19 Pandemisinin Ortopedi Pratiğine Etkileri

76. Bölüm COVID-19 Pandemisinin Medikal Onkoloji Pratiğine Etkileri

77. Bölüm COVID-19 Pandemisinin Radyasyon Onkolojisi Pratiğine Etkileri

78. Bölüm COVID-19 Pandemisinde Jinekolojik Tümörlere Genel Yaklaşım

79. Bölüm Enfeksiyon Kontrol Programları Ve COVID-19 Önlemleri

80. Bölüm Koronavirüs Enfeksiyonu Filyasyonun Önemi Ve Yöntemleri

81. Bölüm COVID-19 Enfeksiyonuna Karşı Geliştirilen Aşılar Ve Özellikleri

82. Bölüm COVID-19 Güncel Aşılama Programları

83. Bölüm Gebelik Ve Laktasyon Dönemlerinde COVID-19 Aşı Uygulamaları

 • Açıklama
  • 1. Bölüm Pandemi Tanımı Ve Tarihçesi

   2. Bölüm COVID-19 Epidemiyolojisi

   3. Bölüm Koronavirüs Mikrobiyolojisi Ve İmmünolojisi

   4. Bölüm COVID-19 Enfeksiyonu İmmünopatolojisi

   5. Bölüm COVID-19 Ve Genetik Yatkınlık

   6. Bölüm COVID-19 Enfeksiyonuna Karşı İmmün Sistem Cevabını Etkileyen Genetik Faktörler

   7. Bölüm COVID-19 Enfeksiyonu İçin Riskli Gruplar

   8. Bölüm COVID-19 Semptomatolojisi Ve Bulguları
   9. Bölüm COVID-19 İlişkili Koku Ve Tat Bozuklukları

   10. Bölüm COVID-19 Enfeksiyonunda Kulak Burun Boğaz İle İlişkili Belirtiler Ve Bulgular

   11. Bölüm COVID-19 Ve Dermatolojik Bulgular

   12. Bölüm COVID-19 Serolojik Ve Biyokimyasal Tanı Yöntemleri

   13. Bölüm COVID-19 Enfeksiyonu Tanısında Toraks Bilgisayarlı Tomografi Bulguları

   14. Bölüm Acil Serviste COVID-19 Hasta Yönetimi Ve Triaj

   15. Bölüm COVID-19 Enfeksiyonu Hospitalizasyon İlkeleri Ve Endikasyonları

   16. Bölüm COVID-19 Enfeksiyonu Saptanan Hastalarda Servis Takibi Ve Klinik İzlem

   17. Bölüm COVID-19 Enfeksiyonunda Güncel Antiviral Tedavi Yöntemleri

   18. Bölüm COVID-19 Hastalarında Beslenme Desteği

   19. Bölüm COVID-19 Enfeksiyonu Sonrası Takipte Radyolojik Yöntemler

   20. Bölüm COVID-19 Enfeksiyonunda Yoğun Bakım Endikasyonları Ve Gereksinimleri

   21. Bölüm COVID-19 Pnömonisinde Yoğun Bakım Hastalarında Radyolojik Değerlendirme

   22. Bölüm COVID-19 Enfeksiyonunda Ards Ve Solunum Yetersizliği Yönetimi

   23. Bölüm COVID-19 Enfeksiyonu Yönetiminde Oksijen Tedavisi, Non-İnvaziv Mekanik Ventilasyon (NIMV) Ve Yüksek Akım Nazal Kanül (YANK) Uygulamaları

   24. Bölüm COVID-19 Hastalarında Güvenli Entübasyon Ve Havayolu Yönetimi

   25. Bölüm COVID-19 Enfeksiyonu Tedavisinde Mekanik Ventilasyon Uygulamaları

   26. Bölüm Yoğun Bakımda Prone Pozisyonu Ve Ekstrakorporeal Membran Oksijenizasyonu (Ecmo)

   27. Bölüm COVID-19 Enfeksiyonlu Hastalarda Kardiyopulmoner Resüsitasyon

   28. Bölüm COVID-19 Enfeksiyonu Sonrası Pulmoner Rehabilitasyon

   29. Bölüm COVID-19 Postakut Rehabilitasyon

   30. Bölüm COVID-19 Ve Psikiyatrik Rehabiliyasyon

   31. Bölüm COVID-19 Enfeksiyonuna Bağlı Gelişen Pulmoner Komplikasyonlar Ve Yönetimi

   32. Bölüm COVID-19 Enfeksiyonuna Bağlı Gelişen Kardiyak Komplikasyonlar Ve Yönetimi

   33. Bölüm COVID-19 Hastalarında Kardiyak Aritmi Ve Yönetimi

   34. Bölüm COVID-19 Enfeksiyonuna Bağlı Gelişen Hiperkoagülabilitelerin Yönetimi

   35. Bölüm COVID-19 Hastalığına Bağlı Gelişen Pulmoner Tromboembolizm Ve Antikogülan Kullanımı
   36. Bölüm COVID-19 Enfeksiyonu İlişkili Akut Böbrek Hasarı, Glomerüler Hastalıklar Ve Kronik Böbrek Yetmezliği

   37. Bölüm COVID-19 Enfeksiyonu İlişkili Serebrovasküler Hastalıklar Ve Yönetimi

   38. Bölüm COVID-19 İlişkili Ensefalopatiler Ve Yönetimi

   39. Bölüm COVID-19 Enfeksiyonu Sonrası Gelişen İmmün Polinöropatiler Ve Yönetimi

   40. Bölüm COVID-19 Enfeksiyonu Sonrası Baş Ağrılarının Yönetimi

   41. Bölüm COVID-19 Enfeksiyonu Psikiyatrik Komplikasyonları Ve Yönetimi

   42. Bölüm Sağlık Çalışanları Üzerinde Pandeminin Psikolojik Etkileri

   43. Bölüm Pandeminin Toplum Üzerindeki Psikolojik Etkileri

   44. Bölüm COVID-19 Döneminde Dijital Göz Yorgunluğu Sendromu

   45. Bölüm COVID-19 Pandemisi Sürecinde Yas Psikolojisi

   46. Bölüm Torasik Maligniteli Hastalarda COVID-19 Hastalığı Tanı Ve Tedavisindeki Özellikler

   47. Bölüm Obstruktif Akciğer Hastalığı Olan Bireylerde COVID-19 Enfeksiyon Yönetimi

   48. Bölüm Kalp Yetersizliği Olan Hastalarda COVID-19 Enfeksiyonu Yönetimi

   49. Bölüm Hipertansiyon Tanılı Hastalarda COVID-19 Enfeksiyonu Yönetimi

   50. Bölüm Diyabetik Hastalarda COVID-19 Enfeksiyonu Yönetimi

   51. Bölüm COVID-19 Hastalarında Akut Ve Kronik Diyaliz Yönetimi

   52. Bölüm Yüksek Riskli Majör Cerrahi Tedavi Planlanan Hastalarda COVID-19 Önlemleri Ve Hasta Yönetimi

   53. Bölüm COVID-19 Pandemisinin Böbrek Transplantasyonu Üzerine Etkileri

   54. Bölüm Romatolojik Hastalıklarda COVID-19 Enfeksiyonu Yönetimi

   55. Bölüm Geriatrik Hastalarda COVID-19 Yönetimi

   56. Bölüm COVID-19 Ve Göz Sağlığı

   57. Bölüm Gebelik Ve Emzirme Döneminde COVID-19 Enfeksiyonu

   58. Bölüm COVID-19 Pandemisinde Pediatrik Hasta Değerlendirilmesi Ve Tedavi Endikasyonları

   59. Bölüm COVID-19 Pandemisinde Pediatrik Hasta Yönetimi Ve Tedavisi

   60. Bölüm Çocuklarda COVID-19 İlişkili Multisistemik İnflamatuvar Sendrom (MIS-C)

   61. Bölüm COVID-19 Ve Çocuklarda Göz Sağlığı

   62. Bölüm COVID-19 Ve Oral Sağlık
   63. Bölüm COVID-19 Pandemisi'nin Gastroenteroloji Pratiğine Etkileri

   64. Bölüm COVID-19 Pandemisinde KBB Poliklinik Şartlarında Girişimsel İşlemler

   65. Bölüm COVID-19 Enfeksiyonu Olan Hastalarda Perioperatif Yönetim

   66. Bölüm COVID-19 Salgınında Pediatrik Anestezi

   67. Bölüm COVID-19 Pandemisinde Genel Cerrahi Pratiğinde Değişen Yaklaşımlar

   68. Bölüm COVID-19 Pandemi Döneminde Üst Gastrointestinal Sistem Cerrahisi

   69. Bölüm COVID-19 Pandemisinde Alt Gastrointestinal Sistem Cerrahisi

   70. Bölüm COVID-19 Pandemisi Döneminde Hepatobiliyer Sistem Cerrahisi

   71. Bölüm COVID-19 Pandemisinin KBB Pratiğine Etkileri

   72. Bölüm COVID-19 Pandemisinin Günlük Üroloji Pratiğine Etkileri

   73. Bölüm COVID-19 Ve Erkek İnfertilitesi

   74. Bölüm COVID-19 Pandemisi'nin Nöroşirurji Pratiğine Etkileri

   75. Bölüm COVID-19 Pandemisinin Ortopedi Pratiğine Etkileri

   76. Bölüm COVID-19 Pandemisinin Medikal Onkoloji Pratiğine Etkileri

   77. Bölüm COVID-19 Pandemisinin Radyasyon Onkolojisi Pratiğine Etkileri

   78. Bölüm COVID-19 Pandemisinde Jinekolojik Tümörlere Genel Yaklaşım

   79. Bölüm Enfeksiyon Kontrol Programları Ve COVID-19 Önlemleri

   80. Bölüm Koronavirüs Enfeksiyonu Filyasyonun Önemi Ve Yöntemleri

   81. Bölüm COVID-19 Enfeksiyonuna Karşı Geliştirilen Aşılar Ve Özellikleri

   82. Bölüm COVID-19 Güncel Aşılama Programları

   83. Bölüm Gebelik Ve Laktasyon Dönemlerinde COVID-19 Aşı Uygulamaları

   Stok Kodu
   :
   9786257496230
   Boyut
   :
   19.50x27.50
   Sayfa Sayısı
   :
   710
   Basım Yeri
   :
   Ankara
   Basım Tarihi
   :
   2021-12
   Kapak Türü
   :
   Ciltsiz
   Kağıt Türü
   :
   2. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
 • Taksit Seçenekleri
  • Axess Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   350,00   
   350,00   
   2
   175,00   
   350,00   
   3
   116,67   
   350,00   
   4
   95,08   
   380,31   
   5
   77,28   
   386,40   
   6
   65,55   
   393,30   
   7
   57,26   
   400,82   
   8
   51,17   
   409,36   
   9
   46,08   
   414,72   
   10
   42,54   
   425,43   
   11
   39,13   
   430,47   
   12
   36,31   
   435,75   
   Finansbank Kartları
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   350,00   
   350,00   
   2
   175,00   
   350,00   
   3
   116,67   
   350,00   
   4
   95,08   
   380,31   
   5
   77,28   
   386,40   
   6
   65,55   
   393,30   
   7
   57,26   
   400,82   
   8
   51,17   
   409,36   
   9
   46,08   
   414,72   
   10
   42,54   
   425,43   
   11
   39,13   
   430,47   
   12
   36,31   
   435,75   
   Bonus Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   350,00   
   350,00   
   2
   175,00   
   350,00   
   3
   116,67   
   350,00   
   4
   95,08   
   380,31   
   5
   77,28   
   386,40   
   6
   65,55   
   393,30   
   7
   57,26   
   400,82   
   8
   51,17   
   409,36   
   9
   46,08   
   414,72   
   10
   42,54   
   425,43   
   11
   39,13   
   430,47   
   12
   36,31   
   435,75   
   Maximum Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   350,00   
   350,00   
   2
   175,00   
   350,00   
   3
   116,67   
   350,00   
   4
   95,08   
   380,31   
   5
   77,28   
   386,40   
   6
   65,55   
   393,30   
   7
   57,26   
   400,82   
   8
   51,17   
   409,36   
   9
   46,08   
   414,72   
   10
   42,54   
   425,43   
   11
   39,13   
   430,47   
   12
   36,31   
   435,75   
   World Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   350,00   
   350,00   
   2
   175,00   
   350,00   
   3
   116,67   
   350,00   
   4
   95,08   
   380,31   
   5
   77,28   
   386,40   
   6
   65,55   
   393,30   
   7
   57,26   
   400,82   
   8
   51,17   
   409,36   
   9
   46,08   
   414,72   
   10
   42,54   
   425,43   
   11
   39,13   
   430,47   
   12
   36,31   
   435,75   
   Paraf Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   350,00   
   350,00   
   2
   175,00   
   350,00   
   3
   116,67   
   350,00   
   4
   95,08   
   380,31   
   5
   77,28   
   386,40   
   6
   65,55   
   393,30   
   7
   57,26   
   400,82   
   8
   51,17   
   409,36   
   9
   46,08   
   414,72   
   10
   42,54   
   425,43   
   11
   39,13   
   430,47   
   12
   36,31   
   435,75   
   Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   350,00   
   350,00   
   2
   175,00   
   350,00   
   3
   116,67   
   350,00   
   4
   95,08   
   380,31   
   5
   77,28   
   386,40   
   6
   65,55   
   393,30   
   7
   57,26   
   400,82   
   8
   51,17   
   409,36   
   9
   46,08   
   414,72   
   10
   42,54   
   425,43   
   11
   39,13   
   430,47   
   12
   36,31   
   435,75   
 • Yazarın Diğer Kitapları
 • Yayınevinin diğer kitapları
istanbul evden eve nakliyat eşya depolama evden eve nakliyat sultanbeyli escort sancaktepe escort izmit evden eve nakliyat uluslararası evden eve nakliyat
Kapat